پیام های بازرگانی صدا و سیما


10- اعتبار 1
11- قابل اطمینان 8
12- قابل اعتماد 6
درستی پیام های بازرگانی صدا و سیما صحت 26 5/26
13- مهربانی 3
14- دقت پیام های بازرگانی صدا و سیما امنیت 3
15- تفاهم 1
16- جذابیت شخصی 1
سایر 8 2/8
جمع 98 100 شایستگی
یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در شکل گیری اعتماد، پیشینه قابلیت های اعتمادشونده است پیام های بازرگانی صدا و سیما برگرفته از مهارت ها، دانش عملی، لیاقت پیام های بازرگانی صدا و سیما تخصص حاصل از آموزش، تعلیم پیام های بازرگانی صدا و سیما تجربه می باشد
شایستگی درکنار صداقت بعنوان یکی از عوامل اعتمادساز شناخته می شود. ادبیات موجود در حوزه اعتمادآفرینی مملو از نمونه هایی است پیام های بازرگانی صدا و سیما نشان می دهد شایستگی فردی مشخصه بارز اعتمادسازی است (Costigan ،1998، Lander، 2004). از این رو احترام به شایستگی دیگران حائز اهمیت است. بنابراین آگاهی فرد از نقشی پیام های بازرگانی صدا و سیما ایفا می کند، شایستگی او پیام های بازرگانی صدا و سیما مشروعیت پیام های بازرگانی صدا و سیما مقبولیت او در ارتباط با سابقه حرفه ای او ، در موفقیتش مهم است. در صنعت رسانه نیز بعلت پیشرفت های اقتصادی، اعتمادسازی در فضای کنونی بسیار دشوار تر از ده سال پیش شده است
شایستگی در حقیقت، باور به توانایی ها، مهارت ها پیام های بازرگانی صدا و سیما تخصص های طرف مقابل، در یك حوزه معین است؛ به عبارت دیگر ما زمانی طرف مقابل (اعتماد شونده) را شایسته می دانیم كه اعتقاد داشته باشیم وی توانایی انجام تكالیف پیام های بازرگانی صدا و سیما ارائة خدمات به شكل مورد انتظار را دارد
شایستگی (یک رسانه) نشان از توانایی آن در تحقق انتظارات اعتمادکنندگان پیام های بازرگانی صدا و سیما عمل به وظایف ضروری به گونه ای پیام های بازرگانی صدا و سیما زمینه های ذهنی مخاطب (مشتری) را برآورد کند، می باشد. اگر فردی متعهد به انجام کاری شود، ارزیابی ما از توانایی او وابسته به میزان عمل به آن تعهدات است پیام های بازرگانی صدا و سیما نتیجتاً به اعتمادآفرینی منجر می شود. تمامیت
شاخص دیگری پیام های بازرگانی صدا و سیما اعتماد را می سازد، استانداردها پیام های بازرگانی صدا و سیما اصول اعتمادساز است. بدان معنا پیام های بازرگانی صدا و سیما اعتمادشونده (در اینجا رسانه)، به اصول پیام های بازرگانی صدا و سیما ارزشهای مورد قبول اعتمادکننده پایبند است پیام های بازرگانی صدا و سیما آن ارزشها را مبنای عمل خود قرار می دهد. اگر میزان پایبندی به این اصول نزد اعتمادشونده بالا باشد، فرد نگرش پیام های بازرگانی صدا و سیما ادراک مثبتی نسبت به اعتمادشونده پیدا کرده پیام های بازرگانی صدا و سیما او را در روابط تجاری فیمابین ارزیابی می کند. افرادی مثل Sitkin پیام های بازرگانی صدا و سیما Roth، پا را فراتر گذاشته پیام های بازرگانی صدا و سیما تمامیت را پایبندی به ارزشهای اخلاقی پیام های بازرگانی صدا و سیما معنوی معنا کرده اند. هماهنگی ارزشها برگرفته از باورها پیام های بازرگانی صدا و سیما عقاید فرهنگی مشترک افراد، گروهها پیام های بازرگانی صدا و سیما سازمانهاست پیام های بازرگانی صدا و سیما رفتار براساس آنها شکل می گیرد. براین اساس Gabarro ، Athos پیام های بازرگانی صدا و سیما Misztal معتقدند پیام های بازرگانی صدا و سیما ویژگی تمامیت، منجر به اعتماد مبتنی بر صداقت پیام های بازرگانی صدا و سیما عدالت می شود (A.Beatton, 2007, p. 26).
تمامیت یکی از عناصر ضروری برای اعتمادسازی است. تمامیت تجاری به معنای تسلیم شدن دربرابر ملاحظات اخلاقی موجود است به طوریکه در مواجهه با موقعیت های کاری ، آگاهانه آنچه را پیام های بازرگانی صدا و سیما درست فکر می کنیم انتخاب کنیم پیام های بازرگانی صدا و سیما از آنچه پیام های بازرگانی صدا و سیما نادرست فکر می کنیم، دوری جوئیم. از این رو Berkun (2005) معتقد است پیام های بازرگانی صدا و سیما اعتماد از خلال توافق موثر طرفین شکل می گیرد. به اعتقاد او اعتماد نتیجه توافق معنادار است (Karlsen, Jan Terje; Graee, Ketil; Massaoud, Mona Jensvold;, 2008, p. 15)
صداقت نیز بیانگر این نكته است كه اعتماد كننده اعتقاد دارد كه طرف مقابل صادقانه برخورد خواهد نمود پیام های بازرگانی صدا و سیما به گروهی از اصول پیام های بازرگانی صدا و سیما استاندارد ها در رفتارش پایبند است (خداداد حسینی, سید حمید; شیرخدائی, میثم; کردنائیج, اسدا..., 1388, ص. 96).
تمامیت (صداقت) یک رسانه، میزان پایبندی اعتمادشونده به اصول قابل قبول اعتمادکننده است. این مسئله اعتمادآفرینی را منوط به تداوم رفتارهای پیشین، اعتبار ارتباطات آنها، تعهد آنان نسبت به شاخص های منطقی عدالت پیام های بازرگانی صدا و سیما همخوانی حرف پیام های بازرگانی صدا و سیما عمل آنان می داند (J. Lewicki, p. 193).
خیرخواهی
به گفته Jones پیام های بازرگانی صدا و سیما George اعتمادسازی تنها منحصر به رعایت اصول پیام های بازرگانی صدا و سیما ارزشها نمی شود بلکه نگرشها، حالات پیام های بازرگانی صدا و سیما احساسات نسبت به یکدیگر را نیز در بر می گیرد. این احساس برگرفته از نتایج رفتاری سازمان اعتمادشونده است بطوریکه آیا این رفتارها بازتابی از نیازها پیام های بازرگانی صدا و سیما تمایلات اعتمادکننده است یا خیر. به عبارت دیگر، اعتمادکننده همواره به دنبال حمایت پیام های بازرگانی صدا و سیما پشتیبانی از سوی اعتمادشونده است پیام های بازرگانی صدا و سیما این مسئله وفاداری اعتمادکننده را در پی دارد (A.Beatton, 2007, p. 28). یکی از عناصر معمول اعتمادساز، خیرخواهی است پیام های بازرگانی صدا و سیما حاصل اعتقاد یک نفر به عملکرد مشفقانه طرف دیگر است. در مطالعه Lander پیام های بازرگانی صدا و سیما همکارانش (2004) مشخص گردید پیام های بازرگانی صدا و سیما " داشتن دغدغه دیگران" به طور نسبی اهمیت گذشته خود را از دست داده است پیام های بازرگانی صدا و سیما از آن جهت پیام های بازرگانی صدا و سیما فاکتور خیرخواهی در روابط میان فردی مهم تر از روابط کاری است، کمتر در تحقیقات مورد بررسی قرار می گیرد. برخی بر این اعتقادند پیام های بازرگانی صدا و سیما ارتباط صمیمانه پیام های بازرگانی صدا و سیما روابط نزدیک با یک فرد، منجر به خطر چشم پوشی از نقاط ضعف او می شود پیام های بازرگانی صدا و سیما از این رو خیرخواهی می تواند بر روابط حرفه ای مبتنی بر اعتماد تاثیر منفی بگذارد. برعکس فاکتور خیرخواهی در رسانه ها بسیار مهم است. اگر رسانه ای قصد تعامل با مخاطبانش را داشته باشد، می بایست به لحاظ احساسی پیام های بازرگانی صدا و سیما فکری با او در آمیزد. به گفته Ganesan پیام های بازرگانی صدا و سیما Hess (1997)، خیرخواهی مبتنی بر کیفیت، نیت پیام های بازرگانی صدا و سیما ویژگی های طرفین است (Karlsen, Jan Terje; Graee, Ketil; Massaoud, Mona Jensvold;, 2008, pp. 16,17)
خیرخواهی باوری است كه نشان می دهد طرف مقابل خیرخواه مشتریان بوده، تنها به دنبال سود پیام های بازرگانی صدا و سیما منفعت شخصی خود نیست. (خداداد حسینی, سید حمید; شیرخدائی, میثم; کردنائیج, اسدا..., 1388, ص. 96).
سرانجام، خیرخواهی به معنای ارزیابی فرد از دغدغه رسانه در تامین رفاه مخاطبان (مشتریان) خود پیام های بازرگانی صدا و سیما پاسخ به نیازها پیام های بازرگانی صدا و سیما علایق آنان است. اینجاست پیام های بازرگانی صدا و سیما قصد پیام های بازرگانی صدا و سیما انگیزه اعتمادشونده محور اصلی اعتماد می شود پیام های بازرگانی صدا و سیما حمایت از خواست های او، روابط گشاده پیام های بازرگانی صدا و سیما صادقانه پیام های بازرگانی صدا و سیما ابراز تمایل اعتمادکننده (دراینجا رسانه) به تقسیم یا کنترل قدرت همگی تبدیل به شاخص های خیرخواهی رسانه می شود (J. Lewicki, p. 193).
در مطالعه دیگری Zaghloul پیام های بازرگانی صدا و سیما Hartman (2003) سه رکن اعتماد در روابط را شناسایی کرد؛ اولین رکن، اعتماد حاصل از شایستگی است پیام های بازرگانی صدا و سیما به معنای درک از توانایی دیگران در انجام امور ضروری است. دومین رکن، اعتماد حاصل از تمامیت است پیام های بازرگانی صدا و سیما به معنای مفهوم تمایل برای حمایت از منافع طرف مقابل است. سومین رکن، اعتماد شهودی است پیام های بازرگانی صدا و سیما مبتنی بر تعصبات طرفین یا سایر احساسات شخصی آنها دربرابر همتای دیگر خود می باشد (Karlsen, Jan Terje; Graee, Ketil; Massaoud, Mona Jensvold;, 2008, p. 11)
از دیدگاه مشتریان نیز سه عنصر کلیدی در ساخت اعتماد (براساس الگوی دیویس، مایر پیام های بازرگانی صدا و سیما شورمن) بدین شرحند: شایستگی به توانایی تحقق وعده های داده شده اشاره دارد پیام های بازرگانی صدا و سیما زمانی به حقیقت می پیوندد پیام های بازرگانی صدا و سیما سازمان به دانش، تخصص، مهارت، رهبری پیام های بازرگانی صدا و سیما سایر ویژگی های مرتبط تجهیز شود.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی