پیام های بازرگانی شبکه یک


دوم: اثربخشی در حوزه فروش پیام های بازرگانی شبکه یک شامل اثرگذاری بر حجم داد پیام های بازرگانی شبکه یک ستد پیام های بازرگانی شبکه یک حجم معاملات، بازگشت سرمایه یا هزینه های حذف شده است. هدف سفارش دهندگان پیام های بازرگانی شبکه یک هزینه کنندگان در تبلیغات می تواند ابتدا تاثیرات بر حوزه ارتباطات پیام های بازرگانی شبکه یک سپس عمل خرید برای بازگشت سرمایه هزینه شده پیام های بازرگانی شبکه یک سودآوری مناسب تر باشد. هرچند خرید یا فروش نقطه پایانی اهداف تبلیغات نیست پیام های بازرگانی شبکه یک وفاداری پیام های بازرگانی شبکه یک تکرار خرید، مهم تر از این عمل است ولی اگر خرید یا فروشی صورت نگیرد، گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است
ابعاد اعتمادسازی در رسانه تبلیغی حال پیام های بازرگانی شبکه یک درخصوص فضای رسانه های تبلیغی صحبت شد، لازم است به تشریح مولفه های اعتمادساز در رسانه بپردازیم. براساس تحقیقات صورت گرفته سه تا چهار عنصر عام اعتماد عبارتند از : تمامیت (صداقت پیام های بازرگانی شبکه یک وفاداری اعتمادشونده)، خیرخواهی (توجه پیام های بازرگانی شبکه یک انگیزش اعتمادشونده به علایق اعتمادکننده)، شایستگی (توانایی اعتمادشونده به برآوردن نیازهای اعتمادکننده) پیام های بازرگانی شبکه یک قابلیت پیش بینی (تداوم رفتار اعتمادشونده).
عناصر اعتماد هریک جداگانه بر روی رفتار تاثیر می گذارند مثلاً وقتیکه فروشنده شایستگی، خیرخواهی پیام های بازرگانی شبکه یک صداقت داشته باشد، پذیرش گویه های تبلیغی از سوی خریدار راحت تر صورت می گیرد. بدین ترتیب عناصر اعتماد به درستی بر روی تمایل خرید تاثیر می گذارد زیرا خریدار اطمینان می یابد پیام های بازرگانی شبکه یک فروشنده هم می تواند (شایستگی) پیام های بازرگانی شبکه یک هم می خواهد (تمامیت پیام های بازرگانی شبکه یک خیرخواهی) پیام های بازرگانی شبکه یک محصولاتی باکیفیت مطلوب به دست خریدار برساند
باتوجه به گستردگی مفهوم اعتماد، یک نوع شناسی از سازه اعتماد توسط Mcknight پیام های بازرگانی شبکه یک همکارانش صورت گرفته است پیام های بازرگانی شبکه یک در آن تعاریف متعددی از حدود هشتاد کتاب یا مقاله نوشته شده در مورد اعتماد مورد مقایسه قرار گرفتند تا گرایشهای مفهومی مشخص شود. یک تحلیل از تعاریف نشان داد پیام های بازرگانی شبکه یک آنها را می توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد. بسیاری از آنها را می توان در گروه انواع مفهومی چون نگرش ها، عقاید، رفتارها پیام های بازرگانی شبکه یک تمایل ها قرار داد؛ درحالی پیام های بازرگانی شبکه یک انواع دیگر را می توان در گروه اشاره گرهای متفاوت چون اعتماد به چیزی، اعتماد به کسی پیام های بازرگانی شبکه یک یا اعتماد به یک خصیصه مشخص فردی (مانند صداقت) قرار داد
طبقه بندی تعاریف اعتماد براساس ویژگی ها
ویژگی های مرتبط با اعتماد طبقه بندی مفهومی تعداد تعریف درصد تجمعی
1- شایستگی 14
2- مهارت 3
3- پویائی 3
شایستگی 20 4/20
4- قابلیت پیش بینی قابلیت پیش بینی 6 1/6
5- پایبندی به اخلاق 6
6- حسن نیت 10
7- خیرخواهی 18
8- پاسخگوئی 4
خیرخواهی 38 8/38
9- صداقت 11
تمامیت یکی از عناصر ضروری برای اعتمادسازی است. تمامیت تجاری به معنای تسلیم شدن دربرابر ملاحظات اخلاقی موجود است به طوریکه در مواجهه با موقعیت های کاری ، آگاهانه آنچه را پیام های بازرگانی شبکه یک درست فکر می کنیم انتخاب کنیم پیام های بازرگانی شبکه یک از آنچه پیام های بازرگانی شبکه یک نادرست فکر می کنیم، دوری جوئیم. از این رو Berkun (2005) معتقد است پیام های بازرگانی شبکه یک اعتماد از خلال توافق موثر طرفین شکل می گیرد. به اعتقاد او اعتماد نتیجه توافق معنادار است (Karlsen, Jan Terje; Graee, Ketil; Massaoud, Mona Jensvold;, 2008, p. 15)
صداقت نیز بیانگر این نكته است كه اعتماد كننده اعتقاد دارد كه طرف مقابل صادقانه برخورد خواهد نمود پیام های بازرگانی شبکه یک به گروهی از اصول پیام های بازرگانی شبکه یک استاندارد ها در رفتارش پایبند است (خداداد حسینی, سید حمید; شیرخدائی, میثم; کردنائیج, اسدا..., 1388, ص. 96).
تمامیت (صداقت) یک رسانه، میزان پایبندی اعتمادشونده به اصول قابل قبول اعتمادکننده است. این مسئله اعتمادآفرینی را منوط به تداوم رفتارهای پیشین، اعتبار ارتباطات آنها، تعهد آنان نسبت به شاخص های منطقی عدالت پیام های بازرگانی شبکه یک همخوانی حرف پیام های بازرگانی شبکه یک عمل آنان می داند (J. Lewicki, p. 193).
خیرخواهی
به گفته Jones پیام های بازرگانی شبکه یک George اعتمادسازی تنها منحصر به رعایت اصول پیام های بازرگانی شبکه یک ارزشها نمی شود بلکه نگرشها، حالات پیام های بازرگانی شبکه یک احساسات نسبت به یکدیگر را نیز در بر می گیرد. این احساس برگرفته از نتایج رفتاری سازمان اعتمادشونده است بطوریکه آیا این رفتارها بازتابی از نیازها پیام های بازرگانی شبکه یک تمایلات اعتمادکننده است یا خیر. به عبارت دیگر، اعتمادکننده همواره به دنبال حمایت پیام های بازرگانی شبکه یک پشتیبانی از سوی اعتمادشونده است پیام های بازرگانی شبکه یک این مسئله وفاداری اعتمادکننده را در پی دارد (A.Beatton, 2007, p. 28). یکی از عناصر معمول اعتمادساز، خیرخواهی است پیام های بازرگانی شبکه یک حاصل اعتقاد یک نفر به عملکرد مشفقانه طرف دیگر است. در مطالعه Lander پیام های بازرگانی شبکه یک همکارانش (2004) مشخص گردید پیام های بازرگانی شبکه یک " داشتن دغدغه دیگران" به طور نسبی اهمیت گذشته خود را از دست داده است پیام های بازرگانی شبکه یک از آن جهت پیام های بازرگانی شبکه یک فاکتور خیرخواهی در روابط میان فردی مهم تر از روابط کاری است، کمتر در تحقیقات مورد بررسی قرار می گیرد. برخی بر این اعتقادند پیام های بازرگانی شبکه یک ارتباط صمیمانه پیام های بازرگانی شبکه یک روابط نزدیک با یک فرد، منجر به خطر چشم پوشی از نقاط ضعف او می شود پیام های بازرگانی شبکه یک از این رو خیرخواهی می تواند بر روابط حرفه ای مبتنی بر اعتماد تاثیر منفی بگذارد. برعکس فاکتور خیرخواهی در رسانه ها بسیار مهم است. اگر رسانه ای قصد تعامل با مخاطبانش را داشته باشد، می بایست به لحاظ احساسی پیام های بازرگانی شبکه یک فکری با او در آمیزد. به گفته Ganesan پیام های بازرگانی شبکه یک Hess (1997)، خیرخواهی مبتنی بر کیفیت، نیت پیام های بازرگانی شبکه یک ویژگی های طرفین است (Karlsen, Jan Terje; Graee, Ketil; Massaoud, Mona Jensvold;, 2008, pp. 16,17)
خیرخواهی باوری است كه نشان می دهد طرف مقابل خیرخواه مشتریان بوده، تنها به دنبال سود پیام های بازرگانی شبکه یک منفعت شخصی خود نیست. (خداداد حسینی, سید حمید; شیرخدائی, میثم; کردنائیج, اسدا..., 1388, ص. 96).
سرانجام، خیرخواهی به معنای ارزیابی فرد از دغدغه رسانه در تامین رفاه مخاطبان (مشتریان) خود پیام های بازرگانی شبکه یک پاسخ به نیازها پیام های بازرگانی شبکه یک علایق آنان است. اینجاست پیام های بازرگانی شبکه یک قصد پیام های بازرگانی شبکه یک انگیزه اعتمادشونده محور اصلی اعتماد می شود پیام های بازرگانی شبکه یک حمایت از خواست های او، روابط گشاده پیام های بازرگانی شبکه یک صادقانه پیام های بازرگانی شبکه یک ابراز تمایل اعتمادکننده (دراینجا رسانه) به تقسیم یا کنترل قدرت همگی تبدیل به شاخص های خیرخواهی رسانه می شود (J. Lewicki, p. 193).
در مطالعه دیگری Zaghloul پیام های بازرگانی شبکه یک Hartman (2003) سه رکن اعتماد در روابط را شناسایی کرد؛ اولین رکن، اعتماد حاصل از شایستگی است پیام های بازرگانی شبکه یک به معنای درک از توانایی دیگران در انجام امور ضروری است. دومین رکن، اعتماد حاصل از تمامیت است پیام های بازرگانی شبکه یک به معنای مفهوم تمایل برای حمایت از منافع طرف مقابل است. سومین رکن، اعتماد شهودی است پیام های بازرگانی شبکه یک مبتنی بر تعصبات طرفین یا سایر احساسات شخصی آنها دربرابر همتای دیگر خود می باشد (Karlsen, Jan Terje; Graee, Ketil; Massaoud, Mona Jensvold;, 2008, p. 11)
از دیدگاه مشتریان نیز سه عنصر کلیدی در ساخت اعتماد (براساس الگوی دیویس، مایر پیام های بازرگانی شبکه یک شورمن) بدین شرحند: شایستگی به توانایی تحقق وعده های داده شده اشاره دارد پیام های بازرگانی شبکه یک زمانی به حقیقت می پیوندد پیام های بازرگانی شبکه یک سازمان به دانش، تخصص، مهارت، رهبری پیام های بازرگانی شبکه یک سایر ویژگی های مرتبط تجهیز شود.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی