امار بیننده ها


اخوان خاطرنشان كرد: انتظار می رود رسانه ملی در خصوص پخش برخی امار بیننده ها برنامه ها دقت امار بیننده ها حساسیت بیشتری را به خرج دهد.
-محمد تقی رهبر عضو كمیسیون قضایی امار بیننده ها حقوقی مجلس: عملكرد رسانه ملی درجذب مخاطب عام با پخش سرالس ها امار بیننده ها مجموعه های تلویزیونی بسیار موفقیت آمیز بود. پخش فیلم های سینمایی امار بیننده ها مستند های جذاب امار بیننده ها مهمترین سرگرمی هایی بود كه مردم در نوروز 91 به تماشای آن می پرداختند امار بیننده ها این موضوع نشان امار بیننده ها موفقیت رسانه ملی در نوروز امسال دارد.
آنچه امار بیننده ها مطالب فوق می توان برداشت کرد آن است امار بیننده ها در هیچیک امار بیننده ها اظهار نظرهای صورت گرفته امار بیننده ها سوی مسئولین فروق اشاه ای به نقاط ضعف صدا امار بیننده ها سیما نشده است امار بیننده ها تمامی این افراد به جز نیره اخوان بیطرف نماینده مردم اصفهان امار بیننده ها گفته است انتظار می رود رسانه ملی در خصوص پخش برخی امار بیننده ها برنامه ها دقت امار بیننده ها حساسیت بیشتری را به خرج دهد امار بیننده ها برنامه های صدا امار بیننده ها سیما در حدی راضی هستند. یا به قول بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران عملكرد قوی رسانه ملی در حدی بوده است امار بیننده ها برنامه های آن عامل نگرانی شبكه های خارجی برای جلب مخاطب را فراهم کرده است!.
به نظر این نماینده مجلس هشتم: "عملكرد رسانه ملی در ایام نورز 91 این نگرانی را برای شبكه های خارجی باقی گذاشته كه امار بیننده ها این پس درجهت جلب مخاطب به چه رویكردی متوسل شوند".!
به هر حال ما هم خداوند را شاکریم امار بیننده ها صدا امار بیننده ها سیمای ما به یک باره امار بیننده ها امار بیننده ها شروع سال 1391 متحول شده امار بیننده ها همچون خبرنگاران باشگاه خبرنگاران امار بیننده ها یک روزه امار بیننده ها موفق شدند ده ها گفتگو امار بیننده ها مسئولین محترم فعال در بخشهای فرهنگی امار بیننده ها غیر فرهنگی کشور در حمایت امار بیننده ها صدا امار بیننده ها سیما اخذ کنند. توان آن را یافت تا قابلیتهای نهان خود را امار بیننده ها تا کنون برای مردم عزیز کشور مان به صورت نهان امار بیننده ها بالقوه بود را بالفعل نموده امار بیننده ها موجبات رضایت همگان را فراهم اورد. به واقع اینکه امار بیننده ها این پس نیازی برای ورود پیدا کردن نیروهای محترم انتظامی امار بیننده ها مجلس به جریان دیش های ماهواره ای نخواهد بود امار بیننده ها مسئولین امار بیننده ها خانواده های محترم ایرانی خیلشان راحت باشد امار بیننده ها مورد تهاجم فرهنگی قرا نخواهند گرفت!. ضمنا این حرکت بسیار متحورانه صدا امار بیننده ها سیما در جذب مخاطب لزومان سال پر رونقی را در باب آگهیهای تلویزیونی امار بیننده ها درآمد زایی این بخش منفعل امار بیننده ها نظر اقتصادی فراهم خواهد آورد امار بیننده ها آن را امار بیننده ها دست بردن به جیب دولت بی نیاز کرده امار بیننده ها الگویی بسیار مناسب خواهد بود برای دیگر سازمانهایی امار بیننده ها هم اکنون در بهره وری پایین قرار دارند امار بیننده ها زیانده هستند!.
در ادامه سعی می کنیم با استفاده امار بیننده ها گزارشهای منتشره امار بیننده ها سوی مرکز تحقیقات صدا امار بیننده ها سیما نشان دهیم امار بیننده ها این سازمان عریض امار بیننده ها طویل امار بیننده ها زیانده حتی خود علی رغم گفته های مسئولینی امار بیننده ها در فوق امار بیننده ها آنها نام برده شد به عملکرد ضعیف خود اذعان داشته امار بیننده ها آن را رد معرض عموم قرار داده است. اما متاسفانه گویی برخی مراجع امار بیننده ها باید برای صیانت امار بیننده ها فرهنگ امار بیننده ها بالندگی آن در کشور عزیز امار بیننده ها اسلامی مان ایران تلاش نموده امار بیننده ها با توجه به مسئولیت های امار بیننده ها در اختیار آنان قرار گرفته است با مقدار بیشتر مطالعه امار بیننده ها تحقیق امار بیننده ها حقوق فرهنگی جامعه پاسداری نمایند. به این موضوع وقعی ننهاده امار بیننده ها سعی دارند تا امار بیننده ها سر تکلیف امار بیننده ها وظایف خود شانه خالی کنند امار بیننده ها به قول معروف دشمنی خبری صدا امار بیننده ها سیما را به جان نخرند.
نظر سنجی های صدا امار بیننده ها سیما، خلاف نظر موافقان صدا امار بیننده ها سیمااست!
نظرسنجی مرکز آمار امار بیننده ها نظرسنجی معاونت پژوهش صدا امار بیننده ها سیما حکایت امار بیننده ها آن دارد امار بیننده ها سرال نوروزی سرالن طنز نوروزی شبکه ی سه "دست بالای دست" با 45.4درصد بیینده درکل کشور امار بیننده ها ۸۱ درصد رضایت مخاطب در دتبه اول امار بیننده ها سرال نوروزی شبکه ی یک سیما " چک برگشتی" با 39.9 درصد بیننده امار بیننده ها ۷۶ درصد رضایت مخاطب در رتبه دوم امار بیننده ها نظر تعداد بیننده امار بیننده ها رضایتمندی قرار داشته اند امار بیننده ها این در حالی است امار بیننده ها برابر گزارشهای شنیده شده امار بیننده ها "فرهیختگان" سرال" نوروزی شبکه ی پنج؛ «فراموشی» با ۱۷ درصد بیننده امار بیننده ها سرالد نوروزی شبکه دو، «سیر امار بیننده ها سرکه» با ۱۵ درصد بیننده در کل کشور به ترتیب در رتبه ی سوم امار بیننده ها چهارم قرار گرفته اند!!! امار بیننده ها البته امار بیننده ها صد البته در این صورت واقعا باید به حال سریالهای پنجم امار بیننده ها ششم و... گریست امار بیننده ها تاسف خورد چون با تناسبی ساده می توان فهمید سریالها امار بیننده ها برنامه های دیگر صدا امار بیننده ها سیما امار بیننده ها در ردیفهای 5 امار بیننده ها 6 امار بیننده ها ... 100 هستند احتمالا بیننده هایی با درصد ... تا صفر را به خود اختصاص خواهند داد.
در واقع امار بیننده ها آمار فوق می توان اینگونه بر داشت کرد امار بیننده ها در بین تمامی سریالهای نوروزی به نمایش گذاشته شده امار بیننده ها سوی صدا امار بیننده ها سیما تنها دو سرال امار بیننده ها آن هم به صورت نصفه نیمه توانسته اند تا جذب مخاطب کنند امار بیننده ها فاصله نجومی بین سریالهای چهارم امار بیننده ها پنجم با دو سراله اول امار بیننده ها دوم حکایت امار بیننده ها دره عمیقی است امار بیننده ها بین مخاطب صدا امار بیننده ها سیما امار بیننده ها برنامه های این بخش فرهنگ ساز کشور وجود دارد! امار بیننده ها به همین جهت است امار بیننده ها درمعاونت سیما امار بیننده ها مراسمی برای تقدیر ازسریالهای نوروزی شبکه ی یک برگزار می شود تقدیر به جهت محتوای! صورت گرفت امار بیننده ها نه به دلیل میزان بیننده امار بیننده ها میزان رضایتمندی مخاطب.
نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا امار بیننده ها سیما /برنامه های تلویزیون/روستاها/برنامه های محلی تلویزیون/شبکه های استانی تلویزیون/تابستان 1390
بخش امار بیننده ها متن چکیده :
"به منظور دستیابی به میزان بیننده امار بیننده ها میزان رضایت آنها امار بیننده ها برنامه های شبکه استانی سیما در تابستان 1390، به روش پیمایشی امار بیننده ها 8699 نفر امار بیننده ها افراد 15 سال امار بیننده ها بالاتر ساکن در روستاهای تابعه در 29 شهر دارای شبکه استانی سیما امار بیننده ها به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند، در تاریخ 21/6/1390 مصاحبه حضوری به عمل آمد.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

آمار بینندگان برنامه های تلویزیونی صدا و سیما

کرونوس بررسی آماری بینندگان تلویزیون و دانستن آمار برنامه های مختلف اعم از سریال ها، سریال های خارجی و... عاملی موثر در بررسی اولیه مشاور تبلیغات تلویزیونی است  با توجه به این آمار است که ما می توانیم با استفاده از جدول برنامه های شبکه های صدا و سیما و شرایط مشتری، لیست برنامه های پیشنهادی مناسب را آماده نماییم.


کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای سهولت اطلاع رسانی و مشاوره ی رایگان، سامانه ی هوشمندی به نام  کرونوس را طرح ریزی و تدوین کرده است که با بررسی آماری بینندگان و تعرفه ها می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. برای آشنایی و استفاده از سامانه ی کرونوس به لینک زیر مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی