تبلیغات در تلویزیون


حضور مستمر در تبلیغات صدا تبلیغات در تلویزیون سیما
تبصره 9: اضافه پخش حضور مستمر در رادیو یا تلویزیون مشروط به افزایش بودجه نسبت به سال ۱۳۹۳ می‌باشد.
 8: تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان تبلیغات در تلویزیون صاحبان خدمات برتر:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا تبلیغات در تلویزیون خدمات تبلیغات در تلویزیون در راستای اصلاح الگو مصرف، باهدف کاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام می‌نماید تبلیغات در تلویزیون نیز ترغیب تولیدکنندگان داخلی به شرح ذیل به گروه‌های دو تبلیغات در تلویزیون سه تبلیغات در تلویزیون چهار پس از ارائه مدارک مثبته مربوطه اضافه پخش اعطاء می‌شود.
1. ارتقاءشاخص مصرف انرژی به سطح A تبلیغات در تلویزیون بالاتر از 30 درصد
2. صاحبان کالا تبلیغات در تلویزیون خدمات برتر ازلحاظ صادرات 30 درصد
3. صاحبان کالا تبلیغات در تلویزیون خدمات برتر ازلحاظ تولید 30 درصد
4. صاحبان کالا تبلیغات در تلویزیون خدمات ازلحاظ ثبت اختراع 30 درصد
5. فن‌آوری جدید ازجمله موتورسیکلت‌ها تبلیغات در تلویزیون خودروهای برقی 30 درصد
6. صاحبان کالا تبلیغات در تلویزیون خدماتی تبلیغات در تلویزیون کارآفرینان برتر طی سال ۱۳۹۳ باشند 30 درصد
 9: اضافه پخش خوش‌حسابی در رادیو تبلیغات در تلویزیون تلویزیون:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا تبلیغات در تلویزیون خدمات تبلیغات در تلویزیون پرداخت‌های خود را در قالب ضوابط تبلیغات در تلویزیون مقررات اداره کل بازرگانی هرساله اعم از نقدی، تعهدی تبلیغات در تلویزیون یا ضمانت‌نامه‌ای رأس سررسید مقرر اقدام نموده تبلیغات در تلویزیون وصول‌شده باشند از اضافه پخش جدول ذیل علاوه بر سایر ظرفیت‌های تشویقی بهره‌مند می‌شوند.
اضافه پخش خوش حسابی تبلیغات تلویزیون
 10: اضافه پخش بودجه سالانه، ماهانه تبلیغات در تلویزیون افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروه‌ های صاحبان کالا تبلیغات در تلویزیون خدمات
تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا تبلیغات در تلویزیون سیما
تبصره 10: برای بودجه‌های سالانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازاء هر 30 میلیارد رال  10 درصد تبلیغات در تلویزیون در رادیو به ازاء هر 5 میلیارد 40 درصد اضافه پخش داده خواهد شد.
تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا تبلیغات در تلویزیون سیما
تبصره 11: بالاتر از سقف جدول سالانه در تلویزیون به ازاء هر 10 میلیارد رالن 15 درصد ودر رادیو هر 5 میلیارد رالر 40 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می‌شود.
تبصره 12: ملاک افزایش بودجه مقایسه بین مبلغ قرارداد تبلیغات در تلویزیون پخش خواهد بود تبلیغات در تلویزیون در صورتیکه پخش کمتر از میزان قرارداد باشد ملاک محاسبه، میزان پخش پس از اجرای تعدیلات لازم خواهد بود.
تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا تبلیغات در تلویزیون سیما
د: گروه چهارم:
در راستای ادامه حمایت خاص تبلیغات در تلویزیون ویژه از بخش های تولید تبلیغات در تلویزیون خدماتی گروه مذکور جداول زیر ارائه گردیده:
تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا تبلیغات در تلویزیون سیما
تبصره 13: برای بودجه‌های بالاتر از سقف جدول ماهانه در گروه‌های سوم تبلیغات در تلویزیون چهارم در تلویزیون به ازاء هر 4 میلیارد رالر 10 درصد تبلیغات در تلویزیون در رادیو هر دو میلیارد رالی 20 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می‌شود.
تبصره 14: درصورتیکه افزایش بودجه سالانه هریک از صاحبان کالا تبلیغات در تلویزیون خدمات نسبت به سال قبل رشد بیش از طبقه پیش‌بینی‌شده در جدول داشته باشند به ازاء افزایش هر طبقه اعلام شده 10 درصد اضافه پخش تشویقی به طبقه ما قبل اضافه خواهد شد.
تبصره 15: به آن دسته از صاحبان کالا تبلیغات در تلویزیون خدماتی تبلیغات در تلویزیون در سال ۱۳۹۴ مشمول امتیازات تشویقی افزایش بودجه می گردند درصورتیکه بیش از 1 قرارداد در طول دوره منعقد نمایند امتیازات اضافه پخش بودجه تبلیغات در تلویزیون حضور مستمر به آخرین قرارداد منعقده تعلق می گیرد.
تبصره16: صاحبان کالا تبلیغات در تلویزیون خدماتی تبلیغات در تلویزیون از اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه تبلیغات در تلویزیون سالانه استفاده می نمایند در صورت عدم پخش کامل تمامی قراردادها به نسبت پخش هر قرارداد تعدیلات لازم صورت می پذیرد.
تبصره 17: به صاحبان کالا تبلیغات در تلویزیون خدماتی تبلیغات در تلویزیون اولین حضور خود در طی سه‌ماهه آخر سال ۱۳۹۳ در رسانه ملی را تجربه می‌نمایند به انتخاب صاحب کالا تبلیغات در تلویزیون خدمات حضور اولین بار تبلیغات در تلویزیون یا افزایش بودجه تعلق می‌گیرد.
تبصره 18: به قراردادهای نوع ب تلویزیونی در تمامی گروهها به‌عنوان تشویق 100 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.
تبصره 19: به قراردادهای نوع ج تلویزیونی در تمامی گروه‌ها به‌عنوان تشویق 200 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطا خواهد شد.
 11: تسهیلات تشویقی طی سال:
الف) آن دسته از صاحبان کالا تبلیغات در تلویزیون خدمات گروه چهارم تبلیغات در تلویزیون کلیه قراردادهای منعقده خود را طی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ به پایان برسانند مشروط برآنکه مشمول جدول افزایش بودجه حداقل 40 درصدی شده باشند تبلیغات در تلویزیون تمامی تعهدات مالی خود را تا پایان ۱۳۹۴/۶/۳۱ پرداخت نمایند مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 100 درصد با حفظ اضافه پخشهای هر قرارداد تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ خواهند بود. درصورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است.
ب) گروه‌های اول تبلیغات در تلویزیون دوم تبلیغات در تلویزیون سوم اگرکلیه قراردادهای منعقده خود را حداکثر تا پایان ۱۳۹۴/۶/۳۱ به اتمام برسانند مشروط به استفاده از جدول افزایش بودجه باشند تبلیغات در تلویزیون تمامی تعهدات مالی خود را تا ۱۳۹۴/۶/۳۱ پرداخت نموده باشند، می‌توانند 100 درصد با حفظ اضافه پخش هر قرارداد از ظرفیت تشویقی حداکثر تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ استفاده نمایند. در صورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است.
تبصره 20: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد پخش خواهد شد.
تبصره 21: چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد پخش تشویقی اعطایی با همان شرکت تبلیغاتی می‌بایستی انجام شود. (در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی تسهیم رایگان بلامانع است)
تبصره 22: صاحبان کالا تبلیغات در تلویزیون خدماتی تبلیغات در تلویزیون اولین حضور خود را در رسانه ملی تجربه می نمایند مشمول این طرح می‌شوند.
تبصره 23: این طرح مشمول قراردادهای خاص، فرهنگی تبلیغات در تلویزیون آموزشی نخواهد شد.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی