قوانین صدا و سیما


: انواع پرداخت قراردادها:
الف - نقدی:
نحوه پرداخت هزینه تبلیغات تلویزیونی
تبصره 24: صاحبان آگهی قوانین صدا و سیما شروع قرارداد آن‌ها فروردین‌ماه ۱۳۹۴ می‌باشد گروه‌های اول تا ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ قوانین صدا و سیما گروه دوم تا ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ قوانین صدا و سیما گروه سوم قوانین صدا و سیما چهارم حداکثر تا مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ وجه قرارداد نقدی خود را می‌بایست به‌صورت کامل پرداخت نمایند.
تبصره 25: قراردادهای نقدی گروه چهار شروع پخش، پس از واریز وجه به‌حساب شماره 4001029104004569 بانک مرکزی قوانین صدا و سیما یا شماره شبا 10100004001029104004569 IR بنام سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه قوانین صدا و سیما رسید آن قوانین صدا و سیما یا ارائه اسناد مالی همزمان با عقد قرارداد حداقل 10 روز قبل از تاریخ پخش امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره 26: صاحبان آگهی قوانین صدا و سیما تمایل به پرداخت وجه به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی دارند، می‌توانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.
تبصره 27: صاحبان آگهی گروه یک تا سه می‌توانند از هر نوع قرارداد (الف، ب وج) یک قرارداد نقدی در طول سال ۱۳۹۴ منعقد نمایند.
تبصره 28: صاحبان آگهی گروه چهار می‌تواند قراردادهای نقدی را به‌صورت یک ماه، دوماه، سه ماه، شش‌ماهه قوانین صدا و سیما سالانه منعقد نمایند با رعایت تبصره 29 انجام نمایند.
تبصره 29: در قراردادهای نقدی شروع پخش پس از واریز وجه به‌حساب شماره 4001029104004569 بانک مرکزی قوانین صدا و سیما یا شماره شبا 310100004001029104004569 IRبنام سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران ارائه قوانین صدا و سیما رسید آن قوانین صدا و سیما یا ارائه اسناد مالی همزمان با عقد قرارداد حداقل 10 روز قبل از تاریخ پخش امکان‌پذیر خواهد بود.
ب ) صورتحسابی:
درصورتیکه صاحبان کالا قوانین صدا و سیما خدمات در گروه‌های دو قوانین صدا و سیما سه به دلایل دولتی بودن امکان ارائه چک بر اساس زمان قوانین صدا و سیما موعد پخش را به تاریخ آن ندارند با درخواست بالاترین مقام تشخیص قوانین صدا و سیما یا معاون اداری قوانین صدا و سیما مالی دستگاه مربوطه با ذیحساب صاحبان کالا قوانین صدا و سیما خدمات صورت‌حساب صادر می‌گردد قوانین صدا و سیما طرف قرارداد موظف است حداکثر به مدت 10 روز پس از صدور صورتحساب مبلغ صورتحساب صادره را به‌حساب 4001029104004569 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نمایند.
ج) غیر نقدی:
مبلغ قرارداد به‌صورت ماهانه تقسیط قوانین صدا و سیما توسط صاحبان آگهی، به‌حساب شماره 40010291040069 بانک مرکزی قوانین صدا و سیما یا شماره شبا 310100004001029104004569 IRبنام سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران واریز خواهد شد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ قوانین صدا و سیما آخرین قسط در گروه سه همزمان با پایان قرارداد قوانین صدا و سیما در گروه چهارتا چهار ماه پس از پایان قرارداد دریافت قوانین صدا و سیما تسویه می‌شود. صاحبان کالا قوانین صدا و سیما خدمات قوانین صدا و سیما قراردادغیرنقدی منعقد قوانین صدا و سیما تاریخ اسناد مالی قرارداد مربوطه را به ترتیب 2 قوانین صدا و سیما 4 ماه از زمان اعلام‌شده فوق زودتر تنظیم قوانین صدا و سیما پرداخت قوانین صدا و سیما ارائه نمایند به ترتیب از 10 درصد قوانین صدا و سیما 20 درصد اضافه پخش تشویقی علاوه بر امتیازات دیگر استفاده می‌نمایند.
تبصره 30: درصد مالیات بر ارزش‌افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۴ جداگانه دریافت خواهد شد.

دـ درصورتی‌که در یک آگهی دو کالا معرفی شود (با تشخیص اداره بازرگانی) تعرفه کالای گران‌تر ملاک محاسبه خواهد بود.
وـ آگهی داخلی با نام ایرانی با تعرفه داخلی محاسبه می‌شود.
اصلاحیه 94/20/2 : کالای خارجی با نام قوانین صدا و سیما نشان تجاری ایرانی با ضریب 2 برابر تعرفه داخلی، قوانین صدا و سیما کالای ایرانی با نام خارجی با ضریب 1.2 تعرفه داخلی محاسبه می شود.
 19 : انواع آگهی
الف ـ مستقیم (تیزر): آگهی کوتاه تبلیغاتی قوانین صدا و سیما ویژگی‌های جذاب کالا قوانین صدا و سیما خدماتی را به نمایش می‌گذارد در تلویزیون 15 ثانیه قوانین صدا و سیما در رادیو 10 ثانیه تعیین می‌شود قوانین صدا و سیما کمتر از آن نیز در تلویزیون همان 15 ثانیه قوانین صدا و سیما رادیو 10 ثانیه محاسبه می‌گردد (به‌استثناء نشان آگهی).
تبصره 32: به‌منظور ارتقاء کیفی قوانین صدا و سیما مهندسی پیام در حوزه‌های فرهنگی قوانین صدا و سیما آموزشی در آگهی‌های تبلیغاتی:
1. داستان روایی، آگهی‌هایی قوانین صدا و سیما با این هدف قوانین صدا و سیما ساختار در یک آگهی قوانین صدا و سیما یا چند آگهی 60 ثانیه‌ای تولید می‌شوند هرکدام معادل 40 ثانیه محاسبه خواهد شد.
2. صاحبان کالا قوانین صدا و سیما خدماتی قوانین صدا و سیما در آگهی‌های تبلیغاتی خود احترام به والدین قوانین صدا و سیما یا ارتقای سطح سلامت جامعه می‌پردازند. اگر از داستان روایی نیز استفاده نمایند10 ثانیه رایگان تعلق می گیرددرغیر اینصورت مشروط به رعایت 60 ثانیه 20 ثانیه آگهی رایگان به شناسه آگهی تعلق می گیرد.
3. محیط‌ زیست: صاحبان کالا قوانین صدا و سیما خدماتی قوانین صدا و سیما در آگهی های تبلیغاتی خود توجه به محیط‌ زیست را تبلیغ نمایند اگر از داستان روایی نیز استفاده نمایند 5 ثانیه رایگان تعلق می‌گیرد در غیر این صورت مشروط به رعایت 60 ثانیه 10 ثانیه آگهی رایگان به شناسه آگهی تعلق می‌گیرد.
4. بیمه‌ ها: درصورتی‌که هر یک از شناسه آگهی بیمه‌های اختیاری مانند عمر و... را تبلیغ نمایند شناسه آگهی مربوط از 10 درصد اضافه پخش تشویقی برخوردار خواهد شد.
ب) گزارش آگهی (رپرتاژ): به آگهی‌هایی قوانین صدا و سیما ساختار مستند داشته قوانین صدا و سیما گزارشی از مراحل ساخت ویاتولید قوانین صدا و سیما یا ارائه یک خدمات را به تصویر می‌کشند قوانین صدا و سیما در آن نقش‌آفرینی وجود ندارد گزارش آگهی اطلاق می‌شود. حداقل زمان گزارش آگهی 120 ثانیه می‌باشد. تشخیص ساختار گزارش آگهی با اداره کل بازرگانی است.
تبصره 33: گزارش آگهی، دریک بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی‌ها می‌باشد.
ج) حک آرم: 15 ثانیه می‌باشد قوانین صدا و سیما اندازه کادر می‌بایست 1.5 برابر اندازه آرم شبکه بوده قوانین صدا و سیما فاصله بین دو پخش برای حک آرم حداقل 5 دقیقه می‌باشد.
د) دعوت به تماشا: متناسب بازمان برنامه حداکثر سه نوبت قوانین صدا و سیما برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه می‌باشد قوانین صدا و سیما می‌تواند دریکی از موقعیت‌های قبل، ادامه قوانین صدا و سیما انتهای برنامه قوانین صدا و سیما یا هر سه موقعیت پخش می‌شود.
هـ) زیرنویس: حداقل 15 ثانیه قوانین صدا و سیما حداکثر 20 ثانیه قوانین صدا و سیما کمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه می‌گردد.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی