بازاریابی تبلیغات


شمار دفعات پخش موزون (WE): این مورد هم حاصل‌ضرب دسترسی، در فراوانی متوسط بازاریابی تبلیغات در اثربخشی متوسط است، یعنی WE=R*F*I.
به هنگام برنامه‌ریزی رسانه، موضوع بسیار مهم این است بازاریابی تبلیغات با یک بودجه‌ معلوم بازاریابی تبلیغات نظر هزینه، چه ترکیبی بازاریابی تبلیغات دسترسی، فراوانی بازاریابی تبلیغات اثر‌بخشی با صرفه‌‌ترین است؟ هنگام عرضه‌ کالای جدید، نام‌های تجاری جانبی، بسط نامهای تجاری شناخته شده بازاریابی تبلیغات معروف، یا نامهای تجاری بازاریابی تبلیغات به‌ندرت خریده می‌شوند، یا زمانی بازاریابی تبلیغات شرکت به دنبال یک بازار تعریف نشده است، دسترسی بالا‌ترین اهمیت را داراست. فراوانی،زمانی اهمیت پیدا می‌کند بازاریابی تبلیغات شرکت با رقبای قهاری روبه‌رو است.
انتخاب بازاریابی تبلیغات میان انواع اصلی رسانه: برنامه‌ریز رسانه باید نسبت به قابلیت بازاریابی تبلیغات توانایی انواع اصلی رسانه‌ها بازاریابی تبلیغات نظر: دسترسی، فراوانی بازاریابی تبلیغات اثر‌بخشی آگاهی داشته باشد.
برنامه‌ریزان رسانه با بررسی متغیر‌هایی، مانند: عادتهای رسانه‌ای مخاطبان هدف، ویژگی‌های کالا، پیام بازاریابی تبلیغات هزینه بازاریابی تبلیغات میان طبقات رسانه، یکی را انتخاب می‌کنند.
در جدول (۲) به تعدادی بازاریابی تبلیغات مزایا بازاریابی تبلیغات معایب برخی بازاریابی تبلیغات رسانه‌ها اشاره شده است:
انتخاب رسانه برای تبلیغات صنعتی، شبیه انتخاب آن برای تبلیغات مصرف‌کننده است. هنگامی بازاریابی تبلیغات تبلیغات مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدیریت باید آمیخته‌ رسانه‌ای را بازاریابی تبلیغات مورد استفاده قرار می‌دهد، مشخص کند. آمیخته رسانه، ترکیبی بازاریابی تبلیغات انواع رسانه‌های چاپی، رسانه‌های صوتی بازاریابی تبلیغات تصویری، بازاریابی مستقیم بازاریابی تبلیغات رسانه‌های الکترونیکی است.
تصمیم درباره زمان‌بندی رسانه: تبلیغ‌کننده هنگام تصمیم‌گیری درباره انتخاب نوع رسانه در زمینه زمان‌بندی، با یک مشکل کلان بازاریابی تبلیغات یک مشکل خرد رو‌به‌رو می‌شود:
مشکل زمان‌بندی کلان: مشکل زمان‌بندی کلان مستلزم تصمیم‌گیری درباره‌ چگونگی زمان‌بندی تبلیغات در رابطه با روندهای فصلی بازاریابی تبلیغات روند سیکل تجاری است.
مشکل زمان‌بندی خرد: مشکل زمان‌بندی خرد مستلزم تخصیص بودجه‌ تبلیغات در کوتاه‌ترین مقطع زمانی برای دستیابی به بالاترین اثربخشی است.
انتخاب موثرترین الگو به هدفهای ارتباط در رابطه با ماهیت محصول تولیدی، مشتریان هدف، کانالهای توزیع بازاریابی تبلیغات دیگر عوامل بازاریابی بستگی دارد.
سه روش عمده برای پخش آگهی‌های تبلیغاتی وجود دارد:
۱- جدول‌بندی پیوسته: در این روش، الگوی پخش آگهی به گونه‌ای است بازاریابی تبلیغات پخش آن در یک مدت زمان معین، به گونه پیوسته انجام می‌شود. این روش بیشتر (و نه لزوماً) در مورد کالاهایی به کار می‌رود بازاریابی تبلیغات در مراحل میانی به بعد بازاریابی تبلیغات مرحله‌ عمر خود هستند بازاریابی تبلیغات تبلیغاتی بازاریابی تبلیغات در مورد آنها انجام می‌شود، بیشتر جنبه‌ یادآوری در مورد کالا بازاریابی تبلیغات نشان را دارد.
۲- جدول‌بندی تناوبی: در این روش پخش تبلیغات در یک مدت زمان معین به صورت غیریکنواخت انجام می‌گیرد. پخش آگهی به این صورت موجب می‌شود بازاریابی تبلیغات مخاطبان نسبت به پیام، آگاهی بیشتری کسب کنند بازاریابی تبلیغات در نتیجه این روش باصرفه‌تر است.
۳- جدول‌بندی فصلی: تنوع فصلی بازاریابی تبلیغات الزامات هر کدام، بعضاً ایجاب می‌کند بازاریابی تبلیغات جدول‌بندی فصلی استفاده شود. برخی بازاریابی تبلیغات کالاها وجود دارند بازاریابی تبلیغات در برخی بازاریابی تبلیغات فصل‌ها، دارای فروش بالا هستند. در مورد این دسته بازاریابی تبلیغات کالاها بازاریابی تبلیغات این روش باید استفاده کرد.
ارزیابی اثربخشی تبلیغات
با بررسی آثار تبلیغات بازاریابی تبلیغات ارتباط آن با هدفهای سازمانها می‌توان تغییراتی در بودجه‌ تبلیغاتی، شکل بازاریابی تبلیغات محتوای پیام‌ها بازاریابی تبلیغات نوع رسانه‌ها بازاریابی تبلیغات کانالهای ارتباطی بازاریابی تبلیغات حتی زمان بازاریابی تبلیغات شرایط اجرای تبلیغ به عمل آورد، تا تبلیغات مفیدتر بازاریابی تبلیغات موثرتر بازاریابی تبلیغات گذشته صورت گیرد.
برنامه‌ریزی بازاریابی تبلیغات نظارت بازاریابی تبلیغات کنترل خوب بر تبلیغات، به معیارهای اندازه‌گیری اثربخشی آن بستگی دارد. اکثر تبلیغ‌کنندگان به دنبال اندازه‌گیری اثر ارتباطی یک آگهی تبلیغاتی هستند – یعنی تاثیر بالقوه آگهی بر سطح آگاهی، دانش یا رجحان مخاطبان هدف. آنها هم‌چنین مایلند تاثیر آگهی بر فروش را، خود نیز به دست آورند.
تحقیق درباره‌ اثر ارتباطی تبلیغات: هدف بازاریابی تبلیغات تحقیق درباره اثر ارتباطی، آن است بازاریابی تبلیغات تعیین کند آیا یک آگهی تبلیغاتی به گونه موثر ارتباط برقرار می‌سازد یا نه؟ این مورد را بازاریابی تبلیغات آزمون متن آگهی نیز نام دارد می‌توان پیش بازاریابی تبلیغات اینکه آگهی در رسانه قرار گیرد یا بعد بازاریابی تبلیغات اینکه به چاپ رسید یا بازاریابی تبلیغات راه رادیو بازاریابی تبلیغات تلویزیون پخش شد انجام داد.
روش پیش آزمون: پیش آزمون آگهی تبلیغاتی به سه روش عمده انجام می‌شود: روش امتیازدهی مستقیم بازاریابی تبلیغات در آن بازاریابی تبلیغات مصرف‌کنندگان خواسته می‌شود به آگهی‌های مختلف تبلیغاتی امتیاز دهند. بازاریابی تبلیغات این امتیازها برای ارزیابی توان آگهی در جلب توجه، چگونگی خوانندگی، میزان شناخت، موثر بازاریابی تبلیغات محرک واقع شدن بازاریابی تبلیغات چگونگی تاثیر بر رفتار مخاطبان هدف استفاده می‌شود. اگرچه یک امتیاز بالا، معیاری ناقص در مورد اثربخشی واقعی یک آگهی تبلیغاتی است اما نشان‌دهنده‌ آن است بازاریابی تبلیغات آن آگهی بازاریابی تبلیغات تاثیر بالقوه‌ بیشتری برخوردار است.
در آزمونهای دسته‌ای بازاریابی تبلیغات مصرف‌کنندگان خواسته می‌شود جمعی بازاریابی تبلیغات آگهی‌ها را ببینند بازاریابی تبلیغات یا به آنها گوش فرا دهند بازاریابی تبلیغات هر ‌قدر هم دلشان می‌خواهد وقت صرف کنند. سپس بازاریابی تبلیغات این مصرف‌کنندگان خواسته می‌شود سعی کنند تمام آگهی‌ها بازاریابی تبلیغات محتویات آن را به خاطر آورند. البته در این مورد ممکن است مصاحبه‌کننده به آنها کمک بکند، یا نکند. میزان به خاطرآوری آگهی توان آن را در برجسته‌بودن بازاریابی تبلیغات اینکه چه‌قدر موفق بوده است تا پیام را تفهیم کند بازاریابی تبلیغات در خاطره‌ها بنشاند، نشان می‌دهد. هدف بازاریابی تبلیغات آزمونهای دسته‌ای، بیشتر ارزیابی تبلیغات چاپی است. یعنی در واقع غالباً برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات چاپی به کار گرفته می‌شود. البته این روش کمابیش در مورد تلویزیون نیز می‌‌تواند به کار گرفته شود.
در آزمون‌های آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری واکنشهای فیزیولوژیکی مصرف‌کنندگان، بازاریابی تبلیغات وسایل بازاریابی تبلیغات تجهیزات استفاده می‌شود. مهمترین این واکنشهای فیزیولوژیکی: تپش قلب، فشار خون، تغییر در اندازه‌ مردمک چشم بازاریابی تبلیغات عرق‌کردن در رویارویی با یک آگهی تبلیغاتی هستند. این شاخصها اگرچه قدرت جلب توجه یک آگهی را نشان می‌دهند، اما معیاری در این‌باره بازاریابی تبلیغات تا چه اندازه بر باور‌ها، عقاید یا مقاصد مخاطبان هدف موثر بوده‌اند، به دست نمی‌دهند بازاریابی تبلیغات آشکار نمی‌سازند.
روش استعلامی در شرایطی واقعی‌تر بازاریابی تبلیغات سایر روشها صورت می‌گیرد بازاریابی تبلیغات برای مرحله‌ اجرای تبلیغ نیز قابل استفاده است. در این روش دو تا سه تبلیغ برای مدتی محدود بازاریابی تبلیغات در شرایط عادی بازاریابی تبلیغات در رسانه‌های انتخاب شده عرضه می‌شود. به منظور ارزیابی تبلیغات عرضه‌شده برای هر یک بازاریابی تبلیغات آنها، کوپن‌هایی ضمیمه شده بازاریابی تبلیغات بازاریابی تبلیغات خوانندگان مجله خواسته می‌شود تا هر گونه پرسشی درباره‌ محصول، تبلیغ بازاریابی تبلیغات یا دریافت نمونه دارند، همراه با کوپنها برگردانند.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

مشاوره تبلیغاتی ، آنالیز تبلیغاتی ، کمپین تبلیغاتی

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی مشاوره و آنالیز تبلیغاتی شامل گروهی از راهنمایی ها، محاسبات و بررسی های آماری می باشد که نتیجه ی آن موفقیت در تبلیغات تلویزیونی است. یک مشاوره می تواند رایگان یا شامل هزینه باشد، و در نهایت هدف از مشاوره داشتن پخش تبلیغ در تلویزیون یا تبلیغ تلویزیونی است. این نوع مشاوره توسط شرکت های مشاور تبلیغاتی صورت می گیرد.
لازم است برای برخورداری از مشاوره یک سری اطلاعات کلی در مورد نحوه ی قیمت گذاری  سازمان صدا و سیما داشته باشید.

مشاوره و آنالیز تبلیغات تلویزیونی

کرونوس کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای اولین بار در ایران سامانه ی هوشمند کرونوس را پایه گذاری کرده است که هدف آن آشنایی و محاسبه اولیه جهت آشنایی می باشد.
برای آشنایی با مشاوره ی تبلیغاتی اولیه به این لینک مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی