تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون


خیرخواهی نیز بدان معناست تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون سازمان مشفقانه، دغدغه علایق مشتری را داشته باشد تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون برای رفع درست تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون به موقع نیازهای وی انگیزه قوی داشته باشد. تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون بالاخره تمامیت از دید مشتری به معنای پایبندی به پاره ای اصول شفاهی است (Yi, Xie; Peng, Siqing ;, 2009, p. 574).
Mayer اعتماد را بعنوان تمایل فرد به آسیب پذیر بودن در مقابل عملکرد طرف مقابل ،براساس این تصور تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون طرف مقابل فعالیت موردانتظار وی را بدون کنترل تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون نظارت مستقیم انجام خواهد داد، تعریف کرده است. درتعریفی دیگر اعتماد بعنوان اعتقاد تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون یا انتظار اینکه گفته تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون یا تعهدی تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون فروشنده عنوان می کند، قابل اتکا باشد تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون فروشنده از آسیب پذیری خریدار سوءاستفاده نکند. آورده شده است (بشیری, مهدی; جنیدی, مهدی;, 1386, ص. 4).
پذیرش پیام های تبلیغی نیز نیازمند اعتماد مخاطبان به تبلیغات است. اعتماد به تبلیغات پیامد تجربیات قبلی مثبت مصرف کننده است. تطابق وعده های تبلیغی با عمل فروشنده در بلند مدت موجد اعتماد است. ازجمله مواردی تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون نشان دهنده عدم صداقت تبلیغات است، عبارتند از دروغ آشکار تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون وعده های گمراه کننده. علاوه بر این برخی مسائلی تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون باعث عدم اعتماد مصرف کننده به تبلیغات تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون مقاومت در برابر آنها می شود عبارتند از : استفاده از فشار زیاد برای فروش، فروش های سخت، پافشاری های بی مورد تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون تکنیک های اجباری خرید. از طرف دیگر هنگامی تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون در مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات عدم اعتماد ایجاد می شود، چیزی تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون درک می کنند بسیار متفاوت از آن مطلبی است تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون وی بطور دقیق تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون درست براساس آن برانگیخته می شود (روستا, احمد; ابوالفضلی, سید ابوالفضل; قربانی, حسن;, 1388, ص. 56 تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون 57)
مدل های اعتمادسازی در رسانه های تبلیغی- تجاری
از آنجا تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون مشاهده تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون اندازه گیری میزان اعتماد کاری دشوار می نماید، در نتیجه بر آن شدیم تا در این تحقیق به بررسی عوامل تاثیرگذار در فرآیند اعتمادسازی در رسانه (شبکه های فروش تلویزیونی) بپردازیم. از این رو با استخراج مدلی تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون برگرفته از ادبیات کمابیش مرتبط این حوزه باشد، به مولفه های اعتمادسازی عینیت بخشیدیم.
در نتیجه مطالعات تئوریک انجام شده مشخص گردید درحوزه اعتماد، مدل اعتمادسازی (TBM) مدل جامعی است.
در ادبیات مدل اعتمادسازی (TBM) در فروش اینترنتی، مقاصد رفتاری در سه مرحله رفتاری شکل می گیرد : 1) پیروی از گفته های عامل فروش اینترنتی 2) قرار دادن اطلاعات شخصی در اختیار فروشنده تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون 3) خرید کالا یا خدمات از فروشنده. هریک از این مراحل با مخاطراتی روبروست مثلاً دنباله روی از برنامه های تبلیغی ممکن است نقدینگی فرد را درخطر قرار دهد یا قرار دادن اطلاعات شخصی همچون نام، آدرس، شماره کارت اعتباری تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون ... خود ریسک بزرگی است تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون در مرحله آخر خرید کالا از راه دور ممکن است خریدار را در ریسک خرید یک کالای نامطلوب تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون یا احیاناً عدم دریافت کالا قرار دهد (McKnight, Choudhury, & Kacmar, 2002, pp. 301,302)
هسته اصلی تعریف اعتماد، انتظارات مثبت تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون آسیب پذیری آن است (Rousseau تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون همکاران،1998). به گفته مایِر ، دیویس تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون شورمن (1995)، اعتماد عبارتست از تمایل یک طرف برای آسیب پذیر کردن خود در مقابل اعمال طرفی دیگر مبتنی بر این انتظار تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون او عمل مشخصی را تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون برای اعتماد کننده حائز اهمیت است انجام می دهد صرف نظر از امکان آن تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون بتواند او را کنترل کند یا بر وی نظارتی داشته باشد. اعتماد به خودی خود به معنی خطر کردن نیست بلکه تمایل به خطر کردن است. از نظر این سه صاحب نظر، میان سوابق تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون نتایجِ اعتماد تفاوت وجود دارد. سوابق بیانگر عواملی است تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون به موجب آن اعتمادکننده به اعتمادشونده، اعتماد می کند. این تصمیم مبتنی بر ویژگی های شخصیتی اعتمادشونده تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون نیز رغبت عمومی اعتمادکننده به اعتماد کردن است. این سوابق- شامل توانایی، خیرخواهی، تمامیت تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون رغبت اعتمادکننده به اعتماد به سایرین است تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون البته مورد آخر بعنوان متغیر تعدیل کننده محسوب می شود. مدل اعتماد مایِر، دیویس تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون شورمن به خوبی این موضوع را نشان می دهد. در مدل دیویس، مایر تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون شورمن، چهار عامل سازنده اعتماد به شرح ذیل معرفی شده اند: شایستگی، خیرخواهی تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون تمامیت اعتمادشونده تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون تصویر ذهنی (نگرش) اعتمادکننده (Sollner, Hoffmann, Hirdes, Rudakova, Stefanie, & Leimeister, 2010, pp. 66-69).

اعتمادسازی فرآیندی است تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون قبل تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون حین تعامل شکل می گیرد. مدلی تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون در تحقیق .... بدست آمده نشان می دهد تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون پیش از تعامل، حسن شهرت به همراه نگرش فرد بر ساخت اعتماد نزد مخاطب تاثیر می گذارد تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون نگرش فرد نیز به نوبه خود نتیجه ذهنیت اعتمادسازی، حفظ امنیت تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون حریم خصوصی در این بستر می باشد. در ساخت اعتماد نزد مخاطب، سه گام شکل گیری اعتماد عبارتند از ساخت، توانمندسازی تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون نگهداری. درصورتی تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون عاملان فروش از راه دور بتوانند سه گام پیش فرض را به درستی بپیمایند، رضایت مخاطب (مشتری) نیز تامین می شود (Papadopoulou, Panagiota ; Martakos, Drakoulis ;, 2008, p. 81). مطابق مدل فوق، گام اولِ ساخت اعتماد، متناظر با خیرخواهی، گام دوم توانمندسازی اعتماد، متناظر با شایستگی تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون گام سوم حفظ تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون نگهداری اعتماد، متناظر با تمامیت عاملان فروش از راه دور است (Papadopoulou, Panagiota ; Martakos, Drakoulis ;, 2008, p. 82). مدل TAM
در بررسی شبکه های تلویزیونی فروش از راه دور، مشخص گردید تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون یک عامل تاثیرگذار در پذیرش این شبکه ها، بدیع بودن تکنولوژی شبکه های Teleshopping است، از این رو با الهام گیری از مدل جهانی تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون معتبر دیویس درخصوص پذیرش تکنولوژی، به تکمیل وجه دیگر مدل اعتمادسازی در شبکه های Teleshopping می پردازیم.
"دیویس " در سال 1989 نظریة پذیرش فن‌آوری را ارایه داد. به اعتقاد وی دلیل پذیرش یا رد یك نظام فن‌آوری اطلاعاتی در اغلب موارد تحت تأثیر دو عامل تعیین‌كننده است:
1) درك از مفیدبودن: برداشت ذهنی یك كاربر در خصوص اینكه استفاده از یك نظام كاربردی خاص در آینده باعث افزایش عملكرد او در یك عرصه یا زمینة سازمانی ‌می‌شود یا خیر. به عبارت دیگر درك از مفیدبودن یا میزان سودمندی به معنای درجه‌ای است كه فرد استفاده از یك نظام خاص را برای ارتقای عملكرد شغلی یا زندگی خود سودمند می‌داند.
2) درك از راحتی استفاده: درجه‌ای كه یك كاربر انتظار دارد در آینده استفاده از نظام مورد نظر بی‌نیاز از تلاش تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون كوشش باشد. در واقع درك از راحتی یا سهولت استفاده به میزان سادگی یا پیچیدگی نظام تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون تلاش مورد نیاز برای بكارگیری آن اشاره دارد. (Davis, Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, 1989)
البته درك از راحتی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا حتی در صورتی كه كاربران بالقوه به مفیدبودن یك نظام اذعان داشته ولی استفاده از آن را پیچیده تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون مشكل تصور كنند، سودمندی، ارزش خود را از دست می‌دهد؛ از این رو، مفیدبودن تحت تأثیر عنصر درك از راحتی است. شكل زیر ابعاد الگوی "دیویس" را نشان می‌هد.
Source:http://www.fsc.yorku.ca/york/istheory/wiki/index.php/Technology_acceptance_model
مدل پذیرش فناوری (TAM) دیویس، یکی از تاثیرگذارترین مدل های تحقیقی است تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون با استفاده از مولفه های پذیرش فناوری اطلاعات/ سیستم های اطلاعاتی (IS/IT) پیش بینی قصد استفاده تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون پذیرش فرد در برابر فناوری را تشریح می‌کند. دو مولفه خاص این مدل، ادراک از راحتی استفاده (PEOU)و ادراک از فایده استفاده (PU) است تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون هر دو پیش زمینه های قبول فناوری است. ادراک از فایده استفاده عبارتست از " میزان اعتقاد فرد به اینکه استفاده از یک سیستم خاص، کارکرد او را بهبود می بخشد". ادراک از راحتی استفاده نیز عبارتست از "میزان اعتقاد فرد به اینکه استفاده از یک سیستم خاص، به آسانی تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون بدون صرف تلاش زیاد انجام می گیرد". در این مدل، راحتی استفاده از یک فناوری، مستقیماً بر روی ادراک فرد از فایده آن فناوری نقش دارد. همچنین این دو مولفه، به طور مستقیم بر نگرش فرد نسبت به سیستم اطلاعات تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون نیز قصد فرد برای استفاده تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون پذیرش فناوری نقش دارد (Tang, Tzy-Wen; Chi, Wen-Hai;, 2005, pp. 1-2).
این مدل از نظریه معروف عمل منطقی (TRA) آجزین تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون فیشبین تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون بعنوان چارچوبی برای پیش بینی تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون تبیین چگونگی رفتار انسان درنظر گرفته شده، مشتق شده است. نظریه عمل منطقی، روابط علی را تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون در جریان حرکت از اعتقادها، نگرش ها تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون گرایش ها به رفتار وجود دارد، مشخص می کند. مدل پذیرش فناوری تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون شکل تغییر یافته ای از نظریه عمل منطقی است، برای پیش بینی پذیرش فناوری اطلاعات تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون ارتباطات با جایگزین ساختن تعدیل کننده ها یا متغیرهای اعتقاداتیِ نظریه عمل منطقی، با دو مولفه کلیدی برداشت ذهنی از مفید بودن تعرفه تبلیغات در رادیو تلویزیون برداشت ذهنی از آسانی استفاده به طور مستقیم بر برداشت ذهنی از

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی