تعرفه اگهی صدا و سیما


پول (Money): چه مقدار پول می‌توان به این کار اختصاص داد؟
_ پیام (Message): چه پیامی فرستاده شود؟
_ رسانه (Media): از چه وسیله ارتباطی استفاده شود؟
_ ارزیابی (Measurement): نتایج را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ (کاتلر, 1385, ص. 681)
تعریف ماموریت تعرفه اگهی صدا و سیما هدف
نخستین گام در تهیه یک برنامه تبلیغاتی، تعیین هدفهایی است تعرفه اگهی صدا و سیما باید دنبال شود. این هدفها باید تحت تاثیر تعرفه اگهی صدا و سیما به تبعیت از تصمیم‌گیری‌های پیشین درباره بازار هدف، جایگاه‌یابی در بازار تعرفه اگهی صدا و سیما ترکیب عناصر بازاریابی تعیین شوند. استراتژی جایگاه‌یابی تعرفه اگهی صدا و سیما استراتژی ترکیب عناصر بازاریابی، کاری را تعریف می‌کنند تعرفه اگهی صدا و سیما در کل برنامه بازاریابی، انجام آن بر عهده‌ تبلیغات گذاشته می‌شود.
هدفهای ارتباطی شامل افزایش آگاهی، متقاعدکردن تعرفه اگهی صدا و سیما یادآوری‌کردن به مشتریان فعلی تعرفه اگهی صدا و سیما مشتریان بالقوه درباره‌ محصول یا شرکت است. هنگامی تعرفه اگهی صدا و سیما محصول جدیدی به بازار معرفی می‌شود تعرفه اگهی صدا و سیما هدف ایجاد تقاضای اولیه است، تبلیغات آگاه‌کننده بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی تعرفه اگهی صدا و سیما رقابت افزایش می‌یابد تعرفه اگهی صدا و سیما هدف ایجاد تقاضای انتخابی است، آگهی متقاعدکننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی تعرفه اگهی صدا و سیما محصولی در منحنی عمر خود در مرحله بلوغ خود قرار می‌گیرد تعرفه اگهی صدا و سیما هدف این است تعرفه اگهی صدا و سیما مصرف‌کننده درباره آن محصول به گونه‌ای مداوم فکر کند، آگهی یادآوری‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد (کاتلر, 1385, ص. 682)
تصمیم درباره بودجه تبلیغات
پس از تعیین هدفهای تبلیغات شرکت، باید برای هر یک از کالاهای خود بودجه تبلیغاتی تعیین کنیم. شرکت برای نیل به هدفهای فروش خود، بودجه لازم را اختصاص خواهد داد (همان).
انتخاب یک پیام تبلیغاتی
تبلیغ‌کنندگان برای تهیه‌ یک خط‌مشی نو‌آ‌ورانه تعرفه اگهی صدا و سیما خلاق، باید مراحل چهارگانه‌ای را طی کنند. این مراحل عبارتند از: تهیه پیام، ارزیابی تعرفه اگهی صدا و سیما انتخاب پیام تعرفه اگهی صدا و سیما اجرای پیام.
بعضی از افراد خلاق، برای تهیه‌ پیام‌های تبلیغاتی از یک چارچوب قیاسی استفاده می‌کنند. مالونی به این نتیجه رسیده است تعرفه اگهی صدا و سیما خریداران از خرید هر کالا، یکی از این محاسن چهارگانه را انتظار دارند: منطقی، حسی، اجتماعی تعرفه اگهی صدا و سیما یا رضایت باطنی.
در جاذبه منطقی به طور مشخص تعرفه اگهی صدا و سیما صریح مزایای کالا، خود کالا، ویژگی‌های آن تعرفه اگهی صدا و سیما ... عنوان شده،و از پرداختن به مسایل تعرفه اگهی صدا و سیما موضوعهای حاشیه‌ای خودداری می‌شود.
در تبلیغ با جاذبه‌ احساسی بر خلاف جاذبه منطقی، سعی در تحریک احساسات فرد تعرفه اگهی صدا و سیما برانگیختن آن تعرفه اگهی صدا و سیما رسیدن به مقصود از این راه است.
در تبلیغ با جاذبه‌ اجتماعی، سعی بر آن است تا استفاده از کالا با یک موقعیت اجتماعی ویژه ارتباط داده شود.
در تبلیغ با جاذبه‌ رضایت باطنی، سعی بر آن است تعرفه اگهی صدا و سیما با ارایه دلایل متنوع، مصرف‌کننده از مصرف کالای مورد نظر احساس رضایت تعرفه اگهی صدا و سیما خشنودی کند.
ارزیابی تعرفه اگهی صدا و سیما انتخاب پیام
تبلیغ‌کننده باید پیامهای مختلف را ارزیابی کند. یک آگهی تبلیغاتی خوب آن است تعرفه اگهی صدا و سیما بر یک پیشنهاد فروش منحصر به فرد تکیه کند. در این زمینه پیشنهاد شده است تعرفه اگهی صدا و سیما پیامها بر اساس مطلوب‌بودن، استثنایی‌بودن تعرفه اگهی صدا و سیما باورکردنی‌بودن رتبه‌بندی شوند
تصمیم درباره رسانه
پس از انتخاب پیام تبلیغاتی وظیفه‌ بعدی تبلیغ‌کننده، انتخاب رسانه‌ تبلیغاتی است تعرفه اگهی صدا و سیما پیام را منتقل می‌کند. عواملی تعرفه اگهی صدا و سیما در این زمینه وجود دارند، عبارتند از: دسترسی مطلوب، فراوانی تعرفه اگهی صدا و سیما اثربخشی تعرفه اگهی صدا و سیما انتخاب انواع رسانه‌های اصلی، تصمیم‌گیری درباره زمان‌بندی رسانه تعرفه اگهی صدا و سیما تصمیم‌گیری درباره محدوده جغرافیایی رسانه.
_ دسترسی(R): شمار افراد یا خانوار‌هایی است تعرفه اگهی صدا و سیما در یک مدت زمان معلوم، در معرض یک برنامه‌ رسانه‌ای ویژه قرار می‌گیرند.
_ فراوانی (F): تعداد دفعاتی در یک مدت زمان معلوم است تعرفه اگهی صدا و سیما یک شخص یا یک خانوار با پیام روبه‌رو می‌شود.
_ اثربخشی(I): ارزش کیفی یک مرتبه پخش از راه یک رسانه است
هر اندازه دسترسی، فراوانی تعرفه اگهی صدا و سیما اثربخشی پخش بیشتر باشد، آگاهی مخاطبان بیشتر خواهد بود.
_ شمار کل پخش (E): حاصل ضرب دسترسی در فراوانی متوسط است. یعنی R*F=E. این عدد، ناخالص بینندگان یا شنوندگان (GRP) هم نام دارد. در صورتی تعرفه اگهی صدا و سیما با یک برنامه‌ رسانه‌ای بتوان با فراوانی متوسط پخش 3 به 80% منازل دسترسی پیدا کرد، گفته می‌شود برنامه رسانه دارای GRP برابر با 240 است. حال اگر GRP برنامه رسانه‌ای دیگری برابر با 300 باشد، گفته می‌شود این برنامه وزین‌تر است، اما نمی‌توانیم چگونگی سرشکن‌شدن این وزانت را به دسترسی تعرفه اگهی صدا و سیما فراوانی بیان کنیم.
_ شمار دفعات پخش موزون (WE): این مورد هم حاصل‌ضرب دسترسی، در فراوانی متوسط تعرفه اگهی صدا و سیما در اثربخشی متوسط است، یعنی WE=R*F*I انتخاب رسانه برای تبلیغات صنعتی، شبیه انتخاب آن برای تبلیغات مصرف‌کننده است. هنگامی تعرفه اگهی صدا و سیما تبلیغات مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدیریت باید آمیخته‌ رسانه‌ای را تعرفه اگهی صدا و سیما مورد استفاده قرار می‌دهد، مشخص کند. آمیخته رسانه، ترکیبی از انواع رسانه‌های چاپی، رسانه‌های صوتی تعرفه اگهی صدا و سیما تصویری، بازاریابی مستقیم تعرفه اگهی صدا و سیما رسانه‌های الکترونیکی است.
تصمیم درباره زمان‌بندی رسانه: تبلیغ‌کننده هنگام تصمیم‌گیری درباره انتخاب نوع رسانه در زمینه زمان‌بندی، با یک مشکل کلان تعرفه اگهی صدا و سیما یک مشکل خرد رو‌به‌رو می‌شود:
مشکل زمان‌بندی کلان: مشکل زمان‌بندی کلان مستلزم تصمیم‌گیری درباره‌ چگونگی زمان‌بندی تبلیغات در رابطه با روندهای فصلی تعرفه اگهی صدا و سیما روند سیکل تجاری است.
مشکل زمان‌بندی خرد: مشکل زمان‌بندی خرد مستلزم تخصیص بودجه‌ تبلیغات در کوتاه‌ترین مقطع زمانی برای دستیابی به بالاترین اثربخشی است.
انتخاب موثرترین الگو به هدفهای ارتباط در رابطه با ماهیت محصول تولیدی، مشتریان هدف، کانالهای توزیع تعرفه اگهی صدا و سیما دیگر عوامل بازاریابی بستگی دارد (همان، صص.695-702).
ارزیابی اثربخشی تبلیغات
با بررسی آثار تبلیغات تعرفه اگهی صدا و سیما ارتباط آن با هدفهای سازمانها می‌توان تغییراتی در بودجه‌ تبلیغاتی، شکل تعرفه اگهی صدا و سیما محتوای پیام‌ها تعرفه اگهی صدا و سیما نوع رسانه‌ها تعرفه اگهی صدا و سیما کانالهای ارتباطی تعرفه اگهی صدا و سیما حتی زمان تعرفه اگهی صدا و سیما شرایط اجرای تبلیغ به عمل آورد، تا تبلیغات مفیدتر تعرفه اگهی صدا و سیما موثرتر از گذشته صورت گیرد.
برنامه‌ریزی تعرفه اگهی صدا و سیما نظارت تعرفه اگهی صدا و سیما کنترل خوب بر تبلیغات، به معیارهای اندازه‌گیری اثربخشی آن بستگی دارد. اکثر تبلیغ‌کنندگان به دنبال اندازه‌گیری اثر ارتباطی یک آگهی تبلیغاتی هستند - یعنی تاثیر بالقوه آگهی بر سطح آگاهی، دانش یا رجحان مخاطبان هدف. آنها هم‌چنین مایلند تاثیر آگهی بر فروش را، خود نیز به دست آورند
اثربخشی تبلیغات
یکی از مباحث مهم علم تبلیغات، اثربخشی تبلیغات است. اثربخشی چنین تعریف شده است: شاخصی تعرفه اگهی صدا و سیما تناسب هدف های موردنظر سازمان تعرفه اگهی صدا و سیما میزان دستیابی به این هدف ها را نشان می دهد. بدون شک تبلیغات به عنوان ابزاری آگاهی بخش از اهمیتی درخور توجه در دانش ارتباطات برخوردار است تعرفه اگهی صدا و سیما در قلمرو تبلیغات، هر ابزار ارتباطی تعرفه اگهی صدا و سیما مخاطبان انبوه داشته باشد، به مثابه یک رسانه مورد توجه قرار می گیرد. اهمیت تعرفه اگهی صدا و سیما ضرورت این وسیله از آنجا ناشی می شود تعرفه اگهی صدا و سیما هیچ کالا یا شرکتی بدون معرفی خود به جامعه نمی تواند به حیاتش ادامه دهد. از سوی دیگر، ارائه خدمات، ایجاد رقابت تعرفه اگهی صدا و سیما گاه همکاری، بهبود کمی وکیفی کالاها تعرفه اگهی صدا و سیما مواد، تعرفه اگهی صدا و سیما کاهش هزینه کالاها از موارد مهم دیگری است تعرفه اگهی صدا و سیما با بکارگیری تبلیغات میسر می شود
هر تبلیغی زمانی درجامعه تاثیرگذار است تعرفه اگهی صدا و سیما شرایط خاصی را دارا باشد. برخی از این شرایط عبارتند از:
1. اعتقاد به موضوع تبلیغ تعرفه اگهی صدا و سیما مشخص بودن انگیزه تعرفه اگهی صدا و سیما هدف آن
اگر شخص حقیقی یا حقوقی به موضوع اعتثاد نداشته باشد، در معرفی تعرفه اگهی صدا و سیما تبلیغ آن ابتکار عمل ندارد تعرفه اگهی صدا و سیما در راه آن تلاش نمی کند تعرفه اگهی صدا و سیما اگر فعالیتی هم انجام دهد از روی ترس تعرفه اگهی صدا و سیما انجام وظیفه یا تکلیف تعرفه اگهی صدا و سیما درنهایت اجبار است. درحالیکه اگر به آن معتقد باشد، با اشتیاق تعرفه اگهی صدا و سیما علاقه، برنامه ریزی تعرفه اگهی صدا و سیما فعالیت می کند.
2. هماهنگی رفتار مبلغ با هدف تبلیغ
تبلیغ کننده برای تاثیر گذاری تبلیغات خود بین مردم باید خود به گفته ها تعرفه اگهی صدا و سیما یا آنچه معرفی می کند، عامل باشد. اگر قرار است تعرفه اگهی صدا و سیما مصرف کالایی خاص در داخل کشور تبلیغ شود قبلاً مبلغ تعرفه اگهی صدا و سیما مسئول امور تبلیغی باید خود از همان کالا بهره جوید تا تاثیر تبلیغ بیشتر شود.
3. فداکاری تعرفه اگهی صدا و سیما دفاع از موضع تبلیغ
افرادی تعرفه اگهی صدا و سیما به راس هرجامعه نزدیک ترند باید فداکاری بیشتری برای اثبات حقانیت موضوع تبلیغ تعرفه اگهی صدا و سیما باورپذیری آن در نزد مردم از خود نشان بدهند ابعاد آثار مثبت منفی
اقتصادی 1. تاثیرات مثبت بر تولبد، توزیع تعرفه اگهی صدا و سیما مصرف
2. تبلیغ به عنوان استراتژی رقابت
3. افزایش حجم مبادلات
4. آموزش تعرفه اگهی صدا و سیما اطلاع رسانی 1. ایجاد نیاز کاذب
2. مصرف گرایی تعرفه اگهی صدا و سیما مصرف زدگی
3. اسراف تعرفه اگهی صدا و سیما تجمل پرستی
4. اتلاف منابع
اجتماعی تعرفه اگهی صدا و سیما فرهنگی 1. سرگرمی تعرفه اگهی صدا و سیما تفریح

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی