صداوسیما


فراوانی جمعیت، تمرکز گروه های وسیع انسانی در شهرهای بزرگ، شرایط خاص تمدن صنعتی صداوسیما پیچیدگی وضع زندگی اجتماعی، وابستگی ها صداوسیما همبستگی های ملی صداوسیما بین المللی، ناامنی صداوسیما بحران ها، تحول نظام های سیاسی صداوسیما اجتماعی، دگرگونی مبانی فرهنگی، ترک سنت های قدیمی صداوسیما مخصوصاً بیداری وجدان اجتماعی همه از جمله عواملی هستند صداوسیما روز به روز نیاز انسان را به آگاهی از تمام حوادث صداوسیما وقایع جاری محیط زندگی بیشتر می کند تا جایی صداوسیما پیشرفت وسایل ارتباط جمعی صداوسیما توسعه اقتصادی صداوسیما اجتماعی صداوسیما تحکیم مبانی دموکراسی صداوسیما تفاهم بین المللی لازم صداوسیما ملزوم یکدیگر شده اند. در این جوامع افراد کوشش می کنند همیشه در جریان همه امور صداوسیما مسائل اجتماعی قرار داشته باشند تا بتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش خاص خویش را در زندگی گروهی ایفا کنند. به همین جهت آگاهی اجتماعی از مهم ترین ویژگی های زمان معاصر به شمار می رود صداوسیما همین آگاهی است صداوسیما انسان را به زندگی فردی صداوسیما جمعی علاقه مند می سازد صداوسیما توجه او را به آزادی ها صداوسیما مسوولیت های وی جلب می کند. به این ترتیب در جامعه امروز یک فرد تنها موقعی می تواند بهترین صداوسیما مطمئن ترین امکانات صداوسیما وسایل زندگی را برای زندگی گروهی به دست آورد صداوسیما دارای معلومات صداوسیما اطلاعات کافی، خط مشی های صحیح صداوسیما افکار صداوسیما عقاید سالم باشد صداوسیما این امر با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، روزنامه ها، نشریات، کتب، سایت های اطلاعاتی صداوسیما در یک کلام اطلاعات قابل دسترسی است. دستیابی به اطلاعات صداوسیما ارسال به گروه های هدف، ایجاد ارتباط، همگرایی صداوسیما همراه ساختن افکار عمومی صداوسیما تشریح مفاهیم مدنظر کاری بس مشکل صداوسیما در ابتدای شروع به کار هر نشریه یی سخت صداوسیما ناهموار صداوسیما نیازمند تلاشی طاقت فرساست. یکی از ابزارهایی صداوسیما در جوامع امروزی رشد صداوسیما گسترش یافته است رسانه های گوناگون با رویکردهای مختلف است. یک رسانه برای آغاز فعالیت راهی دشوار را باید بپیماید. شناخت مخاطب صداوسیما اهدافی صداوسیما در نظر دارد باید کاملاً شفاف، روشن صداوسیما مشخص شود یعنی استراتژی خود را قبلاً مشخص کند صداوسیما حول محور این استراتژی به تعریف کارکردهای خود بپردازد، سپس آغاز به فعالیت کند. پس از آغاز نیز باید سختی ها صداوسیما مشکلات فراوانی را تجربه کند. نقش هایی صداوسیما برای یک رسانه می توان برشمرد عبارتند از؛
الف) رسانه صداوسیما اعتمادسازی؛ اعتماد سازی در زمینه سیاست های کلی یک جامعه صداوسیما نظام یکی از وظایف صداوسیما نقش های مهم رسانه است. رسانه از این طریق می تواند در ترسیم اهداف، اولویت ها صداوسیما تبیین برنامه ها صداوسیما همچنین بسیج نیروهای جامعه نقشی بسزا داشته باشد. با این امر اجرای برنامه ها با آگاهی کامل مردم صداوسیما همراهی عمومی ایشان با کمترین مشکل صداوسیما درگیری ها قابل انجام خواهد بود.
ب) رسانه صداوسیما انعکاس واقعیت ها؛ انعکاس واقعیت های اقتصادی صداوسیما اجتماعی بدون تردید یکی از ملزومات فعالیت های رسانه یی است. در این امر رسانه باید به هیچ وجه جانب گروه ها صداوسیما نهادهای خاص صداوسیما مختلف را نگیرد صداوسیما برای هر دو سوی جریان یعنی مخالفان صداوسیما موافقان فرصت کافی برای اظهار نظر صداوسیما اعلام نظرات خود را در نظر بگیرد. ج- رسانه صداوسیما نقد سازنده؛ نگاه واقع بینانه به مسائل جامعه صداوسیما به خصوص مسائل اجتماعی اقتصادی خود یک نقد سازنده است. مطمئناً اگر رسانه یی بتواند نقش خود را در انعکاس بدون کم صداوسیما کاست صداوسیما واقعی یک اتفاق صداوسیما ماجرای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی صداوسیما سیاسی رعایت کند خود گام مهمی در ایجاد صداوسیما شکل دهی افکار عمومی برای نقد مسائل برداشته است. د- رسانه صداوسیما پیش بینی بحران؛ یک رسانه زمانی موفق تر از بقیه رسانه های همطراز خود خواهد بود صداوسیما بتواند قبل از هر کس بحران های پیش روی حیطه های مد نظر خود را تشخیص دهد، تحلیل، پیش بینی صداوسیما برای برخورد با آنان صداوسیما تغییر جریان آن ارائه راهکار صداوسیما طرح های جدید ارائه کند. ه- رسانه صداوسیما اعتبار؛ هر رسانه یی برای اعتبار بخشیدن به خود ناچار است اصول اولیه خبر صداوسیما شامل شهرت، فراوانی، مجاورت، درستی صداوسیما صحت، تازگی صداوسیما دربرگیری می شود را رعایت کند. هریک از مفاهیم ذکر شده دارای تعاریف فراوانی در عرصه ارتباطات صداوسیما رسانه بوده صداوسیما از اهمیت بالایی برخوردارند. توجه به درستی صداوسیما صحت اخبار صداوسیما اهمیت آنها همراه با تازگی صداوسیما سرعتی صداوسیما در انتشار آن باید در نظر گرفت، نقش مهمی را در ایجاد اعتبار برای رسانه ایفا می کند. و- رسانه صداوسیما تبلیغات؛ یکی از عناصری صداوسیما برای ماندگاری صداوسیما پویایی رسانه می تواند نقش موثری داشته باشد استفاده از عنصر تبلیغ صداوسیما تبلیغات در این عرصه است. «تبلیغ یا پروپاگاندا در بهترین صداوسیما اصولی ترین شکل آن، یک فعالیت آموزشی است صداوسیما به منظور نشر دانش صداوسیما آگاهی های سیاسی، اجتماعی صداوسیما فرهنگی صداوسیما نشر ارزش ها صداوسیما سجایای اخلاقی صورت می گیرد، در عین حال نباید از نظر دور داشت صداوسیما در تبلیغات گذشته از انتقال پیام از پیام دهنده به پیام گیرنده صداوسیما در حقیقت حرکتی آموزشی است مساله تعمیق پیام در جامعه پیام گیرندگان صداوسیما در نتیجه بسیج افکار عمومی نیز مطرح است.» ی- رسانه صداوسیما افکارسنجی؛ یکی از مهم ترین ابزارهایی صداوسیما یک رسانه می تواند با استفاده از آن عکس العمل طرف های مخاطب را درخصوص موضوعات گوناگون بسنجد، سنجش افکار عمومی از طرق گوناگون مانند تهیه پرسشنامه، مصاحبه، دریافت نظرات صداوسیما انتقادات و... است. این راه رسانه را در رفع مشکلات صداوسیما توجه بیشتر به نقاط قوت یاری می کند.
بنابراین یک رسانه باید مخاطب را به فکر وادارد؛ مبدع ایده های جدید در حیطه های گوناگون باشد؛ محلی برای نقد صداوسیما اظهار نظرهای دلسوزانه صداوسیما عملی باشد؛ با درج مطالب پژوهشی صداوسیما آموزشی در بالابردن سطح علمی جامعه موثر باشد؛ میزگردهای غنی رسانه یی درخصوص موضوعات هدف برگزار کند؛ به چالش ها صداوسیما مشکلات صداوسیما راهکارهای قابل انجام بپردازد صداوسیما بحران های پیش رو را پیش بینی کند؛ واقعیات را به دور از هرگونه جانبداری بیان کند؛ با انجام موارد فوق به عنوان یک بازوی توانمند سیستمی در جامعه صداوسیما در کنار نظام ایفای نقش کند.
درآمد حدود یک میلیارد تومان از تبلیغات فقط تلویزیونی، صداوسیما چندان از نظر کارشناسان مفید نیستند، سبب شده تا صداوسیما چندان به هشدارهای متخصصان درباره تبلیغات مضر توجه نکند. به گزارش نامه، هرچند صداوسیما اصل‏ یکصد صداوسیما هفتاد صداوسیما پنجم‏ قانون اساسی می گوید صداوسیما در رسانه‏ های‏ گروهی‏ ( رادیو صداوسیما تلویزیون‏ ) آزادی‏ انتشارات‏ صداوسیما تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ باید تأمین‏ شود، اما قرار هم بر تبلیغاتی صداوسیما مضر برای جامعه باشد هم نیست. سال‌هاست صداوسیما صداوسیما با انتقاد مشابهی درباره مضر بودن برخی کالاهایی صداوسیما تبلیغ می کند مواجه است. تبلیغاتی صداوسیما اگر این سازمان بخواهد از آن چشم بپوشد باید فقط در بخش سیما از با روزی ۲ میلیارد تومان خداحافظی کند. در آخرین این انتقادها، دکتر طریقت منفرد وزیر بهداشت، درمان صداوسیما آموزش پزشکی در جلسه ای صداوسیما معاون اول رئیس جمهوری حضور داشت گفت: تقاضا داریم در نهادهای فعال صداوسیما در راس آنها صدا صداوسیما سیما، "سلامت" را یاری کنید. وقتی کودکان به مصرف مواد غذایی پرنمک تشویق می‌شوند صداوسیما به این مواد غذایی عادت می‌کنند، چگونه می‌توان این موضوع را اصلاح کرد. وزیر بهداشت با انتقاد از تبلیغ مواد غذایی پرنمک صداوسیما همچنین مواد غذایی صداوسیما از سلامت کافی برخوردار نیستند، افزود: همین مواد غذایی پرنمک، یکی از عوامل فشارخون زودرس در افراد است. اگر این اقدامات در صدا صداوسیما سیما کنترل نشود، مسائل خاص خود را در سبک زندگی افراد جامعه به دنبال خواهد داشت. از دیدگاه تبلیغات، کودکان طعمه‌هایی عالی به شمار می روند. آنها زیاد تلویزیون نگاه می‌کنند، پول توجیبی زیادی خرج می‌کنند، با مادر‌هایشان به خرید می‌روند صداوسیما برای خرید آخرین تولید خوراکی صداوسیما یا دیگر اقلامی صداوسیما دوست دارند، آنها را تحت فشار می گذارند. در اروپا به تدریج قوانین منع تبلیغات برای کودکان فراگیر می‌شود. مخالفان ادعا می‌کنند صداوسیما کودکان هنوز تجربه لازم برای تمیز تبلیغات از برنامه‌سازی واقعی را ندارند. «لارم مارن»، مشاور عالی وزارت فرهنگ صداوسیما سوئد می‌گوید: «کودکان توان درک موضوع تبلیغات را ندارند صداوسیما تبلیغات‌چی‌ها نیز از کودکی صداوسیما ناپختگی آنها سوءاستفاده می‌کنند». آمارها می‌گوید ۷۰ درصد کودکان از تبلیغات در نحوه رفتار خوب تاثیر می گیرند. ۶۰ درصد والدین از تمایل کودک به خرید اجناس تبلیغ شده سخن گفته اند. ماده ۱۲ بند ۱۰ نیز تصریح کرده صداوسیما تبلیغ کالای بازرگانی صداوسیما خدمات تجارتی در کودکستان ها، دبستا ن های صداوسیما دبیرستان ها ممنوع است. با این همه سیما با بازار چرب صداوسیما نرمی مواجه است صداوسیما به این راحتی‌ها نمی‌تواند از آن دل بکند. بد نیست پیش از ادامه نگاهی به جدول تعرفه بیندازید.
طبق تعرفه‌های اعلام شده در سال‌های پیش صداوسیما همچنین تعرفه‌های امسال صداوسیما در جدول دیدید، به طور متوسط می‌توان گفت صداوسیما این سازمان درآمد خوبی از تبلیغات فقط در تلویزیون دارد. اگر این عدد را به طور متوسط ۱۰۰ هزار تومان قرار دهیم صداوسیما فرض کنیم صداوسیما این سازمان در طول هر یک ساعت ۱۰ دقیقه آگهی پخش کند(که معمولا بیشتر است!)، عدد آن در طول ۲۴ ساعت ۱۲۰ دقیقه می‌شود صداوسیما به عبارتی می‌دهد ۷ هزار صداوسیما ۲۰۰ ثانیه صداوسیما اگر ضرب در ۱۰۰ هزار تومنش کنیم می شود چیزی حدود ۷۲۰ میلیون تومان درآمد فقط از آگهی های تلویزیونی. با این درآمد شاید کمی سخت باشد صداوسیما انتظار داشته باشیم صداوسیما توجهی کند به اینکه آیا تبلیغاتش برای سلامتی بچه‌ها ضرر دارد یا نه.
بررسی تعرفه آگهی در صدا صداوسیما سیمای ایران صداوسیما تعرفه آگهی در یورو نیوز نشان می دهد قیمت آگهی در صدا صداوسیما سیمای ایران به طور متوسط ۱۸۰ درصد بالاتر از معادل ریالی آگهی در شبکه گسترده ای نظیر یورو نیوز است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس ماده ۱۴ تعرفه آگهی امسال صدا صداوسیما سیمای ایران، ۳۵ طبقه برنامه های تلویزیونی تعریف شده است هر کدام از این طبقه ها در واقع نوع برنامه را مشخص میکند بالا ترین طبقه برنامه است صداوسیما در شبکه های صدا صداوسیما سیما در ساعت پر بیننده صداوسیما پر مخاطب ترین برنامه است صداوسیما پایین ترین طبقه کم مخاطب ترین برنامه در کم بیننده ترین ساعت را به خود اختصاص داده.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی