تبلیغاتی شبکه 5


عقد قراردادهای جدید پخش برای سال ۱۳۹۴ از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ آغاز می‌شود تبلیغاتی شبکه 5 به‌منظور تشویق صاحبان کالا تبلیغاتی شبکه 5 خدمات به برنامه‌ریزی دقیق در تنظیم تبلیغاتی شبکه 5 انعقاد قرارداد به تفکیک گروههای صاحبان کالا تبلیغاتی شبکه 5 خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت. ملاک حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نمی‌باشد بلکه می‌بایست اسناد مالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول گروه‌ها تسلیم امور مالی بازرگانی شود.
تعرفه تبلیغات تلویزیونی
ب ـ امتیاز حضور اولین بار:
برای حمایت از کارآفرینی به صاحبان کالاها تبلیغاتی شبکه 5 خدماتی تبلیغاتی شبکه 5 برای اولین بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری آگهی اقدام به انعقاد قرارداد جهت پخش نمایند، طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقی در طول سال ۱۳۹۴ به هر تعداد تبلیغاتی شبکه 5 قرارداد منعقد نمایند تعلق می‌گیرد.
حضور در تبلیغات تلویزیونی صدا تبلیغاتی شبکه 5 سیما
تبصره 6: نام تبلیغاتی شبکه 5 نشان تجاری (برند) ضمن افزایش کیفیت، کمیت باعث رونق اقتصادی تبلیغاتی شبکه 5 کاهش امر واسطه‌گری تبلیغاتی شبکه 5 تعادل قیمت در بازار بخصوص در نوسانات اقتصادی خواهد شد لذا رسانه ملی در بخش تبلیغات به‌منظور ارتقاء شاخصهای فوق‌الذکر نسبت به تقویت آن دسته از صاحبان کالاو خدماتی تبلیغاتی شبکه 5 علاوه بر محصولات قبلی خود اقدام به تولید گروه محصولات تبلیغاتی شبکه 5 خدمات جدید نمایند به هر یک از شناسه آگهی هابراساس اولین بار 150% تعلق می‌گیرد.
تبصره 7: شاخص تشخیص حضور اولین بار، نام تبلیغاتی شبکه 5 نشان تجاری (برند) کالا یا خدمات می‌باشد تبلیغاتی شبکه 5 هرگونه تغییری در نام صاحب آگهی تبلیغاتی شبکه 5 یا شرکت تبلیغاتی شبکه 5 یا معاونت‌ها تبلیغاتی شبکه 5 قسمت‌ها تبلیغاتی شبکه 5 نمایندگی یا استان‌ها مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود تبلیغاتی شبکه 5 به هر صاحب آگهی یک امتیاز حضور اولین بار اعطا می‌شود کلیه قراردادهایی تبلیغاتی شبکه 5 در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۹۳ منعقد می‌گردد به‌منظور حمایت از صاحبان کالا تبلیغاتی شبکه 5 خدمات حضور اولین بار در سال ۱۳۹۴ به قوت خود باقی است
 5 : اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش‌افزوده:
به‌منظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده 10 درصد اضافه پخش تشویقی به‌تمامی صاحبان کالا تبلیغاتی شبکه 5 خدمات اعطا می‌شود.
 6 : تسهیلات بخشهای تولیدی تبلیغاتی شبکه 5 خدماتی کشور در راستای اجرا هدفمند تبلیغاتی شبکه 5 هوشمندانه سیاست‌های اصل 44 تبلیغاتی شبکه 5 نیز اقتصادی مقاومتی:
به منظور حمایت حداکثری از تولیدکنندگان داخلی تبلیغاتی شبکه 5 نیز ارائه دهندگان خدمات تبلیغاتی شبکه 5 کمک به توسعه اقتصادی کشور اضافه پخش تشویق علاوه بر سایر امتیازات به شرح زیر اعطا می‌گردد.
هدفمندی یارانه ها تبلیغاتی شبکه 5 پخش تشویقی تبلیغات تلویزیونی
تبصره 8: به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان لبنیات شامل شیر، ماست تبلیغاتی شبکه 5 پنیر کشور تبلیغاتی شبکه 5 در راستای ارتقاء سطح سلامت جامعه تبلیغ نمایند، علاوه بر سایر ظرفیتهای تشویقی، 75 درصد اضافه پخش به شناسه آگهی های تولید لبنیات شامل شیر، ماست تبلیغاتی شبکه 5 پنیراعطا خواهد شد.شایان ذکر است درصورتی تبلیغاتی شبکه 5 صاحب آگهی از جدول شماره 5 6 بخش کشاورزی یا صنعت استفاده نموده باشند مابه التفاوت در شناسه آگهی لحاظ می شود.
 7: امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی :
برای حمایت از صاحبان کالا تبلیغاتی شبکه 5 خدمات گروه دو، سه، چهار تبلیغاتی شبکه 5 سابقه تبلیغات در هریک از رسانه های رادیو یا تلویزیون داشته انداضافه پخش طبق جدول زیر علاوه بر سایر امتیازات اعطاءخواهدشد تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا تبلیغاتی شبکه 5 سیما
تبصره 13: برای بودجه‌های بالاتر از سقف جدول ماهانه در گروه‌های سوم تبلیغاتی شبکه 5 چهارم در تلویزیون به ازاء هر 4 میلیارد رالم 10 درصد تبلیغاتی شبکه 5 در رادیو هر دو میلیارد رالک 20 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می‌شود.
تبصره 14: درصورتیکه افزایش بودجه سالانه هریک از صاحبان کالا تبلیغاتی شبکه 5 خدمات نسبت به سال قبل رشد بیش از طبقه پیش‌بینی‌شده در جدول داشته باشند به ازاء افزایش هر طبقه اعلام شده 10 درصد اضافه پخش تشویقی به طبقه ما قبل اضافه خواهد شد.
تبصره 15: به آن دسته از صاحبان کالا تبلیغاتی شبکه 5 خدماتی تبلیغاتی شبکه 5 در سال ۱۳۹۴ مشمول امتیازات تشویقی افزایش بودجه می گردند درصورتیکه بیش از 1 قرارداد در طول دوره منعقد نمایند امتیازات اضافه پخش بودجه تبلیغاتی شبکه 5 حضور مستمر به آخرین قرارداد منعقده تعلق می گیرد.
تبصره16: صاحبان کالا تبلیغاتی شبکه 5 خدماتی تبلیغاتی شبکه 5 از اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه تبلیغاتی شبکه 5 سالانه استفاده می نمایند در صورت عدم پخش کامل تمامی قراردادها به نسبت پخش هر قرارداد تعدیلات لازم صورت می پذیرد.
تبصره 17: به صاحبان کالا تبلیغاتی شبکه 5 خدماتی تبلیغاتی شبکه 5 اولین حضور خود در طی سه‌ماهه آخر سال ۱۳۹۳ در رسانه ملی را تجربه می‌نمایند به انتخاب صاحب کالا تبلیغاتی شبکه 5 خدمات حضور اولین بار تبلیغاتی شبکه 5 یا افزایش بودجه تعلق می‌گیرد.
تبصره 18: به قراردادهای نوع ب تلویزیونی در تمامی گروهها به‌عنوان تشویق 100 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.
تبصره 19: به قراردادهای نوع ج تلویزیونی در تمامی گروه‌ها به‌عنوان تشویق 200 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطا خواهد شد.
 11: تسهیلات تشویقی طی سال:
الف) آن دسته از صاحبان کالا تبلیغاتی شبکه 5 خدمات گروه چهارم تبلیغاتی شبکه 5 کلیه قراردادهای منعقده خود را طی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ به پایان برسانند مشروط برآنکه مشمول جدول افزایش بودجه حداقل 40 درصدی شده باشند تبلیغاتی شبکه 5 تمامی تعهدات مالی خود را تا پایان ۱۳۹۴/۶/۳۱ پرداخت نمایند مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 100 درصد با حفظ اضافه پخشهای هر قرارداد تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ خواهند بود. درصورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است.
ب) گروه‌های اول تبلیغاتی شبکه 5 دوم تبلیغاتی شبکه 5 سوم اگرکلیه قراردادهای منعقده خود را حداکثر تا پایان ۱۳۹۴/۶/۳۱ به اتمام برسانند مشروط به استفاده از جدول افزایش بودجه باشند تبلیغاتی شبکه 5 تمامی تعهدات مالی خود را تا ۱۳۹۴/۶/۳۱ پرداخت نموده باشند، می‌توانند 100 درصد با حفظ اضافه پخش هر قرارداد از ظرفیت تشویقی حداکثر تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ استفاده نمایند. در صورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است.
تبصره 20: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد پخش خواهد شد.
تبصره 21: چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد پخش تشویقی اعطایی با همان شرکت تبلیغاتی می‌بایستی انجام شود. (در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی تسهیم رایگان بلامانع است)
تبصره 22: صاحبان کالا تبلیغاتی شبکه 5 خدماتی تبلیغاتی شبکه 5 اولین حضور خود را در رسانه ملی تجربه می نمایند مشمول این طرح می‌شوند.
تبصره 23: این طرح مشمول قراردادهای خاص، فرهنگی تبلیغاتی شبکه 5 آموزشی نخواهد شد.


کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی