تعرفه تبلیغات صدا و سیما


حال اگر این فرایند با پشتوانه تحقیقات بازار كه خود می‌توند  بخشی از علم بازاریابی باشد، همراه گردد قطعاً اثربخشی بیشتری خواهد داشت. در بازاریابی، اطلاعات صرفاً به عنوان مبنایی برای اتخاذ تصمیمات بهتر نیست. بلكه یك  دارایی ارزشمند است كه از نظر استراتژیك می‌تواند مزایای رقابتی به بار آورد. (  راسبی گازیر ) تحقیقات بازاریابی چیست ؟ تحقیق عبارت است از بررسی كامل موضوع به گونه‌ای منظم تعرفه تبلیغات صدا و سیما منسجم تعرفه تبلیغات صدا و سیما بر اساس  روشهای عینی، به منظور كسب اطلاعات یا كشف اصول وابسته به آن. با توجه به این  تعریف، تحقیقات بازاریابی عبارت است از روش عینی، منظم تعرفه تبلیغات صدا و سیما منسجم كه از طریق آن  اطلاعات لازم تعرفه تبلیغات صدا و سیما مناسب برای تصمیم‌گیری مدیر بازاریابی فراهم می‌آید. یكی از مواردی كه موجبات تصمیمات سازنده تعرفه تبلیغات صدا و سیما درست مدیران بازاریابی را فراهم  می‌آورد تحقیقات بازاریابی است. بهره‌برداری‌های مختلفی از مشاور تبلیغاتی به عمل  می‌آید كه از جمله این موارد عبارتند از: تحقیقات بازاریابی نخستین گام در راه شناختن خریداران است تعرفه تبلیغات صدا و سیما در نتیجه زیربنای  مدیریت سازمان‌هایی است كه برنامه كار خود را با توجه به نیازها تعرفه تبلیغات صدا و سیما خواسته‌های  مشتریان تنظیم می‌كند. از تحقیقات بازاریابی در تعیین سیاستهای بازاریابی استفاده می‌شود تعرفه تبلیغات صدا و سیما به این ترتیب  از عوامل قابل كنترل تعرفه تبلیغات صدا و سیما خارج از كنترل بازار به بهترین صورت استفاده می‌شود. مشاوره تبلیغاتی با كشف بازارهای جدید، موارد استفاده از محصولات تعرفه تبلیغات صدا و سیما خدمات پیشین  را گسترش می دهد. مشاور تبلیغاتی باعث حذف تصمیماتی می‌شود كه بر اطلاعات نادرست تعرفه تبلیغات صدا و سیما یا حدسیات  استوار است تعرفه تبلیغات صدا و سیما از آنجا كه معمولاً پس از تصمیم‌گیری‌های مهم تجاری، امكان بازگشت  وجود ندارد، از سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بخشهای غیر ضروری جلوگیری می‌شود. مشاور تبلیغاتی موجب كاهش هزینه‌ها می‌شود. مشاور تبلیغاتی تاثیر فعالیت‌های تبلیغاتی را زیاد كرده، موجب افزایش فروش می‌شود. نقش مشاور تبلیغاتی برقراری پیوند بین مشتری یا مصرف‌كننده تعرفه تبلیغات صدا و سیما سازمان از طریق  اطلاعات است. تحقیقات بازاریابی را به طور كلی می‌توان به گروه‌های زیر تقسیم  نمود: الف) تحقیقات درباره بازار - بررسی سهم بازار یك محصول یا شركت در مقایسه با رقبا - بررسی چگونگی بخش‌بندی بازار - بررسی كانالهای توزیع در مقایسه با رقبا - امكان‌سنجی ورود محصول جدید به بازار ب) مشاور تبلیغاتی درباره مشتری تعرفه تبلیغات صدا و سیما مصرف‌كننده - بررسی ویژگی‌های جمعیتی مشتریان محصول - بررسی الگوی خرید مشتریان - بررسی الگوی مصرف مشتریان - بررسی میزان وفاداری مشتریان به مارك تجاری - بررسی میزان رضایت مشتریان از محصول - بررسی نیازها، خواسته‌ها تعرفه تبلیغات صدا و سیما انتظارات مشتریان از محصول - بررسی ویژگیهای بازار هدف در فرایند تصمیم‏گیری خرید مشاور در امور تبلیغاتی ج) مشاور تبلیغاتی درباره محصول - مشاور تبلیغاتی در زمینه بررسی ویژگی‌های محصول در مقایسه با رقبا - مشاور تبلیغاتی در زمینه بررسی جایگاه شركت در بازار هدف (شناخت، عملكرد،  نگرش، رضایت) - مشاور تبلیغاتی در رابطه با بررسی جایگاه محصولات یك شركت در بازار هدف از نظر  محصول، قیمت،توزیع تعرفه تبلیغات صدا و سیما پیشبرد فروش - مشاور تبلیغاتی در زمینه پیش‌آزمون محصول جهت دستیابی به سلیقه  مصرف‌كنندگان - مشاور تبلیغاتی در زمینه بررسی شاخص‌های محصول شامل سهم بازار، سهم در  اذهان ، نفوذ در مخاطبان، ترجیح محصول -مشاور تبلیغاتی با موضوع بررسی بسته‌بندی محصول مراحل كلی انجام مشاوره تبلیغاتی 1. تنظیم مساله یكی از مهمترین فعالیت‌های مشاوره تبلیغاتی ، تعریف مساله مورد نظر است.  بخشی از فرایند تعریف، شامل تعیین هدفهای خاص پروژه تحقیقی می‌شود.هر پروژه  می‌بایست یك یا چند هدف داشته باشد تعرفه تبلیغات صدا و سیما تا این اهداف به طور دقیق مشخص نشوند،  نمی‌توان به مرحله بعد رفت. 2. تعیین طرح تحقیق طرح تحقیق تعرفه تبلیغات صدا و سیما منابع اطلاعاتی با هم ارتباط تنگاتنگی داشته، به میزان شناخت ما از  مساله بستگی دارند. اگر میزان شناخت ما از پدیده مورد تحقیق نسبتاً كم باشد،  تحقیق جنبه اكتشافی خواهد داشت تعرفه تبلیغات صدا و سیما در صورت شناخت دقیق مساله، پژوهش جنبه  توصیفی یا علی می‌یابد. 3. تعیین روش گردآوری اطلاعات اگر اطلاعات موجود به راحتی در دسترس نبوده تعرفه تبلیغات صدا و سیما یا برای مساله موجود نامناسب  باشد، باید در تحقیق به داده‌های اولیه تعرفه تبلیغات صدا و سیما اصلی كه به طور خاص برای مطالعه مورد نظر  گردآوری می‌شوند، تكیه كرد. در غیر اینصورت می‌توان از اطلاعات ثانویه كه پیشتر به  دلایلی جز مورد كنونی گردآوری شده، استفاده كرد. 4. طراحی فرمهای گردآوری اطلاعات زمانی كه روش گردآوری اطلاعات مشخص شد، باید درباره نوع مشاهده یا  پرسشنامه‌ای كه نیازهای پروژه را بهتر برآورد می‌كند تصمیم‌گیری نمود. 5. نمونه گیری در این مرحله پژوهشگر باید تصمیم بگیرد كه به چه گروهی برای مصاحبه مراجعه تعرفه تبلیغات صدا و سیما یا  برای چه كسانی پرسشنامه ارسال كند. در نمونه‌گیری می‌بایست به موارد زیر توجه  شود: چارچوب نمونه گیری انتخاب نمونه اندازه نمونه 6. گردآوری اطلاعات مشاور تبلیغاتی این مرحله مستلزم بررسی‌های میدانی است. روشهای بررسی میدانی عمدتاً از  طریق روش گردآوری اطلاعات، نوع اطلاعات تعرفه تبلیغات صدا و سیما روش نمونه‌گیری مشخص می‌شود. 7. پردازش داده‌های مشاور تبلیغاتی در این مرحله برای اطمینان از كامل تعرفه تبلیغات صدا و سیما به هم پیوسته بودن فرمهای گردآوری اطلاعات و  اجرای درست دستورها تعرفه تبلیغات صدا و سیما آموزشها، فرمها باید به دقت تصحیح تعرفه تبلیغات صدا و سیما تنظیم شوند. 8. تجزیه تعرفه تبلیغات صدا و سیما تحلیل تعرفه تبلیغات صدا و سیما تفسیر اطلاعات در این مرحله نتایج بدست آمده در ارتباط با مساله مورد نظر تفسیر می‌شود. در تجزیه  تعرفه تبلیغات صدا و سیما تحلیل داده‌ها از جداول تعرفه تبلیغات صدا و سیما نمودار نیز استفاده می‌شود. 9. تهیه گزارش تحقیق مشاوره تبلیغاتی نتایج تحقیق معمولاً به صورت گزارش كتبی یا شفاهی به مدیران ارائه می‌شود.  یافته‌های تحقیق باید بطور ساده تعرفه تبلیغات صدا و سیما در خصوص نیازهای اطلاعاتی مربوط به موقعیت  تصمیم‌گیری ارائه شود. مشاوره تبلیغاتی انواع مشاور تبلیغاتی - تحقیقات كمی در تحقیقات كمی از روش‌هایی استفاده می‌شود كه بتوان نتایج را اندازه‌گیری كرد. این  روش‌ها بر پایه تحقیقات پیمایشی قرار دارد كه اغلب از نمونه‌هایی بیش از 100 نفر  استفاده می‌شود. ولی پژوهشگران بر این باور نیستند كه باید فقط از روش كمی  استفاده كرد. اغلب پژوهشگران بر این باورند كه باید نخست با استفاده از روش‌های  كیفی از دیدگاه تعرفه تبلیغات صدا و سیما نظرات افراد آگاه شده تعرفه تبلیغات صدا و سیما سپس درصدد ارائه اعداد تعرفه تبلیغات صدا و سیما ارقام برآمد.  بنابراین شاید بهترین راه این باشد كه از تركیبی از روشهای كیفی تعرفه تبلیغات صدا و سیما كمی استفاده  نمود. - تحقیقات كیفی در برخی از تحقیقات، پژوهشگران می‌خواهند نه تنها درباره آنچه رخ می‌دهد بلكه  درباره علت تعرفه تبلیغات صدا و سیما شیوه رخ دادن آن دركی عمیق پیدا كنند. مشاوره تبلیغاتی عمدتاً به  دنبال چرایی موضوع تحقیق است تعرفه تبلیغات صدا و سیما اقدامی در جهت اندازه‌گیری پاسخ‌ها بعمل  نمی‌آورد. تحقیق كیفی می‌تواند داده‌های پربار تعرفه تبلیغات صدا و سیما غنی ارائه نماید تعرفه تبلیغات صدا و سیما از این طریق  پژوهشگر می‌تواند به نوع نگرش، رفتار ، نیازها تعرفه تبلیغات صدا و سیما انگیزه‌های آزمودنی‌ها پی ببرد. در  تحقیقات كیفی عمدتاً از روشهای مصاحبه آزاد تعرفه تبلیغات صدا و سیما بحث گروهی استفاده می‌شود. مقایسه تحقیقات كمی تعرفه تبلیغات صدا و سیما كیفی مشاور تبلیغاتی دید بهتری از مسئله ایجاد می‌كند، درحالی كه تحقیقات كمی به  دنبال كمی كردن داده‌ها تعرفه تبلیغات صدا و سیما تجزیه تعرفه تبلیغات صدا و سیما تحلیل‌های آماری است. هرگاه مشاوره تبلیغاتی  موضوع جدیدی در تحقیقات بازار مطرح می‌شود، تحقیقات كیفی به همراه تحقیقات  كمی مناسب شروع می‌شود. گاهی اوقات، تحقیقات كیفی به منظور توضیح  یافته‌های پژوهش‌های كمی بكار می‌رود. به كار بردن نتایج حاصل از تحقیقات كیفی به  عنوان تحقیق قطعی تعرفه تبلیغات صدا و سیما برای گسترش نتایج به كل جامعه مورد نظر، كاربردی غلط  است. بهتر است كه این دو نوع تحقیق به عنوان مكمل یكدیگر به كار گرفته شوند تعرفه تبلیغات صدا و سیما نه  به منزله رقیب یكدیگر. مشاوره تبلیغاتی تعرفه تبلیغات صدا و سیما بازاریابی در چه مواقعی مشاور تبلیغاتی می‌تواند مفید تعرفه تبلیغات صدا و سیما راهگشا باشد ؟ 1. هنگامی كه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری بازاریابی وجود ندارد. 2. زمانی كه چند راه مختلف موجود است تعرفه تبلیغات صدا و سیما نمی دانیم كدامیك را انتخاب كنیم. 3. وقتی كه درون سازمان بر سر مسائلی از قبیل سیاست سازمان، اهداف و  راهبردهای آن تضاد تعرفه تبلیغات صدا و سیما كشمكش وجود دارد. 4. هنگامی كه عوارض مشكلی مشاهده می‌شود، نظیر كاهش سهم بازار یا ضعیف  شدن نحوه توزیع. 5. وقتی به كار تازه ای دست می زنیم، نظیر عرضه محصولی جدید، تغییر قیمت،  ایجاد شبكه توزیع جدید، تغییر بسته‌بندی یا تقسیم بازار فروش. انتخاب تیم مشاور تبلیغاتی سازمان‌ها تعرفه تبلیغات صدا و سیما مؤسسات برای تصمیم‌گیری در خصوص انجام یك پروژه در داخل سازمان  خود تعرفه تبلیغات صدا و سیما یا برون‌سپاری آن می‌بایست مواردی را در نظر گیرند. در زیر برخی شرایط كه در  آن برون‌سپاری تحقیقات بازاریابی توصیه شده، آمده است: در صورتیكه پروژه گستره وسیعی داشته باشد.(تعداد نمونه‌ها زیاد باشد یا می‌بایست  در چند منطقه یا ناحیه انجام گردد.) نبود متخصصین لازم برای انجام پروژه یا كمبود وقت آنان. در بسیاری از موارد به منظور اجتناب از انحراف در تحلیل نتایج، استفاده از مشاور  تبلیغاتی بیرونی توصیه می‌شود. تبلیغات در صدا تعرفه تبلیغات صدا و سیما سیما توضیحات دسته: تبلیغات در صدا تعرفه تبلیغات صدا و سیما سیما 1- خلاقیت در تبلیغات در صدا تعرفه تبلیغات صدا و سیما سیما تبلیغات در صدا تعرفه تبلیغات صدا و سیما سیما بیشترین خلاقیت را در اختیار سازنده تبلیغات تلویزیونی قرار  میدهد تا پیغام تبلیغ خود را به درستی منتقل کند تعرفه تبلیغات صدا و سیما با دوربین فیلمبرداری میشود  بیننده را به هر جایی برده تعرفه تبلیغات صدا و سیما تصاویر دلخواه را به او نشان داد ،بابت مثال میشود بیننده  را به داخل مجموعه تعرفه تبلیغات صدا و سیما یا شرکت خود ببرید تعرفه تبلیغات صدا و سیما کیفیت تعرفه تبلیغات صدا و سیما نوع تولیدات را به او نشان دهید ماهیت تبلیغات در صدا تعرفه تبلیغات صدا و سیما سیما هر یک از تبلیغات در صدا تعرفه تبلیغات صدا و سیما سیما با دیگری متفاوت است تعرفه تبلیغات صدا و سیما سناریو نویسان باید بر  اساس مجموعه نقاط مثبت تعرفه تبلیغات صدا و سیما منفی یک رسانه موضوع تبلیغ را بنویسند ، صدا تعرفه تبلیغات صدا و سیما سیما  از بسیاری جهات با تبلیغات دیگر متفاوت است تعرفه تبلیغات صدا و سیما از بازر ترین آنها این است تعرفه تبلیغات صدا و سیما صدا و  سیمایک رسانه از تصاویر متحرک است

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی