قیمت تبلیغات در شبکه یک


مدل اعتماد دیویس، مایِر قیمت تبلیغات در شبکه یک شورمن به اعتقاد Mayer، Davis قیمت تبلیغات در شبکه یک Schoorman (1995) ، نتیجه اعتماد، پذیرش ریسک در روابط است. این واژه به معنای گروهی از واژگان است قیمت تبلیغات در شبکه یک به موقعیت اعتمادکننده بستگی دارد. در مطالعات انجام شده بر اهمیت اعتماد تاکید شده است. مثلاً Gafenو Straub اعتماد در E-Commerce ، Leimeister، Weigle قیمت تبلیغات در شبکه یک Krcmar اعتماد در سازمان های مجازی قیمت تبلیغات در شبکه یک بالاخره Gafen، Karahanna قیمت تبلیغات در شبکه یک Straub اعتماد در پذیرش تکنولوژی را مورد مطالعه قرار داده اند. در کلیه مطالعات فوق الذکر، اعتماد شرط اصلی پذیرش مطرح شده است. از این رو، اعتمادآفرینی، پشتیبانی از حمایت قیمت تبلیغات در شبکه یک شناسایی عوامل سازنده اعتماد امری ضروری است (Sollner, Hoffmann, Hirdes, Rudakova, Stefanie, & Leimeister, 2010, ص. 67).
با بررسی روش های مختلف سنجش اعتماد، دو روش به شرح ذیل مشخص گردیده است: دیویس، مایر قیمت تبلیغات در شبکه یک شورمن معتقدند از آنجا قیمت تبلیغات در شبکه یک اعتمادآفرینی منوط به پیشینه سازنده اعتماد است لذا مدل سنجش تکوینی مورد استفاده قرار گرفته است زیرا در مدل تکوینی برخلاف مدل بازتابی این متغیرهای نهانی هستند قیمت تبلیغات در شبکه یک شاخص را می‌سازند درصورتیکه در مدل بازتابی این شاخص است قیمت تبلیغات در شبکه یک متغیرهای نهانی را می سازد. ثانیاً در مدل بازتابی، شاخص باید قابل تبدیل باشد زیرا یک تغییر در متغیر نهانی، منجر به تغییر همه شاخص ها می شود اما در مدل تکوینی، شاخص ها غیرقابل تبدیل هستند از این رو حذف یک متغیر نهانی (مثل شایستگی) مفهوم اعتماد را تغییر می دهد (Sollner, Hoffmann, Hirdes, Rudakova, Stefanie, & Leimeister, 2010, ص. 68 قیمت تبلیغات در شبکه یک 69).
لازم به توضیح است در مطالعات دیویس، مایر قیمت تبلیغات در شبکه یک شورمن هریک از عوامل تاثیرگذار بر اعتماد به طور جداگانه مورد سنجش قرار گرفت قیمت تبلیغات در شبکه یک مشخص گردید قیمت تبلیغات در شبکه یک نقش شایستگی نسبت به سایر عوامل، دوبرابر بیشتر است (همان، ص.77).
Jarvenpaa قیمت تبلیغات در شبکه یک همکارانش، در ارائه مدل اعتماد عواملی چون فرهنگ، تجربه قیمت تبلیغات در شبکه یک ویژگی های فردی را مورد بررسی قرار داده اند. به گفته Shapiro قیمت تبلیغات در شبکه یک همکارانش، وجود اعتماد قوی در ارتباط میان طرفین، براساس تجربیات پیشین آنها در تعامل با یکدیگر به وجود می آید (Kasiran, 2008, p. 40).
در جریان مرور ادبیات مرتبط با موضوع، محقق با مدل تئوریک اعتمادسازی در فروش اینترنتی (B2C)روبرو شد. در این مدل، متغیرهای مستقل در چهار گروه طبقه بندی شده اند: 1) قابلیت اعتماد به تجارت اینترنتی 2) قابلیت اعتماد به رسانه (مدیوم) فروش اینترنتی 3) عوامل زمینه های فروش اینترنتی قیمت تبلیغات در شبکه یک 4) سایر عوامل (مانند عامل کنترل، اندازه (حجم) تجارت اینترنتی، متغیرهای جمعیت شناختی، تجربه های مرتبط) قیمت تبلیغات در شبکه یک در نهایت نقش این عوامل با تمایل مشتری به اعتماد تعدیل می شود (K. O. Lee, Matthew ; Turban, Efraim ;, 2001, p. 79).
اعتماد به رسانه اینترنت نیز خود به سه عامل 1) توانایی فنی سیستم 2) سطح عملکرد سیستم (شامل سرعت، اطمینان قیمت تبلیغات در شبکه یک قابیلت دسترسی) قیمت تبلیغات در شبکه یک 3) درک اپراتور انسانی از مشخصه های بارز رفتار سیستم تقسیم می شوند.
عوامل زمینه ای قیمت تبلیغات در شبکه یک در اعتمادسازی نقش مهمی ایفا می کنند، شامل مواردی همچون مباحث امنیتی قیمت تبلیغات در شبکه یک حفظ حریم خصوصی فرد قیمت تبلیغات در شبکه یک نیز اعتباربخشی شخص ثالث قیمت تبلیغات در شبکه یک سایر خدمات پشتیبان می باشد.
سایر عوامل تاثیرگذار نیز عبارتند از اندازه (بزرگی) فروشگاه اینترنتی، مشخصه های جمعیت شناختی خریداران مانند جنسیت، سن قیمت تبلیغات در شبکه یک ... (K. O. Lee, Matthew ; Turban, Efraim ;, 2001, p. 81).
هافستد معتقد است قیمت تبلیغات در شبکه یک نگرش ذهنی فرد نسبت به خرید از فروشگاه های اینترنتی وابسته به پیش زمینه های فرهنگی، نوع شخصیت قیمت تبلیغات در شبکه یک تجارب فرد می باشد. مایر، دیویس قیمت تبلیغات در شبکه یک شورمن نیز نظراتی مشابه دارند (K. O. Lee, Matthew ; Turban, Efraim ;, 2001, p. 82).
مدل فوق الذکر، مدلی است قیمت تبلیغات در شبکه یک در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته مورد استناد واقع شده است. برای مثال در مقاله ای با عنوان " طراحی مدل اعتماد برای خرید اینترنتی مشتریان" نویسندگان با استفاده از این مدل قیمت تبلیغات در شبکه یک با عنایت به ویژگی های خرید اینترنتی ، به ارائه مدل پیشنهادی زیر دست یافتند. (K. O. Lee, Matthew ; Turban, Efraim ;, 2001, p. 80)
مفید بودن تاثیر می گذارد. مولفه برداشت ذهنی از مفید بودن متناظر با مولفه مزیت نسبی در مدل نشر نوآوری راجرز قیمت تبلیغات در شبکه یک مولفه برداشت ذهنی از آسان بودن نیز متناظر با مولفه پیچیدگی در مدل نشر نوآوری است (رضایی, 1388, ص. 68).
در مدل یادشده، استفاده از یک فناوری از سوی کاربران، حاصل تحقق یک فرآیند چهار مرحله ای است قیمت تبلیغات در شبکه یک مراحل آن عبارتند از:
1. متغیرهای بیرون، بر عقاید کاربران برای استفاده از فناوری اطلاعات قیمت تبلیغات در شبکه یک ارتباطات تاثیر می گذارند.
2. عقاید کاربران نگرش آنها را در استفاده از فناوری اطلاعات قیمت تبلیغات در شبکه یک ارتباطات تحت تاثیر قرار می دهد.
3. نگرش کاربران بر تمایل انان به استفاده از فناوری اطلاعات قیمت تبلیغات در شبکه یک ارتباطات تاثیر می گذارد.
4. تمایل کاربران به استفاده از فناوری اطلاعات قیمت تبلیغات در شبکه یک ارتباطات سطح استفاده از آنها را تعیین می کند (رضایی, 1388, ص. 66) برپایه مدل TAM (دیویس،1989،1993(،نگرش فرد نسبت به یک تکنولوژی، قصد او را در استفاده از آن تکنولوژی تعیین می کند. بنابر نظریات راجرز (2003)، پذیرش یک تکنولوژی جدید منجر به پذیرش تکنولوژی های هم ردیف آن می شود قیمت تبلیغات در شبکه یک دارای کاربری مشابه هستند (Mafe, Carla Ruiz ; Blas, Silvia Sanz ;, 2007, p. 243).
در محیط تجاری آنلاین نیز فرضیات بسیاری به بررسی رابطه بین سودمندی درک شده ، سهولت درک شده قیمت تبلیغات در شبکه یک اعتماد پرداخته اند علی الخصوص مدل خوبی از رابطه بین اعتماد قیمت تبلیغات در شبکه یک مدل پذیرش فناوری (TAM)، در خریدهای آنلاین ارائه شده است. این مدل صریحا نشان داد قیمت تبلیغات در شبکه یک اعتماد مقدمه قیمت تبلیغات در شبکه یک پیشایندی برای سودمندی درک شده است قیمت تبلیغات در شبکه یک سهولت درک درک شده نیز مقدمه قیمت تبلیغات در شبکه یک پیشایندی برای اعتماد خواهد بود؛ بعلاوه اعتماد اثر مستقیمی را روی نیات قیمت تبلیغات در شبکه یک تمایلات رفتاری استفاده دارد. اعتماد یکی از تعیین کننده های مهم سودمندی درک شده بویژه در محیط های آنلاین است چراکه بخشی از ضمانتی قیمت تبلیغات در شبکه یک مشتری ادراک می کند، حاصل سودمندی قابل انتظاری است قیمت تبلیغات در شبکه یک فروشنده فراهم آورده است (بشیری, مهدی; جنیدی, مهدی;, 1386, ص. 7).
فناوری جدید ارتباطات قیمت تبلیغات در شبکه یک اطلاعات باعث شده تا تعاملات رو در رو كه از غنای ارتباطی بالایی برخوردار است، جای خود را به تعاملات مجازی بدهد قیمت تبلیغات در شبکه یک چون در تعاملات مجازی، افراد طرف مقابشان را به صورت مستقیم ملاقات نمی كنند، باعث افزایش ریسك تعاملات یا به بیان دیگر منجر به تشدید بحران بی اعتمادی می شود (قلی پور, آرین; پیران نژاد, علی;, 1387, ص. 220). مطالعات نشان داده است كه اعتماد، نقش كلیدی در ایجاد ادراك مفید بودن دولت الكترونیك دارد (قلی پور, آرین; پیران نژاد, علی;, 1387, ص. 223).
درك احساس مفید بودن می تواند در ایجاد اعتماد در مشتریان نسبت به خرید تأثیرگذار باشد قیمت تبلیغات در شبکه یک تمایل به خرید در نهایت به تغییر رفتار مصرف كننده قیمت تبلیغات در شبکه یک اقدام به عمل خرید منجر می شود (الفت, لعیا; خسروانی, فرزانه; جلالی, رضا;, 1390, ص. 23-24).
مدل TAM مبنای بسیاری از مطالعات حوزه اعتماد (Jarvenpaa قیمت تبلیغات در شبکه یک همکاران، 1999،2000؛ Gafen قیمت تبلیغات در شبکه یک Straub، 2003؛ Koufaris قیمت تبلیغات در شبکه یک Hampton-Sosa، 2002؛ Suh قیمت تبلیغات در شبکه یک Han، 2002،2004؛ Hans van der Heijden قیمت تبلیغات در شبکه یک همکاران، 2003) قرار گرفته است. براساس ادبیات گردآوری شده در این حوزه، اعتماد متغیری مرکب از عقیده- قصدِ عمل (belief-intention) است. به عبارت دیگر اعتماد در مدل TAM منعکس کننده خواست های کاربر از عمل به تمایلات وی، صداقت در ارتباطات قیمت تبلیغات در شبکه یک توانایی سازمان در ارائه محصولات مطلوب قیمت تبلیغات در شبکه یک پوشاندن جامه عمل به وعده های خود است (Tang, Tzy-Wen; Chi, Wen-Hai;, 2005, p. 2).
جدول ذیل شماری از مهمترین تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه اعتمادسازی قیمت تبلیغات در شبکه یک ساخت مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) قیمت تبلیغات در شبکه یک نتایج حاصله از آنها را نشان می دهد.


کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی