اگهی های بازرگانی


خیرخواهی نیز بدان معناست اگهی های بازرگانی سازمان مشفقانه، دغدغه علایق مشتری را داشته باشد اگهی های بازرگانی برای رفع درست اگهی های بازرگانی به موقع نیازهای وی انگیزه قوی داشته باشد. اگهی های بازرگانی بالاخره تمامیت از دید مشتری به معنای پایبندی به پاره ای اصول شفاهی است (Yi, Xie; Peng, Siqing ;, 2009, p. 574).
Mayer اعتماد را بعنوان تمایل فرد به آسیب پذیر بودن در مقابل عملکرد طرف مقابل ،براساس این تصور اگهی های بازرگانی طرف مقابل فعالیت موردانتظار وی را بدون کنترل اگهی های بازرگانی نظارت مستقیم انجام خواهد داد، تعریف کرده است. درتعریفی دیگر اعتماد بعنوان اعتقاد اگهی های بازرگانی یا انتظار اینکه گفته اگهی های بازرگانی یا تعهدی اگهی های بازرگانی فروشنده عنوان می کند، قابل اتکا باشد اگهی های بازرگانی فروشنده از آسیب پذیری خریدار سوءاستفاده نکند. آورده شده است (بشیری, مهدی; جنیدی, مهدی;, 1386, ص. 4).
پذیرش پیام های تبلیغی نیز نیازمند اعتماد مخاطبان به تبلیغات است. اعتماد به تبلیغات پیامد تجربیات قبلی مثبت مصرف کننده است. تطابق وعده های تبلیغی با عمل فروشنده در بلند مدت موجد اعتماد است. ازجمله مواردی اگهی های بازرگانی نشان دهنده عدم صداقت تبلیغات است، عبارتند از دروغ آشکار اگهی های بازرگانی وعده های گمراه کننده. علاوه بر این برخی مسائلی اگهی های بازرگانی باعث عدم اعتماد مصرف کننده به تبلیغات اگهی های بازرگانی مقاومت در برابر آنها می شود عبارتند از : استفاده از فشار زیاد برای فروش، فروش های سخت، پافشاری های بی مورد اگهی های بازرگانی تکنیک های اجباری خرید. از طرف دیگر هنگامی اگهی های بازرگانی در مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات عدم اعتماد ایجاد می شود، چیزی اگهی های بازرگانی درک می کنند بسیار متفاوت از آن مطلبی است اگهی های بازرگانی وی بطور دقیق اگهی های بازرگانی درست براساس آن برانگیخته می شود (روستا, احمد; ابوالفضلی, سید ابوالفضل; قربانی, حسن;, 1388, ص. 56 اگهی های بازرگانی 57)
مدل های اعتمادسازی در رسانه های تبلیغی- تجاری
از آنجا اگهی های بازرگانی مشاهده اگهی های بازرگانی اندازه گیری میزان اعتماد کاری دشوار می نماید، در نتیجه بر آن شدیم تا در این تحقیق به بررسی عوامل تاثیرگذار در فرآیند اعتمادسازی در رسانه (شبکه های فروش تلویزیونی) بپردازیم. از این رو با استخراج مدلی اگهی های بازرگانی برگرفته از ادبیات کمابیش مرتبط این حوزه باشد، به مولفه های اعتمادسازی عینیت بخشیدیم.
در نتیجه مطالعات تئوریک انجام شده مشخص گردید درحوزه اعتماد، مدل اعتمادسازی (TBM) مدل جامعی است.
در ادبیات مدل اعتمادسازی (TBM) در فروش اینترنتی، مقاصد رفتاری در سه مرحله رفتاری شکل می گیرد : 1) پیروی از گفته های عامل فروش اینترنتی 2) قرار دادن اطلاعات شخصی در اختیار فروشنده اگهی های بازرگانی 3) خرید کالا یا خدمات از فروشنده. هریک از این مراحل با مخاطراتی روبروست مثلاً دنباله روی از برنامه های تبلیغی ممکن است نقدینگی فرد را درخطر قرار دهد یا قرار دادن اطلاعات شخصی همچون نام، آدرس، شماره کارت اعتباری اگهی های بازرگانی ... خود ریسک بزرگی است اگهی های بازرگانی در مرحله آخر خرید کالا از راه دور ممکن است خریدار را در ریسک خرید یک کالای نامطلوب اگهی های بازرگانی یا احیاناً عدم دریافت کالا قرار دهد (McKnight, Choudhury, & Kacmar, 2002, pp. 301,302)
هسته اصلی تعریف اعتماد، انتظارات مثبت اگهی های بازرگانی آسیب پذیری آن است (Rousseau اگهی های بازرگانی همکاران،1998). به گفته مایِر ، دیویس اگهی های بازرگانی شورمن (1995)، اعتماد عبارتست از تمایل یک طرف برای آسیب پذیر کردن خود در مقابل اعمال طرفی دیگر مبتنی بر این انتظار اگهی های بازرگانی او عمل مشخصی را اگهی های بازرگانی برای اعتماد کننده حائز اهمیت است انجام می دهد صرف نظر از امکان آن اگهی های بازرگانی بتواند او را کنترل کند یا بر وی نظارتی داشته باشد. اعتماد به خودی خود به معنی خطر کردن نیست بلکه تمایل به خطر کردن است. از نظر این سه صاحب نظر، میان سوابق اگهی های بازرگانی نتایجِ اعتماد تفاوت وجود دارد. سوابق بیانگر عواملی است اگهی های بازرگانی به موجب آن اعتمادکننده به اعتمادشونده، اعتماد می کند. این تصمیم مبتنی بر ویژگی های شخصیتی اعتمادشونده اگهی های بازرگانی نیز رغبت عمومی اعتمادکننده به اعتماد کردن است. این سوابق- شامل توانایی، خیرخواهی، تمامیت اگهی های بازرگانی رغبت اعتمادکننده به اعتماد به سایرین است اگهی های بازرگانی البته مورد آخر بعنوان متغیر تعدیل کننده محسوب می شود. مدل اعتماد مایِر، دیویس اگهی های بازرگانی شورمن به خوبی این موضوع را نشان می دهد. در مدل دیویس، مایر اگهی های بازرگانی شورمن، چهار عامل سازنده اعتماد به شرح ذیل معرفی شده اند: شایستگی، خیرخواهی اگهی های بازرگانی تمامیت اعتمادشونده اگهی های بازرگانی تصویر ذهنی (نگرش) اعتمادکننده (Sollner, Hoffmann, Hirdes, Rudakova, Stefanie, & Leimeister, 2010, pp. 66-69).
مدل اعتماد دیویس، مایِر اگهی های بازرگانی شورمن به اعتقاد Mayer، Davis اگهی های بازرگانی Schoorman (1995) ، نتیجه اعتماد، پذیرش ریسک در روابط است. این واژه به معنای گروهی از واژگان است اگهی های بازرگانی به موقعیت اعتمادکننده بستگی دارد. در مطالعات انجام شده بر اهمیت اعتماد تاکید شده است. مثلاً Gafenو Straub اعتماد در E-Commerce ، Leimeister، Weigle اگهی های بازرگانی Krcmar اعتماد در سازمان های مجازی اگهی های بازرگانی بالاخره Gafen، Karahanna اگهی های بازرگانی Straub اعتماد در پذیرش تکنولوژی را مورد مطالعه قرار داده اند. در کلیه مطالعات فوق الذکر، اعتماد شرط اصلی پذیرش مطرح شده است. از این رو، اعتمادآفرینی، پشتیبانی از حمایت اگهی های بازرگانی شناسایی عوامل سازنده اعتماد امری ضروری است (Sollner, Hoffmann, Hirdes, Rudakova, Stefanie, & Leimeister, 2010, ص. 67).
با بررسی روش های مختلف سنجش اعتماد، دو روش به شرح ذیل مشخص گردیده است: دیویس، مایر اگهی های بازرگانی شورمن معتقدند از آنجا اگهی های بازرگانی اعتمادآفرینی منوط به پیشینه سازنده اعتماد است لذا مدل سنجش تکوینی مورد استفاده قرار گرفته است زیرا در مدل تکوینی برخلاف مدل بازتابی این متغیرهای نهانی هستند اگهی های بازرگانی شاخص را می‌سازند درصورتیکه در مدل بازتابی این شاخص است اگهی های بازرگانی متغیرهای نهانی را می سازد. ثانیاً در مدل بازتابی، شاخص باید قابل تبدیل باشد زیرا یک تغییر در متغیر نهانی، منجر به تغییر همه شاخص ها می شود اما در مدل تکوینی، شاخص ها غیرقابل تبدیل هستند از این رو حذف یک متغیر نهانی (مثل شایستگی) مفهوم اعتماد را تغییر می دهد (Sollner, Hoffmann, Hirdes, Rudakova, Stefanie, & Leimeister, 2010, ص. 68 اگهی های بازرگانی 69).
لازم به توضیح است در مطالعات دیویس، مایر اگهی های بازرگانی شورمن هریک از عوامل تاثیرگذار بر اعتماد به طور جداگانه مورد سنجش قرار گرفت اگهی های بازرگانی مشخص گردید اگهی های بازرگانی نقش شایستگی نسبت به سایر عوامل، دوبرابر بیشتر است (همان، ص.77).
Jarvenpaa اگهی های بازرگانی همکارانش، در ارائه مدل اعتماد عواملی چون فرهنگ، تجربه اگهی های بازرگانی ویژگی های فردی را مورد بررسی قرار داده اند. به گفته Shapiro اگهی های بازرگانی همکارانش، وجود اعتماد قوی در ارتباط میان طرفین، براساس تجربیات پیشین آنها در تعامل با یکدیگر به وجود می آید (Kasiran, 2008, p. 40).
در جریان مرور ادبیات مرتبط با موضوع، محقق با مدل تئوریک اعتمادسازی در فروش اینترنتی (B2C)روبرو شد. در این مدل، متغیرهای مستقل در چهار گروه طبقه بندی شده اند: 1) قابلیت اعتماد به تجارت اینترنتی 2) قابلیت اعتماد به رسانه (مدیوم) فروش اینترنتی 3) عوامل زمینه های فروش اینترنتی اگهی های بازرگانی 4) سایر عوامل (مانند عامل کنترل، اندازه (حجم) تجارت اینترنتی، متغیرهای جمعیت شناختی، تجربه های مرتبط) اگهی های بازرگانی در نهایت نقش این عوامل با تمایل مشتری به اعتماد تعدیل می شود (K. O. Lee, Matthew ; Turban, Efraim ;, 2001, p. 79).
اعتماد به رسانه اینترنت نیز خود به سه عامل 1) توانایی فنی سیستم 2) سطح عملکرد سیستم (شامل سرعت، اطمینان اگهی های بازرگانی قابیلت دسترسی) اگهی های بازرگانی 3) درک اپراتور انسانی از مشخصه های بارز رفتار سیستم تقسیم می شوند.
عوامل زمینه ای اگهی های بازرگانی در اعتمادسازی نقش مهمی ایفا می کنند، شامل مواردی همچون مباحث امنیتی اگهی های بازرگانی حفظ حریم خصوصی فرد اگهی های بازرگانی نیز اعتباربخشی شخص ثالث اگهی های بازرگانی سایر خدمات پشتیبان می باشد.
سایر عوامل تاثیرگذار نیز عبارتند از اندازه (بزرگی) فروشگاه اینترنتی، مشخصه های جمعیت شناختی خریداران مانند جنسیت، سن اگهی های بازرگانی ... (K. O. Lee, Matthew ; Turban, Efraim ;, 2001, p. 81).
هافستد معتقد است اگهی های بازرگانی نگرش ذهنی فرد نسبت به خرید از فروشگاه های اینترنتی وابسته به پیش زمینه های فرهنگی، نوع شخصیت اگهی های بازرگانی تجارب فرد می باشد. مایر، دیویس اگهی های بازرگانی شورمن نیز نظراتی مشابه دارند (K. O. Lee, Matthew ; Turban, Efraim ;, 2001, p. 82).
مدل فوق الذکر، مدلی است اگهی های بازرگانی در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته مورد استناد واقع شده است. برای مثال در مقاله ای با عنوان " طراحی مدل اعتماد برای خرید اینترنتی مشتریان" نویسندگان با استفاده از این مدل اگهی های بازرگانی با عنایت به ویژگی های خرید اینترنتی ، به ارائه مدل پیشنهادی زیر دست یافتند. (K. O. Lee, Matthew ; Turban, Efraim ;, 2001, p. 80)

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی