اگهی های بازرگانی صدا و سیما


اعتمادسازی فرآیندی است اگهی های بازرگانی صدا و سیما قبل اگهی های بازرگانی صدا و سیما حین تعامل شکل می گیرد. مدلی اگهی های بازرگانی صدا و سیما در تحقیق .... بدست آمده نشان می دهد اگهی های بازرگانی صدا و سیما پیش از تعامل، حسن شهرت به همراه نگرش فرد بر ساخت اعتماد نزد مخاطب تاثیر می گذارد اگهی های بازرگانی صدا و سیما نگرش فرد نیز به نوبه خود نتیجه ذهنیت اعتمادسازی، حفظ امنیت اگهی های بازرگانی صدا و سیما حریم خصوصی در این بستر می باشد. در ساخت اعتماد نزد مخاطب، سه گام شکل گیری اعتماد عبارتند از ساخت، توانمندسازی اگهی های بازرگانی صدا و سیما نگهداری. درصورتی اگهی های بازرگانی صدا و سیما عاملان فروش از راه دور بتوانند سه گام پیش فرض را به درستی بپیمایند، رضایت مخاطب (مشتری) نیز تامین می شود (Papadopoulou, Panagiota ; Martakos, Drakoulis ;, 2008, p. 81). مطابق مدل فوق، گام اولِ ساخت اعتماد، متناظر با خیرخواهی، گام دوم توانمندسازی اعتماد، متناظر با شایستگی اگهی های بازرگانی صدا و سیما گام سوم حفظ اگهی های بازرگانی صدا و سیما نگهداری اعتماد، متناظر با تمامیت عاملان فروش از راه دور است (Papadopoulou, Panagiota ; Martakos, Drakoulis ;, 2008, p. 82). مدل TAM
در بررسی شبکه های تلویزیونی فروش از راه دور، مشخص گردید اگهی های بازرگانی صدا و سیما یک عامل تاثیرگذار در پذیرش این شبکه ها، بدیع بودن تکنولوژی شبکه های Teleshopping است، از این رو با الهام گیری از مدل جهانی اگهی های بازرگانی صدا و سیما معتبر دیویس درخصوص پذیرش تکنولوژی، به تکمیل وجه دیگر مدل اعتمادسازی در شبکه های Teleshopping می پردازیم.
"دیویس " در سال 1989 نظریة پذیرش فن‌آوری را ارایه داد. به اعتقاد وی دلیل پذیرش یا رد یك نظام فن‌آوری اطلاعاتی در اغلب موارد تحت تأثیر دو عامل تعیین‌كننده است:
1) درك از مفیدبودن: برداشت ذهنی یك كاربر در خصوص اینكه استفاده از یك نظام كاربردی خاص در آینده باعث افزایش عملكرد او در یك عرصه یا زمینة سازمانی ‌می‌شود یا خیر. به عبارت دیگر درك از مفیدبودن یا میزان سودمندی به معنای درجه‌ای است كه فرد استفاده از یك نظام خاص را برای ارتقای عملكرد شغلی یا زندگی خود سودمند می‌داند.
2) درك از راحتی استفاده: درجه‌ای كه یك كاربر انتظار دارد در آینده استفاده از نظام مورد نظر بی‌نیاز از تلاش اگهی های بازرگانی صدا و سیما كوشش باشد. در واقع درك از راحتی یا سهولت استفاده به میزان سادگی یا پیچیدگی نظام اگهی های بازرگانی صدا و سیما تلاش مورد نیاز برای بكارگیری آن اشاره دارد. (Davis, Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, 1989)
البته درك از راحتی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا حتی در صورتی كه كاربران بالقوه به مفیدبودن یك نظام اذعان داشته ولی استفاده از آن را پیچیده اگهی های بازرگانی صدا و سیما مشكل تصور كنند، سودمندی، ارزش خود را از دست می‌دهد؛ از این رو، مفیدبودن تحت تأثیر عنصر درك از راحتی است. شكل زیر ابعاد الگوی "دیویس" را نشان می‌هد.
Source:http://www.fsc.yorku.ca/york/istheory/wiki/index.php/Technology_acceptance_model
مدل پذیرش فناوری (TAM) دیویس، یکی از تاثیرگذارترین مدل های تحقیقی است اگهی های بازرگانی صدا و سیما با استفاده از مولفه های پذیرش فناوری اطلاعات/ سیستم های اطلاعاتی (IS/IT) پیش بینی قصد استفاده اگهی های بازرگانی صدا و سیما پذیرش فرد در برابر فناوری را تشریح می‌کند. دو مولفه خاص این مدل، ادراک از راحتی استفاده (PEOU)و ادراک از فایده استفاده (PU) است اگهی های بازرگانی صدا و سیما هر دو پیش زمینه های قبول فناوری است. ادراک از فایده استفاده عبارتست از " میزان اعتقاد فرد به اینکه استفاده از یک سیستم خاص، کارکرد او را بهبود می بخشد". ادراک از راحتی استفاده نیز عبارتست از "میزان اعتقاد فرد به اینکه استفاده از یک سیستم خاص، به آسانی اگهی های بازرگانی صدا و سیما بدون صرف تلاش زیاد انجام می گیرد". در این مدل، راحتی استفاده از یک فناوری، مستقیماً بر روی ادراک فرد از فایده آن فناوری نقش دارد. همچنین این دو مولفه، به طور مستقیم بر نگرش فرد نسبت به سیستم اطلاعات اگهی های بازرگانی صدا و سیما نیز قصد فرد برای استفاده اگهی های بازرگانی صدا و سیما پذیرش فناوری نقش دارد (Tang, Tzy-Wen; Chi, Wen-Hai;, 2005, pp. 1-2).
این مدل از نظریه معروف عمل منطقی (TRA) آجزین اگهی های بازرگانی صدا و سیما فیشبین اگهی های بازرگانی صدا و سیما بعنوان چارچوبی برای پیش بینی اگهی های بازرگانی صدا و سیما تبیین چگونگی رفتار انسان درنظر گرفته شده، مشتق شده است. نظریه عمل منطقی، روابط علی را اگهی های بازرگانی صدا و سیما در جریان حرکت از اعتقادها، نگرش ها اگهی های بازرگانی صدا و سیما گرایش ها به رفتار وجود دارد، مشخص می کند. مدل پذیرش فناوری اگهی های بازرگانی صدا و سیما شکل تغییر یافته ای از نظریه عمل منطقی است، برای پیش بینی پذیرش فناوری اطلاعات اگهی های بازرگانی صدا و سیما ارتباطات با جایگزین ساختن تعدیل کننده ها یا متغیرهای اعتقاداتیِ نظریه عمل منطقی، با دو مولفه کلیدی برداشت ذهنی از مفید بودن اگهی های بازرگانی صدا و سیما برداشت ذهنی از آسانی استفاده به طور مستقیم بر برداشت ذهنی از مفید بودن تاثیر می گذارد. مولفه برداشت ذهنی از مفید بودن متناظر با مولفه مزیت نسبی در مدل نشر نوآوری راجرز اگهی های بازرگانی صدا و سیما مولفه برداشت ذهنی از آسان بودن نیز متناظر با مولفه پیچیدگی در مدل نشر نوآوری است (رضایی, 1388, ص. 68).
در مدل یادشده، استفاده از یک فناوری از سوی کاربران، حاصل تحقق یک فرآیند چهار مرحله ای است اگهی های بازرگانی صدا و سیما مراحل آن عبارتند از:
1. متغیرهای بیرون، بر عقاید کاربران برای استفاده از فناوری اطلاعات اگهی های بازرگانی صدا و سیما ارتباطات تاثیر می گذارند.
2. عقاید کاربران نگرش آنها را در استفاده از فناوری اطلاعات اگهی های بازرگانی صدا و سیما ارتباطات تحت تاثیر قرار می دهد.
3. نگرش کاربران بر تمایل انان به استفاده از فناوری اطلاعات اگهی های بازرگانی صدا و سیما ارتباطات تاثیر می گذارد.
4. تمایل کاربران به استفاده از فناوری اطلاعات اگهی های بازرگانی صدا و سیما ارتباطات سطح استفاده از آنها را تعیین می کند (رضایی, 1388, ص. 66) برپایه مدل TAM (دیویس،1989،1993(،نگرش فرد نسبت به یک تکنولوژی، قصد او را در استفاده از آن تکنولوژی تعیین می کند. بنابر نظریات راجرز (2003)، پذیرش یک تکنولوژی جدید منجر به پذیرش تکنولوژی های هم ردیف آن می شود اگهی های بازرگانی صدا و سیما دارای کاربری مشابه هستند (Mafe, Carla Ruiz ; Blas, Silvia Sanz ;, 2007, p. 243).
در محیط تجاری آنلاین نیز فرضیات بسیاری به بررسی رابطه بین سودمندی درک شده ، سهولت درک شده اگهی های بازرگانی صدا و سیما اعتماد پرداخته اند علی الخصوص مدل خوبی از رابطه بین اعتماد اگهی های بازرگانی صدا و سیما مدل پذیرش فناوری (TAM)، در خریدهای آنلاین ارائه شده است. این مدل صریحا نشان داد اگهی های بازرگانی صدا و سیما اعتماد مقدمه اگهی های بازرگانی صدا و سیما پیشایندی برای سودمندی درک شده است اگهی های بازرگانی صدا و سیما سهولت درک درک شده نیز مقدمه اگهی های بازرگانی صدا و سیما پیشایندی برای اعتماد خواهد بود؛ بعلاوه اعتماد اثر مستقیمی را روی نیات اگهی های بازرگانی صدا و سیما تمایلات رفتاری استفاده دارد. اعتماد یکی از تعیین کننده های مهم سودمندی درک شده بویژه در محیط های آنلاین است چراکه بخشی از ضمانتی اگهی های بازرگانی صدا و سیما مشتری ادراک می کند، حاصل سودمندی قابل انتظاری است اگهی های بازرگانی صدا و سیما فروشنده فراهم آورده است (بشیری, مهدی; جنیدی, مهدی;, 1386, ص. 7).
فناوری جدید ارتباطات اگهی های بازرگانی صدا و سیما اطلاعات باعث شده تا تعاملات رو در رو كه از غنای ارتباطی بالایی برخوردار است، جای خود را به تعاملات مجازی بدهد اگهی های بازرگانی صدا و سیما چون در تعاملات مجازی، افراد طرف مقابشان را به صورت مستقیم ملاقات نمی كنند، باعث افزایش ریسك تعاملات یا به بیان دیگر منجر به تشدید بحران بی اعتمادی می شود (قلی پور, آرین; پیران نژاد, علی;, 1387, ص. 220). مطالعات نشان داده است كه اعتماد، نقش كلیدی در ایجاد ادراك مفید بودن دولت الكترونیك دارد (قلی پور, آرین; پیران نژاد, علی;, 1387, ص. 223).
درك احساس مفید بودن می تواند در ایجاد اعتماد در مشتریان نسبت به خرید تأثیرگذار باشد اگهی های بازرگانی صدا و سیما تمایل به خرید در نهایت به تغییر رفتار مصرف كننده اگهی های بازرگانی صدا و سیما اقدام به عمل خرید منجر می شود (الفت, لعیا; خسروانی, فرزانه; جلالی, رضا;, 1390, ص. 23-24).
مدل TAM مبنای بسیاری از مطالعات حوزه اعتماد (Jarvenpaa اگهی های بازرگانی صدا و سیما همکاران، 1999،2000؛ Gafen اگهی های بازرگانی صدا و سیما Straub، 2003؛ Koufaris اگهی های بازرگانی صدا و سیما Hampton-Sosa، 2002؛ Suh اگهی های بازرگانی صدا و سیما Han، 2002،2004؛ Hans van der Heijden اگهی های بازرگانی صدا و سیما همکاران، 2003) قرار گرفته است. براساس ادبیات گردآوری شده در این حوزه، اعتماد متغیری مرکب از عقیده- قصدِ عمل (belief-intention) است. به عبارت دیگر اعتماد در مدل TAM منعکس کننده خواست های کاربر از عمل به تمایلات وی، صداقت در ارتباطات اگهی های بازرگانی صدا و سیما توانایی سازمان در ارائه محصولات مطلوب اگهی های بازرگانی صدا و سیما پوشاندن جامه عمل به وعده های خود است (Tang, Tzy-Wen; Chi, Wen-Hai;, 2005, p. 2).
جدول ذیل شماری از مهمترین تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه اعتمادسازی اگهی های بازرگانی صدا و سیما ساخت مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) اگهی های بازرگانی صدا و سیما نتایج حاصله از آنها را نشان می دهد.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی