تبلیغ تلویزیونی


: انواع پرداخت قراردادها:
الف - نقدی:
نحوه پرداخت هزینه تبلیغات تلویزیونی
تبصره 24: صاحبان آگهی تبلیغ تلویزیونی شروع قرارداد آن‌ها فروردین‌ماه ۱۳۹۴ می‌باشد گروه‌های اول تا ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ تبلیغ تلویزیونی گروه دوم تا ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ تبلیغ تلویزیونی گروه سوم تبلیغ تلویزیونی چهارم حداکثر تا مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ وجه قرارداد نقدی خود را می‌بایست به‌صورت کامل پرداخت نمایند.
تبصره 25: قراردادهای نقدی گروه چهار شروع پخش، پس از واریز وجه به‌حساب شماره 4001029104004569 بانک مرکزی تبلیغ تلویزیونی یا شماره شبا 10100004001029104004569 IR بنام سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه تبلیغ تلویزیونی رسید آن تبلیغ تلویزیونی یا ارائه اسناد مالی همزمان با عقد قرارداد حداقل 10 روز قبل از تاریخ پخش امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره 26: صاحبان آگهی تبلیغ تلویزیونی تمایل به پرداخت وجه به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی دارند، می‌توانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.
تبصره 27: صاحبان آگهی گروه یک تا سه می‌توانند از هر نوع قرارداد (الف، ب وج) یک قرارداد نقدی در طول سال ۱۳۹۴ منعقد نمایند.
تبصره 28: صاحبان آگهی گروه چهار می‌تواند قراردادهای نقدی را به‌صورت یک ماه، دوماه، سه ماه، شش‌ماهه تبلیغ تلویزیونی سالانه منعقد نمایند با رعایت تبصره 29 انجام نمایند.
تبصره 29: در قراردادهای نقدی شروع پخش پس از واریز وجه به‌حساب شماره 4001029104004569 بانک مرکزی تبلیغ تلویزیونی یا شماره شبا 310100004001029104004569 IRبنام سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران ارائه تبلیغ تلویزیونی رسید آن تبلیغ تلویزیونی یا ارائه اسناد مالی همزمان با عقد قرارداد حداقل 10 روز قبل از تاریخ پخش امکان‌پذیر خواهد بود.
ب ) صورتحسابی:
درصورتیکه صاحبان کالا تبلیغ تلویزیونی خدمات در گروه‌های دو تبلیغ تلویزیونی سه به دلایل دولتی بودن امکان ارائه چک بر اساس زمان تبلیغ تلویزیونی موعد پخش را به تاریخ آن ندارند با درخواست بالاترین مقام تشخیص تبلیغ تلویزیونی یا معاون اداری تبلیغ تلویزیونی مالی دستگاه مربوطه با ذیحساب صاحبان کالا تبلیغ تلویزیونی خدمات صورت‌حساب صادر می‌گردد تبلیغ تلویزیونی طرف قرارداد موظف است حداکثر به مدت 10 روز پس از صدور صورتحساب مبلغ صورتحساب صادره را به‌حساب 4001029104004569 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نمایند.
ج) غیر نقدی:
مبلغ قرارداد به‌صورت ماهانه تقسیط تبلیغ تلویزیونی توسط صاحبان آگهی، به‌حساب شماره 40010291040069 بانک مرکزی تبلیغ تلویزیونی یا شماره شبا 310100004001029104004569 IRبنام سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران واریز خواهد شد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ تبلیغ تلویزیونی آخرین قسط در گروه سه همزمان با پایان قرارداد تبلیغ تلویزیونی در گروه چهارتا چهار ماه پس از پایان قرارداد دریافت تبلیغ تلویزیونی تسویه می‌شود. صاحبان کالا تبلیغ تلویزیونی خدمات تبلیغ تلویزیونی قراردادغیرنقدی منعقد تبلیغ تلویزیونی تاریخ اسناد مالی قرارداد مربوطه را به ترتیب 2 تبلیغ تلویزیونی 4 ماه از زمان اعلام‌شده فوق زودتر تنظیم تبلیغ تلویزیونی پرداخت تبلیغ تلویزیونی ارائه نمایند به ترتیب از 10 درصد تبلیغ تلویزیونی 20 درصد اضافه پخش تشویقی علاوه بر امتیازات دیگر استفاده می‌نمایند.
تبصره 30: درصد مالیات بر ارزش‌افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۴ جداگانه دریافت خواهد شد.
تبصره 30: درصد مالیات بر ارزش‌افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۴ جداگانه دریافت خواهد شد.
 13 : تعدیل:
درصورت عدم پخش کامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی در تمامی گروه‌ها مدت قرارداد افزایش نمی‌یابد تبلیغ تلویزیونی با کسر امتیازات اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه یا سالانه تبلیغ تلویزیونی افزایش بودجه تبلیغ تلویزیونی حضور مستمر تبلیغ تلویزیونی ظرفیت‌های تشویقی احتمالی به نسبت میزان پخش تعدیل تبلیغ تلویزیونی مفاصاحساب نهایی صادر می‌شود.
 14 : فسخ قرارداد:
درصورت فسخ قرارداد، با اعلام کتبی صاحب آگهی تبلیغ تلویزیونی تائید اداره کل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با کسر امتیازات قرارداد متناسب با مبلغ پخش، براساس جدول ضوابط طبق (10) اقدام خواهد شد.
 15 ـ جدول نرخ پایه آگهی در شبکه‌های رادیویی تبلیغ تلویزیونی تلویزیونی:
جدول ذیل به‌عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبکه‌های رادیویی تبلیغ تلویزیونی تلویزیونی لازم الاجرا می‌باشد.
تعرفه تبلیغ تلویزیونی هزینه پایه تبلیغات تلویزیونی
تعرفه تبلیغ تلویزیونی هزینه پایه تبلیغات رادیو
 16 : افزایش طبقات هر برنامه:
چنانچه بر اساس عرضه تبلیغ تلویزیونی تقاضای میانگین تقاضای یک بسته آگهی در نیمه اول هرماه بیش از 75،60 تبلیغ تلویزیونی یا 90 درصد از حجم آن بسته آگهی باشد به ترتیب3،2،1 طبقه افزایش خواهد یافت تبلیغ تلویزیونی همچنین چنانچه بترتیب 30،20،10 درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب3،2،1 طبقه کاهش داده خواهد شد.
تبصره 31: در موارد خاص بنا به تشخیص تبلیغ تلویزیونی تصویب مدیرکل بازرگانی، طبقه لازم تعیین تبلیغ تلویزیونی ابلاغ می‌شود.
 17: جدول ضرایب ماههای سال:
با توجه به اینکه برنامه‌های صداوسیما در ماه‌هایی ازسال، دارای مخاطب بیشتری هستند، لذا ضرائب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته‌شده است. تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرائب شامل کلیه پخش‌ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس، تولید مشترک و.. می‌شود.
ضرایب افزایش تعرفه تبلیغ تلویزیونی هزینه تبلیغات تلویزیونی
 18 : ضریب محاسبه آگهی خارجی مشترک تحت لیسانس در رادیو تبلیغ تلویزیونی تلویزیون:
الف ـ تعرفه آگهی‌های خارجی 2.5 برابرتعرفه داخلی محاسبه می شود.
ب ـ کالای خارجی با نام تبلیغ تلویزیونی نشان تجاری(برند) ایرانی تبلیغ تلویزیونی یا کالای ایرانی بانام تبلیغ تلویزیونی نشان تجاری (برند) خارجی با 2 برابر تعرفه محاسبه خواهد شد.
ج _کالاهایی تبلیغ تلویزیونی تحت لیسانس شرکت‌ها تبلیغ تلویزیونی گروه‌های خارجی در ایران تولید می‌شوند تبلیغ تلویزیونی امکان تغییر نام آن بر اساس قانون تجارت جهانی امکان‌پذیر نمی‌باشد با تعرفه 1.2 برابر محاسبه می‌شود.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی