پیام های بازرگانی


رسمی یا مالکیت آن را طبق مدارک رسمی ارائه نماید، منعقد خواهد شد پیام های بازرگانی از پذیرش قراردادهایی پیام های بازرگانی چند صاحب آگهی ائتلاف کرده باشند خودداری می‌شود.
د ـ درصورتی‌که صاحبان کالا پیام های بازرگانی خدمات از انجام تعهدات خود در زمانهای مقرر خودداری نمایند اداره کل بازرگانی مختار است نسبت به عدم پخش آگهی‌های تبلیغاتی صاحب آگهی اقدام نماید پیام های بازرگانی نسبت به وصول مطالبات خود با اجرا تعدیلات لازم از طریق مبادی ذیربط اقدامات لازم را مبذول نماید.
ه ـ درخواست پیام های بازرگانی امضاء قرارداد می‌بایست از طرف مقام تشخیص سازمان، وزارتخانه یا معاون اداری پیام های بازرگانی مالی یا مدیرکل یا مدیر روابط عمومی باشد در سایر موارد ارائه تصویری از اساسنامه پیام های بازرگانی آخرین روزنامه رسمی پیام های بازرگانی در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است.
و ـ در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی می‌تواند شرکت همکار یا شرکت‌های همکار خود را متعاقباً قبل از پخش معرفی نماید.
تبصره 3: تغییر شرکت همکار در قراردادهای سه طرف با ارائه تسویه‌حساب از شرکت همکار قبلی، حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام به اداره کل بازرگانی انجام خواهد شد. پخش با شرکت همکار جدید بلافاصله صورت می‌پذیرد در صورت اعتراض شرکت همکار قبلی اداره کل بازرگانی جهت تعیین تکلیف کارمزد باقی‌مانده پیام های بازرگانی اقدامات اجرایی به‌عنوان حکم داور مرضی الطرفین به مسئله رسیدگی خواهد کرد پیام های بازرگانی نظر اداره کل بازرگانی قطعی پیام های بازرگانی لازم الجرا است.
تبصره 4 ـ در صورت اجرا تبصره 3 تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.
 2 : شرکت همکار:
الف ـ شرکت همکار، به شرکت‌ها پیام های بازرگانی کانونهای تبلیغاتی اطلاق می‌شود پیام های بازرگانی دارای مجوز رسمی تبلیغات از وزارت فرهنگ پیام های بازرگانی ارشاد اسلامی باشند پیام های بازرگانی ضمن قبول ضوابط پیام های بازرگانی مقررات اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی اقدام به عقد قرارداد همکاری نمایند.
ب ـ هر شرکت همکار پیام های بازرگانی برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می‌نماید، می‌بایست از صاحب آگهی معرفی‌نامه سال 1394 ارائه نماید. (در صورت عدم قید مدت اعتبار از سوی صاحب آگهی، معرفی‌نامه یک ماه معتبر خواهد بود)
ج ـ هیچ‌گونه وکالت برای نقل‌وانتقال پیام های بازرگانی واگذاری امتیاز کانون موردقبول نمی‌باشد. در صورت لزوم بایستی مجوز از طریق وزارت فرهنگ پیام های بازرگانی ارشاد اسلامی واگذار شود.
د ـ شرکت‌های تبلیغاتی پیام های بازرگانی سال گذشته عقد قرارداد همکاری داشته‌اند اما آگهی از صداوسیما پخش ننموده‌اند در سال جدیدی پس از معرفی صاحب آگهی همزمان با قرارداد پخش می‌توانند قرارداد همکاری نیز منعقد نمایند.
 3 : انواع قراردادها:
1 ـ 3 ـ قرارداد نوع الف تلویزیونی پیام های بازرگانی رادیویی: پخش آگهی در همه طبقات امکان‌پذیر است
2 ـ 3 ـ قرارداد نوع ب تلویزیونی: طبق جدول شماره 18 تا طبقه 14 امکان‌پذیر است.
3 ـ 3 ـ قرارداد نوع ج تلویزیونی: طبق جدول شماره 18 فقط تا طبقه 10 امکان‌پذیر است.
تبصره 5: قراردادهایی پیام های بازرگانی شروع آن‌ها از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ باشد پس از اصلاح مدارک مثبته مالی می‌توانندپخش آگهی خود را از زمان عقد قرارداد در سال ۱۳۹۴ شروع نمایند.
 4 : انواع امتیازهای تشویقی قراردادها:
الف: اضافه پخش تسریع:
حضور مستمر در تبلیغات صدا پیام های بازرگانی سیما
تبصره 9: اضافه پخش حضور مستمر در رادیو یا تلویزیون مشروط به افزایش بودجه نسبت به سال ۱۳۹۳ می‌باشد.
 8: تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان پیام های بازرگانی صاحبان خدمات برتر:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا پیام های بازرگانی خدمات پیام های بازرگانی در راستای اصلاح الگو مصرف، باهدف کاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام می‌نماید پیام های بازرگانی نیز ترغیب تولیدکنندگان داخلی به شرح ذیل به گروه‌های دو پیام های بازرگانی سه پیام های بازرگانی چهار پس از ارائه مدارک مثبته مربوطه اضافه پخش اعطاء می‌شود.
1. ارتقاءشاخص مصرف انرژی به سطح A پیام های بازرگانی بالاتر از 30 درصد
2. صاحبان کالا پیام های بازرگانی خدمات برتر ازلحاظ صادرات 30 درصد
3. صاحبان کالا پیام های بازرگانی خدمات برتر ازلحاظ تولید 30 درصد
4. صاحبان کالا پیام های بازرگانی خدمات ازلحاظ ثبت اختراع 30 درصد
5. فن‌آوری جدید ازجمله موتورسیکلت‌ها پیام های بازرگانی خودروهای برقی 30 درصد
6. صاحبان کالا پیام های بازرگانی خدماتی پیام های بازرگانی کارآفرینان برتر طی سال ۱۳۹۳ باشند 30 درصد
 9: اضافه پخش خوش‌حسابی در رادیو پیام های بازرگانی تلویزیون:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا پیام های بازرگانی خدمات پیام های بازرگانی پرداخت‌های خود را در قالب ضوابط پیام های بازرگانی مقررات اداره کل بازرگانی هرساله اعم از نقدی، تعهدی پیام های بازرگانی یا ضمانت‌نامه‌ای رأس سررسید مقرر اقدام نموده پیام های بازرگانی وصول‌شده باشند از اضافه پخش جدول ذیل علاوه بر سایر ظرفیت‌های تشویقی بهره‌مند می‌شوند.
اضافه پخش خوش حسابی تبلیغات تلویزیون
 10: اضافه پخش بودجه سالانه، ماهانه پیام های بازرگانی افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروه‌ های صاحبان کالا پیام های بازرگانی خدمات
تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا پیام های بازرگانی سیما
تبصره 10: برای بودجه‌های سالانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازاء هر 30 میلیارد رالز 10 درصد پیام های بازرگانی در رادیو به ازاء هر 5 میلیارد 40 درصد اضافه پخش داده خواهد شد.
تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا پیام های بازرگانی سیما
تبصره 11: بالاتر از سقف جدول سالانه در تلویزیون به ازاء هر 10 میلیارد رالت 15 درصد ودر رادیو هر 5 میلیارد رالل 40 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می‌شود.
تبصره 12: ملاک افزایش بودجه مقایسه بین مبلغ قرارداد پیام های بازرگانی پخش خواهد بود پیام های بازرگانی در صورتیکه پخش کمتر از میزان قرارداد باشد ملاک محاسبه، میزان پخش پس از اجرای تعدیلات لازم خواهد بود.
تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا پیام های بازرگانی سیما
د: گروه چهارم:
در راستای ادامه حمایت خاص پیام های بازرگانی ویژه از بخش های تولید پیام های بازرگانی خدماتی گروه مذکور جداول زیر ارائه گردیده:

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی