تبلیغات در رادیو و تلویزیون


افزایش سطح آگاهی مردم
3. رشد ذوق تبلیغات در رادیو و تلویزیون سلیقه مردم
4. آموزش تبلیغات در رادیو و تلویزیون اطلاع رسانی 1. همانند سازی
2. فخرفروشی
3. تقویت روحیه فردگرایی تبلیغات در رادیو و تلویزیون لذت جویی
4. تحمل پیام با تکرار تحلیل نظریه اثربخشی تبلیغات
توانایی تبلیغات در متقاعدسازی تبلیغات در رادیو و تلویزیون فروش محصولات، جلب هرچه بیشتر تبلیغات در رادیو و تلویزیون موثرتر توجه مخاطبان، محبوبیت تبلیغات، افزایش اعتبار عنوان تجاری، قابلیت به یادماندنی شدن تبلیغات، تبلیغات در رادیو و تلویزیون میزان اصالت تبلیغات در رادیو و تلویزیون دسته اول بودن آنهاست
با این اصل تبلیغات در رادیو و تلویزیون تاثیرگذاری ارتباطی برای سازنده تبلیغات نسبت به توانایی تبلیغات در انگیزش یا متقاعدسازی برای فروش بسیار با اهمیت تر است، یک حقیقت انکارناپذیر است. به همین دلیل است تبلیغات در رادیو و تلویزیون غول های تجاری قبل از هرچیز توجه خود را بر آزمودن تاثیرگذاری ارتباطی تبلیغات متمرکز می کنند، زیرا این شرکت ها تبلیغات در رادیو و تلویزیون همواره در معرض ریسک های بالایی هستند، می دانند تبلیغات در رادیو و تلویزیون تاثیرگذاری موفق، پایه تبلیغات در رادیو و تلویزیون اساس فروش موفق است.
البته تاثیرگذاری ارتباطی، تضمین کننده مطلق تاثیرگذاری تبلیغاتی نیست، اما از سوی دیگر هیچ تضمین دیگری برای حصول اطمینان از تاثیرگذاری تبلیغات وجود ندارد.. در عین حال از طریق حصول اطمینان از تاثیرگذاری ارتباطی می توان ریسک های موجود را تاحد ممکن کاهش داد.
برای حصول اطمینان از اینکه یک تبلیغ، تاثیرگذاری موردنظر را دارد، باید شش اصل زیر را مدنظر قرار دهیم:
الف) سادگی پیام
ب) پرهیز از پیام های چندگانه
ج) پیام های روشن تبلیغات در رادیو و تلویزیون واضح
د) صداقت در تبلیغات
ه) قابل باور بودن تبلیغات برای مخاطبان
و) اجتناب از تناقض در پیام
حوزه های اثربخشی تبلیغات
عموماً اثربخشی تبلیغات در دو حوزه معنا می یابد:
اول: اثربخشی درحوزه ارتباطات تبلیغات در رادیو و تلویزیون شامل اثرگذاری بر نگرش ها، احساسات تبلیغات در رادیو و تلویزیون تغییر رفتار بر مخاطب می شود. بدیهی است هرگونه تبلیغات تبلیغات در رادیو و تلویزیون تحمل هزینه از سوی صاحبان کالا، تنها برای باقی گذاشتن اثری روی نگرش شخص در انتخاب گروهی از کالاهاست. تغییر در نگرش سپردن بخشی از فعالیت ها به شرکت های خدماتی تبلیغات در رادیو و تلویزیون حتی تغییر نگرش در تبلیغات سیاسی).
اگر بتوان بر نوع احساسات فر یا مخاطب نسبت به کالا یا موضوع خاصی اثر گذاشت تبلیغات در رادیو و تلویزیون آن را تلطیف یا تهییج کرد تبلیغات در رادیو و تلویزیون اگر بتوان تغییر در رفتار را تبلیغات در رادیو و تلویزیون از اهداف تبلیغات است به وجود آورد، آن گاه می توان گفت تبلیغات در رادیو و تلویزیون تبلیغات اثرگذار بوده است. بدیهی تر آنکه چنانچه این هزینه ها از سوی صاحبان کالا انجام شود تبلیغات در رادیو و تلویزیون به نتایج یادشده نیانجامد، هیچ کاری صورت نگرفته است.

10- اعتبار 1
11- قابل اطمینان 8
12- قابل اعتماد 6
درستی تبلیغات در رادیو و تلویزیون صحت 26 5/26
13- مهربانی 3
14- دقت تبلیغات در رادیو و تلویزیون امنیت 3
15- تفاهم 1
16- جذابیت شخصی 1
سایر 8 2/8
جمع 98 100 شایستگی
یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در شکل گیری اعتماد، پیشینه قابلیت های اعتمادشونده است تبلیغات در رادیو و تلویزیون برگرفته از مهارت ها، دانش عملی، لیاقت تبلیغات در رادیو و تلویزیون تخصص حاصل از آموزش، تعلیم تبلیغات در رادیو و تلویزیون تجربه می باشد
شایستگی درکنار صداقت بعنوان یکی از عوامل اعتمادساز شناخته می شود. ادبیات موجود در حوزه اعتمادآفرینی مملو از نمونه هایی است تبلیغات در رادیو و تلویزیون نشان می دهد شایستگی فردی مشخصه بارز اعتمادسازی است (Costigan ،1998، Lander، 2004). از این رو احترام به شایستگی دیگران حائز اهمیت است. بنابراین آگاهی فرد از نقشی تبلیغات در رادیو و تلویزیون ایفا می کند، شایستگی او تبلیغات در رادیو و تلویزیون مشروعیت تبلیغات در رادیو و تلویزیون مقبولیت او در ارتباط با سابقه حرفه ای او ، در موفقیتش مهم است. در صنعت رسانه نیز بعلت پیشرفت های اقتصادی، اعتمادسازی در فضای کنونی بسیار دشوار تر از ده سال پیش شده است
شایستگی در حقیقت، باور به توانایی ها، مهارت ها تبلیغات در رادیو و تلویزیون تخصص های طرف مقابل، در یك حوزه معین است؛ به عبارت دیگر ما زمانی طرف مقابل (اعتماد شونده) را شایسته می دانیم كه اعتقاد داشته باشیم وی توانایی انجام تكالیف تبلیغات در رادیو و تلویزیون ارائة خدمات به شكل مورد انتظار را دارد
شایستگی (یک رسانه) نشان از توانایی آن در تحقق انتظارات اعتمادکنندگان تبلیغات در رادیو و تلویزیون عمل به وظایف ضروری به گونه ای تبلیغات در رادیو و تلویزیون زمینه های ذهنی مخاطب (مشتری) را برآورد کند، می باشد. اگر فردی متعهد به انجام کاری شود، ارزیابی ما از توانایی او وابسته به میزان عمل به آن تعهدات است تبلیغات در رادیو و تلویزیون نتیجتاً به اعتمادآفرینی منجر می شود. تمامیت
شاخص دیگری تبلیغات در رادیو و تلویزیون اعتماد را می سازد، استانداردها تبلیغات در رادیو و تلویزیون اصول اعتمادساز است. بدان معنا تبلیغات در رادیو و تلویزیون اعتمادشونده (در اینجا رسانه)، به اصول تبلیغات در رادیو و تلویزیون ارزشهای مورد قبول اعتمادکننده پایبند است تبلیغات در رادیو و تلویزیون آن ارزشها را مبنای عمل خود قرار می دهد. اگر میزان پایبندی به این اصول نزد اعتمادشونده بالا باشد، فرد نگرش تبلیغات در رادیو و تلویزیون ادراک مثبتی نسبت به اعتمادشونده پیدا کرده تبلیغات در رادیو و تلویزیون او را در روابط تجاری فیمابین ارزیابی می کند. افرادی مثل Sitkin تبلیغات در رادیو و تلویزیون Roth، پا را فراتر گذاشته تبلیغات در رادیو و تلویزیون تمامیت را پایبندی به ارزشهای اخلاقی تبلیغات در رادیو و تلویزیون معنوی معنا کرده اند. هماهنگی ارزشها برگرفته از باورها تبلیغات در رادیو و تلویزیون عقاید فرهنگی مشترک افراد، گروهها تبلیغات در رادیو و تلویزیون سازمانهاست تبلیغات در رادیو و تلویزیون رفتار براساس آنها شکل می گیرد. براین اساس Gabarro ، Athos تبلیغات در رادیو و تلویزیون Misztal معتقدند تبلیغات در رادیو و تلویزیون ویژگی تمامیت، منجر به اعتماد مبتنی بر صداقت تبلیغات در رادیو و تلویزیون عدالت می شود (A.Beatton, 2007, p. 26).

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی