مشاوره و امار


 براساس نتایج پژوهش حاضر پربیننده ترین ساعات تماشای برنامه های شبکه استانی سیما در روستاهای تابعه شهرهای مورد بررسی ، "9 تا 10 شب " (6/67 درصد)بوده است". یعنی اخبار سراسری!
"براساس نتایج این تحقیق، بینندگان روستایی در حد"خیلی زیاد مشاوره و امار زیاد" تمایل دارند به موضوعات "خانوادگی" (85درصد) بیشتر مشاوره و امار دیگر موضوع ها در شبکه های استانی سیما پرداخته شود. عمده ترین انتظارات بینندگان روستایی مشاوره و امار برنامه های شبکه استانی سیما، "افزایش تنوع مشاوره و امار جذابیت در برنامه ها" مشاوره و امار "انعکاس مشکلات مردم" مشاوره و امار عمده ترین نقاط ضعف آن، "متنوع مشاوره و امار جذاب نبودن برنامه ها" بوده است.
 نتایج نشان می دهد مشاوره و امار 62 درصد روستاییان در حد "خیلی زیاد مشاوره و امار زیاد" اوقات فراغت خود را به "تماشای برنامه های تلویزیون ایران (داخلی)" سپری می کنند."

نظرسنجی های مرکز تحقیقات صدا مشاوره و امار سیما /کودک مشاوره و امار نوجوان/برنامه های رادیو/برنامه های تلویزیون تهران/ مراکز استانها/تابستان 1390/برنامه های کودک مشاوره و امار نوجوان/فیتیله(برنامه های کودک مشاوره و امار نوجوان!)/تماشاخانه(برنامه های کودک مشاوره و امار نوجوان!)
بخشی مشاوره و امار متن چکیده :
"به منظور دستیابی به میزان شنونده مشاوره و امار میزان بیننده برنامه های صدا مشاوره و امار سیما در فصل تابستان 1390، به روش پیمایشی مشاوره و امار 15437 نفر مشاوره و امار نوجوانان 11 تا 17 ساله ساکن تهران مشاوره و امار 31 شهر دارای مرکز صدا مشاوره و امار سیما مشاوره و امار به شیوه های نمونه گیری سه مرحله ای مشاوره و امار نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده اند، در تاریخ 30/6/1390 مصاحبه حضوری به عمل آمد. برخی یافته ها عبارتند مشاوره و امار :-براساس نتایج پژوهش حاضر، در فصل تابستان 1390، 89 درصد پاسخگویان،"به نحوی" تلویزیون تماشا کرده اند. میانگین مدت زمان تماشای تلویزیون در فصل تابستان، "4 ساعت مشاوره و امار 1 دقیقه" در شبانه روز بوده مشاوره و امار بینندگان نوجوان، در ساعت"9 تا 10 شب" (61 درصد)، بیش مشاوره و امار سایر ساعات، تماشاگر برنامه های سیما بوده اند"! (اخبار نگاه می کرده اند).
- در فصل تابستان، محبوب ترین برنامه های نوجوان سیما مشاوره و امار نظر بینندگان نوجوان در شهرهای مورد بررسی، برنامه "فیتیله" (51 درصد) بوده است. بینندگان، مشاوره و امار برنامه "فیتیله" (46 درصد)بیشتر مشاوره و امار سایر برنامه های نوجوان شبکه "دو" سیما، در حد "خیلی زیاد" خوششان آمده است.
- حدود 58 درصد بینندگان شهرهای مورد بررسی معتقدند مشاوره و امار برنامه های نوجوان سیما در حد "خیلی زیاد مشاوره و امار زیاد" به نیازهای نوجوانان پرداخته است.

- در تابستان 90، عمده ترین نقاط ضعف برنامه های نوجوان سیما مشاوره و امار نظر بینندگان نوجوان در شهرهای مورد بررسی "بچه گانه بودن مشاوره و امار نامتناسب بودن برنامه ها با سن نوجوانان" مشاوره و امار "متنوع نبودن برنامه ها بوده است.
- در تابستان 90، 82 درصد پاسخگویان، بیننده برنامه های بزرگسالان تلویزیون در شهرهای مورد بررسی بوده مشاوره و امار بهترین این برنامه ها مشاوره و امار نظر آنها، سرالز های "ستایش" (40 درصد) مشاوره و امار "پنج کیلومتر تا بهشت" (22 درصد) بوده است.
- در فصل تابستان 90، در شهرهای مورد بررسی، 41 در صد پاسخگویان نوجوان به "تماشای برنامه های ماهواره" می پردازند.
نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا مشاوره و امار سیما/ برنامه های تلویزیون/مجموعه های تلویزیونی/فیلم های سینمایی/ 1390/اخراجی ها 1(فیلم های سینمایی)/ کینگ کنگ (فیلم های سینمایی/ پایتخت (مجموعه های تلویزیون)/ هشدار برای کبرا 11(مجموعه های تلویزیون)
بخشی مشاوره و امار متن چکیده :
پژوهش حاضر ، با هدف بررسی میزان استقبال مخاطبان مشاوره و امار میزان رضایت آنها مشاوره و امار فیلم های سینمایی مشاوره و امار سرالش های پخش شده مشاوره و امار شبکه های مختلف سیما در شش ماهه اول سال 1390، به روش اسنادی انجام شده است . برخی یافته ها یافته ها عبارتند از:
 -یافته ها حاکی مشاوره و امار آن است مشاوره و امار متوسط درصد بیننده فیلم ها در شش ماهه اول سال 90، حدود 4.1 درصد بوده مشاوره و امار همچنین، بیشترین درصد بیننده فیلم ها در شش ماهه اول سال 90، متعلق به فروردین ماه (5.8 درصد) بوده است.
-نتایج نشان می دهد مشاوره و امار متوسط درصد بیننده فیلم های سینمایی ایرانی در شش ماهه اول سال 1390، حدود 5.4 درصد مشاوره و امار بیشترین میران آن متعلق به فروردین ماه (7.9 درصد) بوده است.
- یافته ها بیانگر آن است مشاوره و امار متوسط درصد بیننده فیلم های سینمایی خارجی درشش ماهه اول سال 90، 3.6 درصد مشاوره و امار بیشترین میزان آن متعلق به فروردین ماه (5.1 درصد)بوده است.
- نتایج نشان می دهد مشاوره و امار در شش ماهه اول سال 90، فیلم های سینمایی ایرانی"اخراجی های 1"(36.5 درصد) مشاوره و امار فیلم سینمایی خارجی "کینگ کنگ" (18.2 درصد) پخش شده مشاوره و امار شبکه پنج سیما، پربیننده ترین فیلم های سینمایی تلویزیون بوده اند.
نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا مشاوره و امار سیما مشاوره و امار کودکان 5 تا 10 ساله تهرانی دربارة برنامه‌های صداوسیما در فصل زمستان89
به منظور دستیابی به میزان شنونده مشاوره و امار میزان بینندة برنامه‌های صداوسیما در فصل زمستان 1389، به روش پیمایشی مشاوره و امار 841 نفر مشاوره و امار کودکان 5 تا 10 ساله ساکن شهرتهران مشاوره و امار به شیوة نمونه‌‌گیری سه مرحله‌ای انتخاب شده‌اند، در تاریخ 18/12/1389 مصاحبه حضوری به عمل آمد.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

آمار بینندگان برنامه های تلویزیونی صدا و سیما

کرونوس بررسی آماری بینندگان تلویزیون و دانستن آمار برنامه های مختلف اعم از سریال ها، سریال های خارجی و... عاملی موثر در بررسی اولیه مشاور تبلیغات تلویزیونی است  با توجه به این آمار است که ما می توانیم با استفاده از جدول برنامه های شبکه های صدا و سیما و شرایط مشتری، لیست برنامه های پیشنهادی مناسب را آماده نماییم.


کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای سهولت اطلاع رسانی و مشاوره ی رایگان، سامانه ی هوشمندی به نام  کرونوس را طرح ریزی و تدوین کرده است که با بررسی آماری بینندگان و تعرفه ها می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. برای آشنایی و استفاده از سامانه ی کرونوس به لینک زیر مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی