قیمت تبلیغات در تلویزیون


حضور مستمر در تبلیغات صدا قیمت تبلیغات در تلویزیون سیما
تبصره 9: اضافه پخش حضور مستمر در رادیو یا تلویزیون مشروط به افزایش بودجه نسبت به سال ۱۳۹۳ می‌باشد.
 8: تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان قیمت تبلیغات در تلویزیون صاحبان خدمات برتر:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا قیمت تبلیغات در تلویزیون خدمات قیمت تبلیغات در تلویزیون در راستای اصلاح الگو مصرف، باهدف کاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام می‌نماید قیمت تبلیغات در تلویزیون نیز ترغیب تولیدکنندگان داخلی به شرح ذیل به گروه‌های دو قیمت تبلیغات در تلویزیون سه قیمت تبلیغات در تلویزیون چهار پس از ارائه مدارک مثبته مربوطه اضافه پخش اعطاء می‌شود.
1. ارتقاءشاخص مصرف انرژی به سطح A قیمت تبلیغات در تلویزیون بالاتر از 30 درصد
2. صاحبان کالا قیمت تبلیغات در تلویزیون خدمات برتر ازلحاظ صادرات 30 درصد
3. صاحبان کالا قیمت تبلیغات در تلویزیون خدمات برتر ازلحاظ تولید 30 درصد
4. صاحبان کالا قیمت تبلیغات در تلویزیون خدمات ازلحاظ ثبت اختراع 30 درصد
5. فن‌آوری جدید ازجمله موتورسیکلت‌ها قیمت تبلیغات در تلویزیون خودروهای برقی 30 درصد
6. صاحبان کالا قیمت تبلیغات در تلویزیون خدماتی قیمت تبلیغات در تلویزیون کارآفرینان برتر طی سال ۱۳۹۳ باشند 30 درصد
 9: اضافه پخش خوش‌حسابی در رادیو قیمت تبلیغات در تلویزیون تلویزیون:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا قیمت تبلیغات در تلویزیون خدمات قیمت تبلیغات در تلویزیون پرداخت‌های خود را در قالب ضوابط قیمت تبلیغات در تلویزیون مقررات اداره کل بازرگانی هرساله اعم از نقدی، تعهدی قیمت تبلیغات در تلویزیون یا ضمانت‌نامه‌ای رأس سررسید مقرر اقدام نموده قیمت تبلیغات در تلویزیون وصول‌شده باشند از اضافه پخش جدول ذیل علاوه بر سایر ظرفیت‌های تشویقی بهره‌مند می‌شوند.
اضافه پخش خوش حسابی تبلیغات تلویزیون
 10: اضافه پخش بودجه سالانه، ماهانه قیمت تبلیغات در تلویزیون افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروه‌ های صاحبان کالا قیمت تبلیغات در تلویزیون خدمات
تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا قیمت تبلیغات در تلویزیون سیما
تبصره 10: برای بودجه‌های سالانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازاء هر 30 میلیارد رالت 10 درصد قیمت تبلیغات در تلویزیون در رادیو به ازاء هر 5 میلیارد 40 درصد اضافه پخش داده خواهد شد.
تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا قیمت تبلیغات در تلویزیون سیما
تبصره 11: بالاتر از سقف جدول سالانه در تلویزیون به ازاء هر 10 میلیارد رال  15 درصد ودر رادیو هر 5 میلیارد رال  40 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می‌شود.
تبصره 12: ملاک افزایش بودجه مقایسه بین مبلغ قرارداد قیمت تبلیغات در تلویزیون پخش خواهد بود قیمت تبلیغات در تلویزیون در صورتیکه پخش کمتر از میزان قرارداد باشد ملاک محاسبه، میزان پخش پس از اجرای تعدیلات لازم خواهد بود.
تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا قیمت تبلیغات در تلویزیون سیما
د: گروه چهارم:
در راستای ادامه حمایت خاص قیمت تبلیغات در تلویزیون ویژه از بخش های تولید قیمت تبلیغات در تلویزیون خدماتی گروه مذکور جداول زیر ارائه گردیده:
تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا قیمت تبلیغات در تلویزیون سیما
تبصره 13: برای بودجه‌های بالاتر از سقف جدول ماهانه در گروه‌های سوم قیمت تبلیغات در تلویزیون چهارم در تلویزیون به ازاء هر 4 میلیارد رالج 10 درصد قیمت تبلیغات در تلویزیون در رادیو هر دو میلیارد رال  20 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می‌شود.
تبصره 14: درصورتیکه افزایش بودجه سالانه هریک از صاحبان کالا قیمت تبلیغات در تلویزیون خدمات نسبت به سال قبل رشد بیش از طبقه پیش‌بینی‌شده در جدول داشته باشند به ازاء افزایش هر طبقه اعلام شده 10 درصد اضافه پخش تشویقی به طبقه ما قبل اضافه خواهد شد.
تبصره 15: به آن دسته از صاحبان کالا قیمت تبلیغات در تلویزیون خدماتی قیمت تبلیغات در تلویزیون در سال ۱۳۹۴ مشمول امتیازات تشویقی افزایش بودجه می گردند درصورتیکه بیش از 1 قرارداد در طول دوره منعقد نمایند امتیازات اضافه پخش بودجه قیمت تبلیغات در تلویزیون حضور مستمر به آخرین قرارداد منعقده تعلق می گیرد.
تبصره16: صاحبان کالا قیمت تبلیغات در تلویزیون خدماتی قیمت تبلیغات در تلویزیون از اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه قیمت تبلیغات در تلویزیون سالانه استفاده می نمایند در صورت عدم پخش کامل تمامی قراردادها به نسبت پخش هر قرارداد تعدیلات لازم صورت می پذیرد.
تبصره 17: به صاحبان کالا قیمت تبلیغات در تلویزیون خدماتی قیمت تبلیغات در تلویزیون اولین حضور خود در طی سه‌ماهه آخر سال ۱۳۹۳ در رسانه ملی را تجربه می‌نمایند به انتخاب صاحب کالا قیمت تبلیغات در تلویزیون خدمات حضور اولین بار قیمت تبلیغات در تلویزیون یا افزایش بودجه تعلق می‌گیرد.
تبصره 18: به قراردادهای نوع ب تلویزیونی در تمامی گروهها به‌عنوان تشویق 100 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.
تبصره 19: به قراردادهای نوع ج تلویزیونی در تمامی گروه‌ها به‌عنوان تشویق 200 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطا خواهد شد.
 11: تسهیلات تشویقی طی سال:
الف) آن دسته از صاحبان کالا قیمت تبلیغات در تلویزیون خدمات گروه چهارم قیمت تبلیغات در تلویزیون کلیه قراردادهای منعقده خود را طی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ به پایان برسانند مشروط برآنکه مشمول جدول افزایش بودجه حداقل 40 درصدی شده باشند قیمت تبلیغات در تلویزیون تمامی تعهدات مالی خود را تا پایان ۱۳۹۴/۶/۳۱ پرداخت نمایند مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 100 درصد با حفظ اضافه پخشهای هر قرارداد تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ خواهند بود. درصورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است.
ب) گروه‌های اول قیمت تبلیغات در تلویزیون دوم قیمت تبلیغات در تلویزیون سوم اگرکلیه قراردادهای منعقده خود را حداکثر تا پایان ۱۳۹۴/۶/۳۱ به اتمام برسانند مشروط به استفاده از جدول افزایش بودجه باشند قیمت تبلیغات در تلویزیون تمامی تعهدات مالی خود را تا ۱۳۹۴/۶/۳۱ پرداخت نموده باشند، می‌توانند 100 درصد با حفظ اضافه پخش هر قرارداد از ظرفیت تشویقی حداکثر تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ استفاده نمایند. در صورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است.
تبصره 20: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد پخش خواهد شد.
تبصره 21: چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد پخش تشویقی اعطایی با همان شرکت تبلیغاتی می‌بایستی انجام شود. (در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی تسهیم رایگان بلامانع است)
تبصره 22: صاحبان کالا قیمت تبلیغات در تلویزیون خدماتی قیمت تبلیغات در تلویزیون اولین حضور خود را در رسانه ملی تجربه می نمایند مشمول این طرح می‌شوند.
تبصره 23: این طرح مشمول قراردادهای خاص، فرهنگی قیمت تبلیغات در تلویزیون آموزشی نخواهد شد.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی