صدا و سیما


از آنجا صدا و سیما نحوه قیمتگذاری آگهی های تلویزیونی در هر شبکه تلویزیونی در جهان اصول صدا و سیما معیارهای خود را دارد، در اینجا برای مقایسه قیمت این دو شبکه یک مشتری با تقاضا یک دقیقه آگهی در نظر گرفته شده است.
پایین‌ترین هزینه‌ای صدا و سیما یک مشتری برای یک دقیقه(۶۰ ثانیه) آگهی در تلویزیون ایران باید پرداخت کند ۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان صدا و سیما بالاترین نرخ ۲۱۰ میلیون تومان است. حد وسط قیمت آگهی های صدا صدا و سیما سیما برای یک دقیقه چیزی نزدیک به ۵۱ میلیون تومان برآورد می شود.
لازم به ذکر است صدا و سیما قیمت آگهی برای مشتریان ثابت صدا صدا و سیما سیما متفاوت است صدا و سیما براساس تعرفه هایی صدا و سیما برای گروه های فعالیتی مشتریان در نظر گرفته می شود قیمت آگهی برای آنها متفاوت محاسبه می شود صدا و سیما در اینجا قیمت پایه در نظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش اگر همین تولید کننده صدا و سیما مشتری بخواهد یک دقیقه آگهی در یورو نیوز داشته باشد، بر اساس تعرفه صدا و سیما در زیر ارائه داده شده است، در بخش های سطح پایین این شبکه باید معادل ۲ میلیون صدا و سیما ۵۹۰ هزار تومان، در برنامه های سطح کیفی متوسط در یورو نیوز معادل ریالی ۲۷ میلیون صدا و سیما ۵۵۲ هزار تومان، همچنین در بهترین برنامه ها باید معادل ۴۳ میلیون تومان بپردازد. به عبارتی قیمت آگهی تلویزیونی ۶۰ ثانیه ای در صدا صدا و سیما سیمای ایران نسبت به یورو نیوز در بخش های کم مخاطب نزدیک به ۷۴ درصد، در بخش های با مخاطب متوسط نزدیک به ۸۵ درصد صدا و سیما در بخش های پر مخاطب ۳۸۸ درصد گران تر است.
جدول بالا تعرفه‌های قیمت پایه آگهى هاى تلویزیونى(قبل)(ارقام به هزار رال ) را نشان می‌دهد همچنین این جدول به عنوان تعرفه پایه آگهى براى همه شبکه‌هاى تلویزیونى لاز مالاجرا است.
طبق ماده ۱۵ این نرخ نامه: چنانچه بر اساس عرضه صدا و سیما تقاضا میانگین تقاضای یک بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از ۶۰،۷۵ صدا و سیما یا ۹۰ درصد از حجم آن بسته آگهی باشد بترتیب ۱،۲ صدا و سیما ۳ طبقه افزایش خواهد یافت. همچنین چنانچه بترتیب ۳۰ صدا و سیما ۲۰ صدا و سیما ۱۰ درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب ۱ صدا و سیما ۲ صدا و سیما ۳ طبقه کاهش داده خواهد شد.
گفتنی است بر اساس ماده ۱۶ - با توجه به اینکه برنامه‌هاى صدا صدا و سیما سیما در ماه‌‌هایى از سال با نسبتی بیشتر دارای بیننده است؛ بین ۲۰ تا ۶۰ درصدبه جدول پایه اعمال میشود. همچنین بر اساس ماده ۱۷، تعرفه آگهی‌هاى خارجى ۲ برابر تعرفه داخلى محاسبه می شود. بر اساس ماده ۱۸ این اساسنامه مبنای تیزر در تلویزیون بر اساس ۱۵ ثانیه تعیین می شود صدا و سیما کمتر از آن نیز همان ۱۵ ثانیه محاسبه می‌گردد. مبلغ ۸ درصدقرارداد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد نیز به طور جداگانه از مشتری دریافت خواهد شد.
مشتری اگر بخواهد تبلیغاتی در شکل رسانه های دیداری صدا و سیما شنیداری داشته باشد، ناچار است طبق این قوانین عمل کند چرا صدا و سیما هیچ جایگزینی برای تبلیغات به جز صدا صدا و سیما سیما ندارد.
براساس ماده 14 تعرفه آگهی امسال صدا صدا و سیما سیمای ایران، 35 طبقه برنامه های تلویزیونی تعریف شده است. هرکدام از این طبقه ها در واقع نوع برنامه را مشخص میکند. بالاترین طبقه، برنامه ای است صدا و سیما در شبکه های صدا صدا و سیما سیما در ساعت پربیننده پخش صدا و سیما جزو پرمخاطبت رین برنامه هاست صدا و سیما پایینترین طبقه کم مخاطب ترین برنامه در کم بیننده ترین ساعت را به خود اختصاص داده.
 از آنجا صدا و سیما نحوه قیمت گذاری آگهی های تلویزیونی در هر شبکه تلویزیونی در جهان اصول صدا و سیما معیارهای خود را دارد، در اینجا برای مقایسه قیمت این دو شبکه یک مشتری با تقاضا یک دقیقه آگهی در نظر گرفته شده است. پایین ترین هزینه ای صدا و سیما یک مشتری برای یک دقیقه (60 ثانیه) آگهی در تلویزیون ایران باید پرداخت کند 4 میلیون 500 هزار تومان صدا و سیما بالاترین نرخ 210 میلیون تومان است. حد وسط قیمت آگهی های صدا صدا و سیما سیما برای یک دقیقه چیزی نزدیک به 51 میلیون تومان برآورد میشود.
قیمت آگهی برای مشتریان ثابت صدا صدا و سیما سیما متفاوت است صدا و سیما براساس تعرفه هایی صدا و سیما برای گروههای فعالیتی مشتریان درنظر گرفته میشود، قیمت آگهی برای آنها متفاوت محاسبه میشود صدا و سیما در اینجا قیمت پایه در نظر گرفته شده است. اگر همین تولید کننده صدا و سیما مشتری بخواهد یک دقیقه آگهی در یورو نیوز داشته باشد، براساس تعرفه صدا و سیما در زیر ارائه داده شده است، در بخشهای سطح پایین این شبکه باید معادل 2 میلیون صدا و سیما 590 هزار تومان، در برنامه های سطح کیفی متوسط در یورو نیوز معادل ریالی 27 میلیون صدا و سیما 552 هزار تومان، همچنین در بهترین برنامه ها باید معادل 43 میلیون تومان بپردازد. به عبارتی قیمت آگهی تلویزیونی 60 ثانیهای در صدا صدا و سیما سیمای ایران نسبت به یورو نیوز در بخشهای کم مخاطب نزدیک به 74 درصد، در بخشهای با مخاطب متوسط نزدیک به 85 درصد صدا و سیما در بخشهای پرمخاطب 388 درصد گرانتر است.
از آنجا صدا و سیما نحوه قیمت گذاری آگهی های تلویزیونی در هر شبکه تلویزیونی در جهان اصول صدا و سیما معیارهای خود را دارد، در اینجا برای مقایسه قیمت این دو شبکه یک مشتری با تقاضا یک دقیقه آگهی در نظر گرفته شده است. پایین ترین هزینه ای صدا و سیما یک مشتری برای یک دقیقه (60 ثانیه) آگهی در تلویزیون ایران باید پرداخت کند 4 میلیون 500 هزار تومان صدا و سیما بالاترین نرخ 210 میلیون تومان است.
طبق ماده 15 این نرخ نامه، چنانچه بر اساس عرضه صدا و سیما تقاضا میانگین تقاضای یك بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از 60، 75 صدا و سیما یا 90 درصد از حجم آن بسته آگهی باشد بترتیب 1،2 صدا و سیما 3 طبقه افزایش خواهد یافت. همچنین چنانچه به ترتیب 30 صدا و سیما 20 صدا و سیما 10 درصد حجم را اشغال كند، به ترتیب 1 صدا و سیما 2 صدا و سیما 3 طبقه كاهش داده خواهد شد.براساس ماده 16 - با توجه به اینكه برنامه هاى صدا صدا و سیما سیما در ماههایى از سال با نسبتی بیشتر دارای بیننده است؛ بین 20 تا 60 درصدبه جدول پایه اعمال میشود.
همچنین براساس ماده 17، تعرفه آگهی هاى خارجى 2 برابر تعرفه داخلى محاسبه میشود. بر اساس ماده 18 این اساسنامه مبنای تیزر در تلویزیون بر اساس 15 ثانیه تعیین می شود صدا و سیما كمتر از آن نیز همان 15 ثانیه محاسبه میشود. مبلغ 8 درصدقرارداد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد نیز به طور جداگانه از مشتری دریافت خواهد شد. مشتری اگر بخواهد تبلیغاتی در شکل رسانه های دیداری صدا و سیما شنیداری داشته باشد، ناچار است طبق این قوانین عمل کند چراکه هیچ جایگزینی برای تبلیغات به جز صدا صدا و سیما سیما ندارد.
براساس تبصره های موجود برای سفارش آگهی برای یك زمان ثابت صدا و سیما فیكس شده (مثلا در بین یك برنامه خاص) امكان افزودن 20 درصد به هزینه های اعلام شده در جدول وجود دارد. برای یك جای خاص در بین آگهی ها (برای مثال اولین یا آخرین آگهی در بین آگهی ها) 15 درصد به هزینه های اعلام شده در جدول اضافه می شود. آگهی تبلیغاتی ماهیتاً یک برنامه تلویزیونی است صدا و سیما به رغم زمان کوتاه هدفی بلند صدا و سیما تأثیری عمیق صدا و سیما گسترده دارد، چرا صدا و سیما با بهره گیری از تکنیک های پیشرفته، بیانی شیوا صدا و سیما موجز صدا و سیما ساختار قوی، عمدتا توسط زبده ترین متخصصان تهیه صدا و سیما اغلب در پربیننده ترین ساعات رسانه پخش می شود. بی تردید جذابیت هر چه افزون تر این شاهکارهای کوچک صدا و سیما در واقع نشان از درک عمیق هنری، اندیشه های توانا صدا و سیما خلاقیت ذهنی سازندگان دارد کمال مطلوب است، مشروط براینکه حریم ارزش های فرهنگی صدا و سیما اجتماعی جامعه صدا و سیما اولی ترین مسئولیت هنر صدا و سیما هنرمند متعهد صدا و سیما بل آحاد جامعه است ، حفظ گردد. برای مشاهده متن کامل دستور العمل صدا و سیما مجموعه ضوابط تولید آگهی های تلویزیونی (تیزر) صدا و سیما بوسیله اداره کل بازرگانی سازمان صدا وسیما تهیه شده است اینجا را کلیک کنید: ضوابط تولید آگهی های تلویزیونی - See more at: http://aftabfilm.com/agahi#sthash.wmRtoQJr.dpuf
امروزه بسیاری از افراد برای فروش کالاهای خود صدا و سیما یا تجارت از ابزارهای تبلیغاتی استفاده می‌کنند. بیلبورد، تراکت، توزیع سی‌دی صدا و سیما ... همگی جزء ابزارهایی است صدا و سیما در سطح جامعه برای فروش کالا استفاده می‌شود. اما در ایران مهم‌ترین ابزار برای تبلیغات، رسانه ملی صدا و سیما صدا صدا و سیما سیماست. رادیو صدا و سیما به‌ویژه تلویزیون به دلیل اینکه مخاطب بسیار بالایی دارد بیشتر مورد توجه افرادی قرارگرفته صدا و سیما به دنبال تجارت صدا و سیما ارائه خدمات هستند. به گزارش دانا، انواع آگهی در قراردادهای سازمان صداوسیما شامل «گزارش آگهی» (رپورتاژ)، «حک آرم»، «دعوت به تماشا»، «زیرنویس»، «بین برنامه» صدا و سیما «بعد از برنامه» است صدا و سیما صداوسیما مقررات بسیار مفصلی هم درباره نوع نشان‌دادن آنها دارد. هر برنامه در رادیو صدا و سیما تلویزیون دارای یک «طبقه» است صدا و سیما هزینه تبلیغات نیز با توجه به همین طبقه در هر برنامه مشخص می‌شود. هزینه پیام‌های بازرگانی بر اساس قیمت پایه هر ثانیه در هر طبقه صدا و سیما ضریب ماه‌های سال، مشخص می‌شود.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی