پیام تبلیغاتی


فراوانی جمعیت، تمرکز گروه های وسیع انسانی در شهرهای بزرگ، شرایط خاص تمدن صنعتی پیام تبلیغاتی پیچیدگی وضع زندگی اجتماعی، وابستگی ها پیام تبلیغاتی همبستگی های ملی پیام تبلیغاتی بین المللی، ناامنی پیام تبلیغاتی بحران ها، تحول نظام های سیاسی پیام تبلیغاتی اجتماعی، دگرگونی مبانی فرهنگی، ترک سنت های قدیمی پیام تبلیغاتی مخصوصاً بیداری وجدان اجتماعی همه از جمله عواملی هستند پیام تبلیغاتی روز به روز نیاز انسان را به آگاهی از تمام حوادث پیام تبلیغاتی وقایع جاری محیط زندگی بیشتر می کند تا جایی پیام تبلیغاتی پیشرفت وسایل ارتباط جمعی پیام تبلیغاتی توسعه اقتصادی پیام تبلیغاتی اجتماعی پیام تبلیغاتی تحکیم مبانی دموکراسی پیام تبلیغاتی تفاهم بین المللی لازم پیام تبلیغاتی ملزوم یکدیگر شده اند. در این جوامع افراد کوشش می کنند همیشه در جریان همه امور پیام تبلیغاتی مسائل اجتماعی قرار داشته باشند تا بتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش خاص خویش را در زندگی گروهی ایفا کنند. به همین جهت آگاهی اجتماعی از مهم ترین ویژگی های زمان معاصر به شمار می رود پیام تبلیغاتی همین آگاهی است پیام تبلیغاتی انسان را به زندگی فردی پیام تبلیغاتی جمعی علاقه مند می سازد پیام تبلیغاتی توجه او را به آزادی ها پیام تبلیغاتی مسوولیت های وی جلب می کند. به این ترتیب در جامعه امروز یک فرد تنها موقعی می تواند بهترین پیام تبلیغاتی مطمئن ترین امکانات پیام تبلیغاتی وسایل زندگی را برای زندگی گروهی به دست آورد پیام تبلیغاتی دارای معلومات پیام تبلیغاتی اطلاعات کافی، خط مشی های صحیح پیام تبلیغاتی افکار پیام تبلیغاتی عقاید سالم باشد پیام تبلیغاتی این امر با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، روزنامه ها، نشریات، کتب، سایت های اطلاعاتی پیام تبلیغاتی در یک کلام اطلاعات قابل دسترسی است. دستیابی به اطلاعات پیام تبلیغاتی ارسال به گروه های هدف، ایجاد ارتباط، همگرایی پیام تبلیغاتی همراه ساختن افکار عمومی پیام تبلیغاتی تشریح مفاهیم مدنظر کاری بس مشکل پیام تبلیغاتی در ابتدای شروع به کار هر نشریه یی سخت پیام تبلیغاتی ناهموار پیام تبلیغاتی نیازمند تلاشی طاقت فرساست. یکی از ابزارهایی پیام تبلیغاتی در جوامع امروزی رشد پیام تبلیغاتی گسترش یافته است رسانه های گوناگون با رویکردهای مختلف است. یک رسانه برای آغاز فعالیت راهی دشوار را باید بپیماید. شناخت مخاطب پیام تبلیغاتی اهدافی پیام تبلیغاتی در نظر دارد باید کاملاً شفاف، روشن پیام تبلیغاتی مشخص شود یعنی استراتژی خود را قبلاً مشخص کند پیام تبلیغاتی حول محور این استراتژی به تعریف کارکردهای خود بپردازد، سپس آغاز به فعالیت کند. پس از آغاز نیز باید سختی ها پیام تبلیغاتی مشکلات فراوانی را تجربه کند. نقش هایی پیام تبلیغاتی برای یک رسانه می توان برشمرد عبارتند از؛
الف) رسانه پیام تبلیغاتی اعتمادسازی؛ اعتماد سازی در زمینه سیاست های کلی یک جامعه پیام تبلیغاتی نظام یکی از وظایف پیام تبلیغاتی نقش های مهم رسانه است. رسانه از این طریق می تواند در ترسیم اهداف، اولویت ها پیام تبلیغاتی تبیین برنامه ها پیام تبلیغاتی همچنین بسیج نیروهای جامعه نقشی بسزا داشته باشد. با این امر اجرای برنامه ها با آگاهی کامل مردم پیام تبلیغاتی همراهی عمومی ایشان با کمترین مشکل پیام تبلیغاتی درگیری ها قابل انجام خواهد بود.
ب) رسانه پیام تبلیغاتی انعکاس واقعیت ها؛ انعکاس واقعیت های اقتصادی پیام تبلیغاتی اجتماعی بدون تردید یکی از ملزومات فعالیت های رسانه یی است. در این امر رسانه باید به هیچ وجه جانب گروه ها پیام تبلیغاتی نهادهای خاص پیام تبلیغاتی مختلف را نگیرد پیام تبلیغاتی برای هر دو سوی جریان یعنی مخالفان پیام تبلیغاتی موافقان فرصت کافی برای اظهار نظر پیام تبلیغاتی اعلام نظرات خود را در نظر بگیرد. ج- رسانه پیام تبلیغاتی نقد سازنده؛ نگاه واقع بینانه به مسائل جامعه پیام تبلیغاتی به خصوص مسائل اجتماعی اقتصادی خود یک نقد سازنده است. مطمئناً اگر رسانه یی بتواند نقش خود را در انعکاس بدون کم پیام تبلیغاتی کاست پیام تبلیغاتی واقعی یک اتفاق پیام تبلیغاتی ماجرای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پیام تبلیغاتی سیاسی رعایت کند خود گام مهمی در ایجاد پیام تبلیغاتی شکل دهی افکار عمومی برای نقد مسائل برداشته است. د- رسانه پیام تبلیغاتی پیش بینی بحران؛ یک رسانه زمانی موفق تر از بقیه رسانه های همطراز خود خواهد بود پیام تبلیغاتی بتواند قبل از هر کس بحران های پیش روی حیطه های مد نظر خود را تشخیص دهد، تحلیل، پیش بینی پیام تبلیغاتی برای برخورد با آنان پیام تبلیغاتی تغییر جریان آن ارائه راهکار پیام تبلیغاتی طرح های جدید ارائه کند. ه- رسانه پیام تبلیغاتی اعتبار؛ هر رسانه یی برای اعتبار بخشیدن به خود ناچار است اصول اولیه خبر پیام تبلیغاتی شامل شهرت، فراوانی، مجاورت، درستی پیام تبلیغاتی صحت، تازگی پیام تبلیغاتی دربرگیری می شود را رعایت کند. هریک از مفاهیم ذکر شده دارای تعاریف فراوانی در عرصه ارتباطات پیام تبلیغاتی رسانه بوده پیام تبلیغاتی از اهمیت بالایی برخوردارند. توجه به درستی پیام تبلیغاتی صحت اخبار پیام تبلیغاتی اهمیت آنها همراه با تازگی پیام تبلیغاتی سرعتی پیام تبلیغاتی در انتشار آن باید در نظر گرفت، نقش مهمی را در ایجاد اعتبار برای رسانه ایفا می کند. و- رسانه پیام تبلیغاتی تبلیغات؛ یکی از عناصری پیام تبلیغاتی برای ماندگاری پیام تبلیغاتی پویایی رسانه می تواند نقش موثری داشته باشد استفاده از عنصر تبلیغ پیام تبلیغاتی تبلیغات در این عرصه است. «تبلیغ یا پروپاگاندا در بهترین پیام تبلیغاتی اصولی ترین شکل آن، یک فعالیت آموزشی است پیام تبلیغاتی به منظور نشر دانش پیام تبلیغاتی آگاهی های سیاسی، اجتماعی پیام تبلیغاتی فرهنگی پیام تبلیغاتی نشر ارزش ها پیام تبلیغاتی سجایای اخلاقی صورت می گیرد، در عین حال نباید از نظر دور داشت پیام تبلیغاتی در تبلیغات گذشته از انتقال پیام از پیام دهنده به پیام گیرنده پیام تبلیغاتی در حقیقت حرکتی آموزشی است مساله تعمیق پیام در جامعه پیام گیرندگان پیام تبلیغاتی در نتیجه بسیج افکار عمومی نیز مطرح است.» ی- رسانه پیام تبلیغاتی افکارسنجی؛ یکی از مهم ترین ابزارهایی پیام تبلیغاتی یک رسانه می تواند با استفاده از آن عکس
از آنجا پیام تبلیغاتی نحوه قیمتگذاری آگهی های تلویزیونی در هر شبکه تلویزیونی در جهان اصول پیام تبلیغاتی معیارهای خود را دارد، در اینجا برای مقایسه قیمت این دو شبکه یک مشتری با تقاضا یک دقیقه آگهی در نظر گرفته شده است.
پایین‌ترین هزینه‌ای پیام تبلیغاتی یک مشتری برای یک دقیقه(۶۰ ثانیه) آگهی در تلویزیون ایران باید پرداخت کند ۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان پیام تبلیغاتی بالاترین نرخ ۲۱۰ میلیون تومان است. حد وسط قیمت آگهی های صدا پیام تبلیغاتی سیما برای یک دقیقه چیزی نزدیک به ۵۱ میلیون تومان برآورد می شود.
لازم به ذکر است پیام تبلیغاتی قیمت آگهی برای مشتریان ثابت صدا پیام تبلیغاتی سیما متفاوت است پیام تبلیغاتی براساس تعرفه هایی پیام تبلیغاتی برای گروه های فعالیتی مشتریان در نظر گرفته می شود قیمت آگهی برای آنها متفاوت محاسبه می شود پیام تبلیغاتی در اینجا قیمت پایه در نظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش اگر همین تولید کننده پیام تبلیغاتی مشتری بخواهد یک دقیقه آگهی در یورو نیوز داشته باشد، بر اساس تعرفه پیام تبلیغاتی در زیر ارائه داده شده است، در بخش های سطح پایین این شبکه باید معادل ۲ میلیون پیام تبلیغاتی ۵۹۰ هزار تومان، در برنامه های سطح کیفی متوسط در یورو نیوز معادل ریالی ۲۷ میلیون پیام تبلیغاتی ۵۵۲ هزار تومان، همچنین در بهترین برنامه ها باید معادل ۴۳ میلیون تومان بپردازد. به عبارتی قیمت آگهی تلویزیونی ۶۰ ثانیه ای در صدا پیام تبلیغاتی سیمای ایران نسبت به یورو نیوز در بخش های کم مخاطب نزدیک به ۷۴ درصد، در بخش های با مخاطب متوسط نزدیک به ۸۵ درصد پیام تبلیغاتی در بخش های پر مخاطب ۳۸۸ درصد گران تر است.
جدول بالا تعرفه‌های قیمت پایه آگهى هاى تلویزیونى(قبل)(ارقام به هزار رالت) را نشان می‌دهد همچنین این جدول به عنوان تعرفه پایه آگهى براى همه شبکه‌هاى تلویزیونى لاز مالاجرا است.
طبق ماده ۱۵ این نرخ نامه: چنانچه بر اساس عرضه پیام تبلیغاتی تقاضا میانگین تقاضای یک بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از ۶۰،۷۵ پیام تبلیغاتی یا ۹۰ درصد از حجم آن بسته آگهی باشد بترتیب ۱،۲ پیام تبلیغاتی ۳ طبقه افزایش خواهد یافت. همچنین چنانچه بترتیب ۳۰ پیام تبلیغاتی ۲۰ پیام تبلیغاتی ۱۰ درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب ۱ پیام تبلیغاتی ۲ پیام تبلیغاتی ۳ طبقه کاهش داده خواهد شد.
گفتنی است بر اساس ماده ۱۶ - با توجه به اینکه برنامه‌هاى صدا پیام تبلیغاتی سیما در ماه‌‌هایى از سال با نسبتی بیشتر دارای بیننده است؛ بین ۲۰ تا ۶۰ درصدبه جدول پایه اعمال میشود. همچنین بر اساس ماده ۱۷، تعرفه آگهی‌هاى خارجى ۲ برابر تعرفه داخلى محاسبه می شود. بر اساس ماده ۱۸ این اساسنامه مبنای تیزر در تلویزیون بر اساس ۱۵ ثانیه تعیین می شود پیام تبلیغاتی کمتر از آن نیز همان ۱۵ ثانیه محاسبه می‌گردد. مبلغ ۸ درصدقرارداد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد نیز به طور جداگانه از مشتری دریافت خواهد شد.
مشتری اگر بخواهد تبلیغاتی در شکل رسانه های دیداری پیام تبلیغاتی شنیداری داشته باشد، ناچار است طبق این قوانین عمل کند چرا پیام تبلیغاتی هیچ جایگزینی برای تبلیغات به جز صدا پیام تبلیغاتی سیما ندارد.
براساس ماده 14 تعرفه آگهی امسال صدا پیام تبلیغاتی سیمای ایران، 35 طبقه برنامه های تلویزیونی تعریف شده است. هرکدام از این طبقه ها در واقع نوع برنامه را مشخص میکند. بالاترین طبقه، برنامه ای است پیام تبلیغاتی در شبکه های صدا پیام تبلیغاتی سیما در ساعت پربیننده پخش پیام تبلیغاتی جزو پرمخاطبت رین برنامه هاست پیام تبلیغاتی پایینترین طبقه کم مخاطب ترین برنامه در کم بیننده ترین ساعت را به خود اختصاص داده.
 از آنجا پیام تبلیغاتی نحوه قیمت گذاری آگهی های تلویزیونی در هر شبکه تلویزیونی در جهان اصول پیام تبلیغاتی معیارهای خود را دارد، در اینجا برای مقایسه قیمت این دو شبکه یک مشتری با تقاضا یک دقیقه آگهی در نظر گرفته شده است. پایین ترین هزینه ای پیام تبلیغاتی یک مشتری برای یک دقیقه (60 ثانیه) آگهی در تلویزیون ایران باید پرداخت کند 4 میلیون 500 هزار تومان پیام تبلیغاتی بالاترین نرخ 210 میلیون تومان است. حد وسط قیمت آگهی های صدا پیام تبلیغاتی سیما برای یک دقیقه چیزی نزدیک به 51 میلیون تومان برآورد میشود.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی